آغاز بازنگری تضمین کیفیت در پوهنتون پروان !

آغاز بازنگری تضمین کیفیت در پوهنتون پروان ! 
 چنانکه بسیاری از دوستان آگاهی دارند پروسه اعتباردهی تضمین کیفیت یکی از جمله موارد مهم برای نهاد های تحصیلی به شمار می رود. این پروسه سه مرحله دارد و پوهنتون پروان اکنون کاندید مرحله اول و دوم می باشد.
 امروز هیات موظف بازنگری تضمین کیفیت به پوهنتون ما تشریف آورده بررسی های خویش را آغاز کردند. پروسه بازنگری هیات محترم چند روز طول خواهد کشید.

در جلسه امروزی هیات اعزامی با هیات رهبری پوهنتون، روسای پوهنحی ها و مسوولین تضمین کیفیت ملاقات نمودند.

به امید سپری شدن موفقانه این مرحله ...