معرفی سرپرست معاونیت علمی دانشگاه پروان!

معرفی معاون صاحب امور علمی دانشگاه پروان:

چنانکه همه می دانید تغییری و تبدیلی در ادارات دولتی یک اصل بوده و دولت در صورت ضرورت مامورین خود را از یک مقام به مقام دیگر تبدیل می کند. از اینکه معاون صاحب علمی اسبق دانشگاه جناب محترم پوهنمل ذبیح الله عالمیار به خاطر بلند بردن درجه تحصیل خویش به مقطع دکترا راهی کشور هندوستان گردیدند، جناب محترم پوهندوی غلام داود بها رئیس صاحب دانشگاه پروان، به خاطر پیشبرد امور جناب محترم پوهنمل دکتر استاد سید مبین هاشمی را به حیث سرپرست معاونیت امور علمی تعیین و ایشان را در دفتر کاری شان با کارمندان آن اداره معرفی نموده و از جناب محترم عالمیار صاحب بابت خدمات ارزنده و سازنده شان در قسمت بهبود و ترقی دانشگاه اظهار سپاس و امتنان نموده از بارگاه متعال برای شان موفقیت آرزو کردند.
همچنان هئیت رهبری دانشگاه بار دیگر تصدی این پست مهم را به جناب هاشمی صاحب مبارک باد گفته موفقیت های مزید شان را در پیشبرد امور خواهان است.