نهال شانی برای سال ۱۳۹۷ توسط رهبری مقام پوهنتون، مقام ولایت، شورای ولایتی پروان در دانشگاه پروان آغاز و افتتاح گردید.

تعداد ۳۵۰ اصلحه نهال زینتی توسط رهبری مقام پوهتنون، مقام ولایت، شورای ولایتی پروان در پارک ها و سرک های پوهنتون عرص گردید.

که از جمله تعداد ۲۰۰ اصلحه نهال از طریق ریاست احیاء و انشکاف دهات و ۱۵۰ اصلحه آن از طریق پوهنتون تهیه گردیده بود که توسط جناب والی صاحب پروان، آمر صاحب امنیت، اعضای شورای ولایتی و عده از روسای ادارات دولتی پروان غرص آن آغاز گردید.

همچنان از صنوف های درسی دیدار همه جانبه صورت گرفت تا اینکه بتنوانند نقاط مورد عطف را توجه و جهت حل مشکلات دریافت شده اقدامات عملی نمایند.