یکشنبه 9 میزان مصادف است به روز عاشورا رخصتی عمومی...

طبق حکم ماده ۴۱ قانون کار، روز یکشنبه ۹ میزان ۱۳۹۶ مطابق دهم محرم الحرام (روز عاشورا) درسراسر کشور رخصتی عمومی میباشد. روز شنبه رسميات است منبع كار امور اجتماعي