ورکشاپ دو روزه معرفی معیار های یازده گانه و اعتبار دهی در دانشگاه پروان به تاریخ 23-24 حوت 1396 برگزارشد.

ورکشاپ دو روزه معرفی معیار های یازده گانه و اعتبار دهی در دانشگاه پروان برگزارشد.
این ورکشاپ به هدف معرفی وارایه معیار های یازده گانه اعتباردهی ، از صبح روز چهارشنبه مورخ 23حوت الی 24 حوت 1396 در سالون کنفرانس پوهنتون پروان برگزار گردید.
ورکشاپ یاد شده از سوی ریاست محترم تضمین کیفیت واعتبار دهی وزارت محترم تحصیلات عالی به رهبری محترم پوهاند الحاج محمد نعیمی ریئس تضمین کیفیت واعتبار دهی وتیم همراه شان در این نهاد اکادمیک دایر گردیده است.
آقای نعیمی میگوید : هدف از برگزار نمودن این کارگاه آموزشی معرفی معیارهای یازده گانه اعتبار دهی، روش تحقیق ، نشرات علمی و تطبیق کریکولم ، کورس پالیسی ، معرفی وچگونگی تهیه یک پلان استراتیژیک، معرفی چارچوب جدید تضمین کیفیت و اعتباردهی ، پاسخ به سولات اشتراک کننده گان ، چگونگی تهیه گزارش خودی ، روشهای فعال تدریس ، تهیه پلان عملیاتی ، ارزیابی امور اکادمیک و جمع آوری فیدبک از اشتراک کننده گان است که همه ساله در تمامی دانشگاه های کشور ازسوی ریاست تضمین کیفیت واعتباردهی برگزار می شود که این بار نظر به تقاضای رهبری دانشگاه پروان این برنامه دراین نهاد راه اندازی شده که در آن رهبری پوهنتون پروان و مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی دانش وبه تعداد (45) تن استادان دیپارتمنت های 25 گانه و رؤسای محترم پوهنحی های هشت گانه و 5 تن از استادان موسسه تحصیلی خصوصی دانش از جمله اشترک کننده گان این ورکشاپ بودند.
ریاست تضمین کیفیت واعتباردهی به هدف بهبود برنامه های خوب وبا کیفت علمی در دانشگاه ها در سال 1391 در بدنه ی معینیت امورعلمی این وزارت ایجاد وبه فعالیت آغاز کرده است.
که همه ساله بمنظور بلند بردن و معیاری ساختن کیفیت علمی نظام تحصیلات عالی درکشور با راه اندازی برنامه های آگاهی دهی در سطح پوهنتونها می پردازد.
رهبری دانشگاه پروان ضمن سپاس گزاری از توجه خاص مقامات درسطح وزارت تحصیلات عالی برگزاری این کارگاه آموزشی را یک گام ارزنده در غنامندی وپویایی موارد یاد شده بیان نموده این ورکشاپ را بسان مایه توسعه کیفی پوهنتونها محسوب می کند.