هیئت رهبری دانشگاه پروان امروز شنبه ۲۹جدی میزبان اشتراک کننده گان کنفرانس علمی وتحقیقی راه لاجورد بود

به اساس هدایت جلالتمآب رئیس صاحب جمهورکشور واداره محترم امور و والی صاحب ولایت پروان استادان پوهنتون پروان نقش جایگاه واهمیت راه ترانزیتی لاجورد را به بررسی گرفتند.
که خوش بختانه امروز به حمایت وهمکاری مقام ولایت وهیئت رهبری پوهنتون پروان ۵ تن از استادان محترم پوهنتون پروان راه ترانزیتی لاجورد را از ابعاد ( سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی وجایگاه جغرافیایی با ارائه کنفرانس ها به کنکاش وبررسی گرفتند.
این برنامه در سالون کنفرانس مرکزتحقیقاتی مولاناجلال الدین محمد بلخی پوهنتون پروان راه اندازی شده بود که در آن محترم قاضی شاه ولی شاهد معاون مقام ولایت پروان روأسا وشماری از نماینده های ادارات دولتی پروان استادان ، کارمندان واحد اداری، رسانه ها ودانشجویان شرکت ورزیده بود.
محترم شاه ولی شاهد معاون مقام ولایت پروان و پوهندوی استاد غلام داود بها ریئس پوهنتون پروان از شمار سخنرانان ویژه بودند که هرکدام به نوبه خود بر اهمیت ونقش ترانزیتی راه لاجورد صحبت نموده و در ادامه استادان به ارائه سمینارهای شان پرداختند که مورد توجه ودلچسپی اشتراک کننده گان قرارگرفت.