جلسه نوبتی کمیته اصلی تضمین کیفیت و اعتباردهی دانشگاه پروان تحت ریاست پوهنمل دکتر سید مبین هاشمی معاون امور علمی در سالون کنفرانیس های آمریت ارتقای کیفیت و اعتباردهی به تاریخ 4/10/1398 خورشیدی تشکیل جلسه داد.

جلسه نوبتی کمیته اصلی تضمین کیفیت و اعتباردهی دانشگاه پروان تحت ریاست پوهنمل دکتر سید مبین هاشمی معاون امور علمی در سالون کنفرانیس های آمریت ارتقای کیفیت و اعتباردهی به تاریخ 4/10/1398 خورشیدی تشکیل جلسه داد.