ارائه کنفرانس علمی رشته کیمیا توسط پوهیالی بشیر احمد کریمی

به سلسله ارائه کنفرانس های علمی استادان دانشگاه پروان پیش از ظهرامروز سه شنبه 27 حمل پوهیالی بشیراحمد"کریمی"عضو کادرعلمی دیپارتمنت کیمیا دانشکده تعلیم وتربیه تحت عنوان " الکول ها واثرات آن در بدن " به ارائه کنفرانس خود پرداخت که مورد توجه ودلچسپی حاضرین قرارگرفت.