بازدید رئیس محترم دانشگاه از جریان اعمار بلاک های تدریسی جدید در دانشگاه.

پوهندوی استاد غلام داود بها رئیس دانشگاه پروان از جریان ساخت و ساز تعمیر دانشکده حقوق وعلوم سیاسی ، تعمیر خوابگاه و اعمار پخته سازی سرک های داخل دانشگاه دیدن نمود درجریان این دیدار آقای بها بر سرعت و کیفیت کار تأکید داشته در قسمت حفظ ونگهداری ساحات سبز دانشگاه برای کار کنان خدماتی وشرکت سرک سازی هدایت های لازم وضروری را نیز خاطر نشان ساخت که نباید به اثر بی توجهی کارکنان به نقاط سبز دانشگاه آسیب برسد.