تعداد پنج قلم تجهیزات از طریق وزارت محترم تحصیلات عالی تهیه و به دسترس دانشگاه قرار داده شد.

 تعداد پنج قلم تجهیزات از طریق وزارت محترم تحصیلات عالی تهیه و به دسترس دانشگاه قرار داده شد.

 1- چوکی محصل 2000 پایه

 2- میز دفتر 10 پایه

 3- میز خطابه 10 پایه

 4- الماری دفتر 25 پایه

 5- چوکی دفتر 70 پایه

 رهبری دانشگاه پروان از همکاری های دایمی وزارت محترم تحصیلات عالی که همیشه توجه لازم را به این نهاد تحصیلی داشته صمیمانه ابراز امتنان و تشکری می نماید.