دور چهارم سمینار (OBE و SCL روش تدریس محصل محوری و آموزش مبتنی برنتیجه ) در جهت ارتقای ظرفیت اساتید دانشگاه پروان آغاز شد.

 
روز یک شنبه مورخ ۲۸-۱۱-۱۳۹۸ دور چهارم سمینار "روش تدریس محصل محوری و آموزش مبتنی برنتیجه " برای 30 تن از استادان رشته های مختلف در حضور محترم پوهاند محمد همایون رسولی رئیس دانشگاه پروان آغازشد.
چهارمین دور سمینار روش تدریس محصل محوری وآموزش مبتنی بر نتیجه از سوی دو تن از استادان رشته زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه پروان محترمان هریک پوهنیار خلیل الله توحیدیار و پوهنیار محمد ظفر جامع که قبلاً این برنامه را در کشور مالیزیا آموزش دیده بودند به پیش برده می شود
قابل تذکر است که تاکنون 70 تن از استادان این دوره آموزشی را سپری کرده اند وتا ختم دور چهارم 90 تن از استادان دانشگاه پروان تحت پوشش این برنامه قرارخواهند گرفت.
پوهنمل درمحمد ابراهیمی آمرارتقای کیفیت واعتباردهی دانشگاه پروان می گوید این برنامه در تمامی دانشگاه های کشور بگونه الزامی از سوی دفتر بانک جهانی HEDP همه ساله دایرمیگردد.
 
قرار است تا 12 روز آینده ادامه داشته باشد.