دیدار استاد غلام داود بها رئیس دانشگاه پروان از آغاز روند امتحان های سمستر بهار سال 1397

 

پوهندوی استاد غلام داوود بها رئیس دانشگاه پروان امروز سه شنبه ۵ سرطان ازجریان روند اخذ امتحانات سمستر نهایی بهاری دیدن نموده از همه استادان خواست که اصل شفافیت ،معیاری بودن سوالات را درنظرگرفته برای دانشجویان زمان کافی جهت حل سوالات شان بدهد درضمن خطاب به دانشجویان گفت از نقل وهرگونه حرکاتیکه سبب اخلال در پروسه امتحان شود خوداری ورزیده تا امتحان در فضای امن وآرام برگزارشود.