ثبت نام محصلان جدیدالشمول پوهنتون پروان در آینده نزدیک صورت میگیرد.

 ثبت نام محصلان جدیدالشمول پوهنتون پروان در آینده نزدیک صورت میگیرد.