کارگاه آموزشی دو روزه تحت عنوان " بهبود کیفیت و ارتقای ظرفیت" در آمریت IT دانشگاه پروان برگزار شد

آمریت تکنالوژی معلوماتی به سلسله برنامه های بهبود کیفیت و ارتقای ظرفیت استادان و کارمندان دانشگاه پروان جهت تسریع امورات، جلوگیری از ضیاع  وقت و خود کفائی شعبات مربوطه در عرصه تکنالوژی  امروز مورخ 12-11-1398 کارگاه آموزشی دو روزه تحت عنوان " بهبود کیفیت وارتقای ظرفیت برای کارمندان واحد اداری  در آمریت تکنالوژی معلوماتی آغاز نمود.
هدف این کارگاه  بلند بردن سطح دانش و مهارت های کارمندان در عرصه تکنالوژی معلوماتی و خود کفا ساختن کارمندان میباشد که برای دو روز برگزار میشود.