باز نگری هیأت تضمین کیفیت از دانشگاه پروان تاریخ 6/4/1397

هیآت چهارنفری بازنگران ریاست محترم تضمین کیفیت و اعتبار دهی وزارت تحصیلات عالی به سلسله بازدید های سالانه اش چهارشنبه ۶ سرطان از پوهنتون پروان دیدن نمود.
این بار ابتدا فعالیت های کمیته های فرعی (تحقیقات علمی، تضمین کیفیت، نظم و دسپلین، تطبیق نصاب، مشوره دهی محصلان و...) دانشکده ها و کمیته های اصلی به سطح پوهنتون، ارزیابی توسط هیآت محترم از طریق صحبت رو در رو، توزیع پرسشنامه، مصاحبه با استادان، محصلان، کارمندان رئسای دانشکده ها، معاونین علمی، محصلان و اداری صورت گرفت. 
همچنان تمامی اسناد از آدرس معاونیت علمی ارایه به طور جدی و مستند مورد بررسی قرار گرفت.