نشست مشورتی به هدف بهبود کیفی دانشکده های حقوق وعلوم سیاسی و شرعیات.

محترم پوهاند محمد همایون رسولی رئیس دانشگاه پروان چاشت امروز در دفتر کارش با مسوولین و استادان دانشکده های حقوق وعلوم سیاسی و شرعیات نشست مشورتی به هدف بهبود کیفی در دانشکده های یاد شده برگزار کرد.
آقای رسولی از استادان خواست که برای هم فکر شدن در پیش برد امورات و ارایه خدمات تحصیلی برای دانشجویان میتواند موثر واقع شود.
در عین حال استادان با یک مشت واحد به رهبری دانشگاه وعده سپردن که هر آن تلاشی که برای رشد دانشکده و دانشگاه در توان شان باشه دریغ نخواهد.