امروز مورخ 28 دلوه 1398 جلسه نوبتی ماهانه شورای علمی دانشگاه پروان دایر گردید

پیش از چاشت امروز دوشنبه 28 دلو اجلاس شورای علمی به رهبری محترم پوهاند محمد همایون رسولی رئیس دانشگاه پروان و حضور اکثریت اعضای دایمی آن دایر و روی آجندای 17 ماده ای بحث وفیصله صورت گرفت.