قابل توجه آن عده از داوطلبان کانکور که بنا بر معاذیر مختلف نتوانستند در کانکور سال 1397 اشتراک کنند...