بازدید هیئت کمیته تضمین کیفیت وزارت محترم تحصیلات عالی از پوهنتون پروان

   امروز مصادف است با 23/5/96 و بازدید هیت تضمین کیفیت از پوهنتون پروان.