محفل گرامی داشت از هفته شهداء

از هفته شهید امروز 3 میزان 1396 طی محفل با شکوهی در دانشگاه پروان گرامی داشت به عمل آمد.
این ابتکار به رهبری دانشگاه پروان راه اندازی شده بود که در آن شماری از مقامات دولتی ، شخصیت های علمی و فرهنگی ، علما ، اساتید و جمع کثیری از دانشجویان اشتراک داشتند سخنرانان هریک به نوبه خود پیرامون جایگاه شهادت وپایمردی شهدای راه اسلام و مقاومت اراد سخن نمودند.
در این میان شماری از دانشجویان مقاله های دست داشته ایشان را که در وصف شهدا ترتیب داده بودند نیز به خوانش گرفتند.