در باره دانشگاه پروان

دانشگاه پروان

  این نهاد تحصیلی در سال 1340 هـ ش به شکل دارالمعلمین مستعجل در شهر چاریکار ولایت پروان تآسیس گردید. و در سال 1381 به انستیتیوت پیداگوژی ارتقا نموده و در سال 1387 تحت نام انستیتوت تحصیلات عالی ادامه فعالیت مینمود و در سال 1392 مطابق به معیار های وزارت تحصیلات عالی به پوهنتون پروان ارتقا نمود که این نهاد تحصیلی دارای هشت پوهنحی و 25 دیپارتمنت فعال قرار ذیل میباشد.

 1. حقوق
  • قضاء و ثارنوالی
  • اداره و دپلوماسی
 2. کمپیوتر ساینس
  • سیستم های معلوماتی
  • تکنالوژی معلوماتی
 3. اقتصاد
  • امور مالی و بانکی
  • منجمنت و اداره تشبثات
 4. ژرونالیزم
  • رادیو تلویزیون
  • مطبوعات
 5. زراعت
  • اقتصاد و توسعه زراعتی
  • باغداری
  • علوم نباتی
  • علوم حیوانی
 6. زبان و ادبیات دری
  • دری
  • پشتو
  • انگلیسی
  • فرانسوی
 7. تعلیم و تربیه
  • روانشناسی
  • ریاضی
  • کیمیا
  • فزیک
  • بیولوژی
 8. علوم اجتماعی
  • ثقافت اسلامی
  • تاریخ
  • جغرافیه
  • فلسفه و جامعه شناسی

این کانون علمی واکادمیک دارای 49 بست کارمند اداری به تعداد 151 بست کادر علمی (استاد) از این جمله استادان با مدارج تحصیلی  دوکتورا 4 تن ، ماستر 74 تن ، لیسانس70 تن، اسناد های تقرر 3 تن دیگر آنها در جریان میباشد. از جمله استادان این نهاد 50 تن ایشان شامل بورسیه های تحصیلی خارج و داخل کشور بوده اند و همچنان به تعداد 74 تن کارمند خدماتی  که در مجموع 274 تن در تشکیل سال 1396 مصروف خدمت در این نهاد علمی می باشند. لیلیه این نهاد تحصیلی در مجموع 570 تن محصل را در خود جاداده که تعداد 535 تن آن ذکور و 35 تن دیگر آن اناث بوده و تقریباً به تعداد 2000 تن محصلین این پوهنتون شامل بدل اعاشه می باشند. این نهاد علمی دارای یک فارم زراعتی بوده که محصلین به طور دوامدار جهت کار های عملی و تطبیقی خود از آن استفاده می نمایند، این فارم در محوطه4000m2  بوده که یک مساحت قابل ملاحظه برای همچو فارم های تدریسی و تطبیقی دارد. همچنان این نهاد علمی و اکادمیک دارای لابراتوار ها در بخش فزیک، کیمیا و بیولوژی بوده که محصلین میتوانند از آن در مسائل تطبیقی و عملی خود استفاده نمایند.

این نهاد تحصیلی دارای یک کتابخانه بوده که بیش از 14000 جلد کتاب دارد علاوتاً در حدود 2000 جلد مونوگراف،500 جلد مجلات علمی در بخش های زراعت. و همچنان یک اتاق رای زنی ایران که به کمک کشور ایران ایجاد شده همه روزه در خدمت محصلین استادان و کارمندان داخل دانشگاه و همچنان محققین خارج از دانشگاه که جهت حصول معلومات می آیند، فعال و آماده به کار می باشند.

در بخش ورزش این نهاد علمی دارای یک کمیته ورزشی بوده که سالانه تورنمنت ها بین دانشکده ها برگزار میگردد این تورنمنت ها شامل بازی فوتبال و والیبال می باشد، دانشگاه پروان دارای میدان های ورشی مانند فوتبال، والیبال و باسکتبال می باشد.

در بخش تکنالوژی این نهاد دارای کمپیوتر لب با همه امکاناتش که تقریباً تعداد کمپیوتر های آن در حدود 30 پایه می رسد، و یک اتاق ویدو کنفرانس بوده که هنگام ضرورت ویدوکنفرانس ها با مقام وزارت تحصیلات عالی و سایر نیازمندی های دیگر اجرا و مرفوع میگردد.

دو تالار کنفرانس با همه امکاناتش که جهت برگزار نمودن کنفرانس های علمی و تحقیقی فعال و قابل استفاده برای محصلین استادان و کارمندان دانشگاه می باشد.

یک اتاق تحقیقات استادان (P.D.C) با همه معیارات و امکاناتش در خدمت استادان محترم بصورت دوامدار و همه روزه می باشد.

خوشبختانه در سال های اخیر این نهاد تحصیلی انکشاف چشم گیر نسبت به سال های گذشته داشته که میتوان فعالیت های آن را طور ذیل شرح داد

 1. فعالیت های که به پایه اکمال و به بهره براری سپرده شده است.
  • اعمار یک تعمیر اداری با همه امکاناتش که تمویل کننده آن وزارت محترم تحصیلات عالی میباشد.
 2. فعالیت های که به پایه اکمال رسیده.
  • دو تعمیر تدریسی با همه امکاناتش که تمویل کننده آن وزارت محترم مبارزه علیه مواد مخدر میباشد.
 3. فعالیت های زیر کار
  • یک تعمیر تدریسی با همه امکاناتش که تمویل کننده آن وزرات انکشاف دهات می باشد.
  • یک تعمیر تدریسی با همه امکاناتش که تمویل کننده آن بانک جهانی می باشد.
  • یک تعمیر لیلیه با همه امکاناتش که گنجایش 300 محصل را در یک وقت دارد توسط وزارت محترم مبارزه علیه مواد مخدر تمویل گردیده است.
  • اعمار سرک های داخل دانشگاه به طول 3.54 کیلومتر که تمویل کننده آن وزارت احیاء و انکشاف دهات می باشد.
  • در آینده نزدیک سنگ تهداب یک تعمیر تدریسی دیگر چاه و تاور واتر که تمویل آن از طرف بودجه سرحدی کشور هندوستان می باشد.

گفته میتوانیم که میزان فعالیت های علمی، فرهنگی و اکادمیک این نهاد تحصیلی سیر سعودی داشته و به امید پیروزی ها و موفقیت های هر چه بیشتر شان.

و در اخیر با تشکر از همه حامیان و همکاران داخلی دانشگاه و خارج از دانشگاه از در راستای انکشاف و ترقی علمی، تخنیکی، و تجهیزی ما را یاری و همکاری میرسانند.

مرامنامه دانشگاه

مقدمه:

انکشافات و تحولات در دهه اخیر در افغانستان باعث پیشرفت و ترقی در ساحات مختلف گردید که از آن جمله میتوان رشد سویه های تحصیلی نسل جوان را عملا مشاهده کرد. اصل این پیشرفت ها رامیتوان ثمره ایجاد پوهنتون ها و پوهنخی ها در سطح تحصیلات عالی افغانستان دانست. روی این اهداف بوده که پوهنتون ها رسالت وارزشهای  بخصوص مادی و معنوی را در پرتو  رشد دانش واستعداد های فکری نسل جوان جستجو مینمایند  و برای رسیدن به چنین مقاصد ورسالت ها یک سلسله فعالیت های موثری رابکار انداخته پیگیری میکنند. از همین لحاظ پوهنتون پروان سیر تاریخی انکشاف خود را ازسال 1340 آغاز و در سا لهای 1377 به انستیتیوت پیداگوژی ارتقا نموده، درسال 1381 به موسسه تحصیلات عالی مسمی گردیده و بالاخره در سال 1392 مطابق منظوری مقام محترم وزارت تحصیلات عالی مطابق معیار های اکادمیک به پوهنتون ارتقا نمود و اکنون دارای هشت پوهنخی، بیست و پنج رشته تحصیلی فعال میباشد.

این پوهنتون یکی از همچو مکان های علمی، تحصیلی وتربیتی است که به اکمال کادرهای مسلکی درعرصه های مختلف از قبیل: زراعت، اقتصاد، تعلیم و تربیه، ادبیات،  حقوق، علوم، فرهنگ و تکنالوژی پرداخته وایشان را به جامعه تقدیم مینماید. این کانون علمی وظیفه خود میداند تابمنظور بلند بردن ارزشها و توانائی های مسلکی افراد جامعه بادرنظرداشت امکانات و پلانهای انکشافی فعلی خویش ازطریق همکاری های مشترک بادیگر پوهنتون ها، وزارت محترم تحصیلات عالی، کارفرمایان اقتصادی، موسسات دولتی وغیر دولتی برای بهتر ساختن سطح دانش درزندگی مادی ومعنوی ایشان امکانات لازم را جستجو نماید.

پوهنتون پروان با طرح و تفکر خلاق همگام با نیازمندی های بازار کار و جامعه مطابق معيار های وزارت تحصیلات عالی غرض بلند  بردن سطح دانش و نوآوری، بدون در نظرداشت تبعيض نژاد، ملیت و قوم گرائی کار و فعاليت می نمايد . مرامنامه هذا شامل دیدگاه، رسالت ، اهداف عمومی او خصوصوی زیر می باشد:

 

  دیدگاه:

ایجاد یک سیستم تحصیلی با کیفیت، موازی با معیار های علمی جهانی، مجهز با نو آوری های تکنالوژیکی بااعتبار در سطح منطقه که سبب تغیر در وضعیت تحصیل، بلند رفتن دانش و سطح مهارت های مسلکی افراد جامعه مطابق نیازمندی زمان باشد.

همچنان داشتن منابع کافی علمی و زیربنای فزیکی مجهز با تمام امکانات مدرن امروزی و داشتن کادرهای  باتجــربه، مســــؤول ومـسلـــــکی به سویه های ماسترو دوکتورا، در رشته های مختلف تعلیمی و تربیتی متعهد با تمام ارزش ها ونیا زمندی های جامعه کنونی از انتظارات این کانون محسوب میگردد. موجودیت چنین امکانات در توانمند ساختن نسل جوان، انکشاف تعلیمی و تربیتی و استعداد آنها یک اصل پنداشته میشود. جستجوی نمودن شیوه های بهبود و انکشاف غرض ایجاد توآمیت و رقابت با سایر پوهنتون های ملل در امر شگوفائی تحقیقات و برنامه های علمی با به دست آوردن حمایت های مالی، بورسهای تحصیلی (طویل المدت و قصیر المدت) از کشورهای خارجی جهت کسب مهارت مدرن امروزی و تربیه نسل جدید از اولویت ها پنداشته میشود. تابا شـــــد فــــا رغ التحـــصـــیلان آیــنده مـــــا جــــــوابگــــوی مقتضـــیات کنونی جـــامعـــه ونســـل هـــــــای آینده باشــــند .

 

  رسالت:

پوهنتون پروان منحیث یک کانون علمی  در حال رشد در رشته های مورد ضرورت بازار کار متعهد به گسترش دانش و پاسخگویی در مقابل نیازمندی های جامعه میباشد. ارایه خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوری، تکنالوژی، مسلکی جهت تربیت نسل متدین و متعهد مطابق فرهنگ اسلامی از جمله رسالت های اصلی این کانون است.

این رسالت پوهنتون پروان است تا درقســــمت تربیه افراد مســـلکی شایسته، متعــــهد و لایق و با دانش   با در نظر داشت رهنمودهای وزارت محترم تحصیلات عالی و با بکار بردن امکانات دست داشته با پلانهای همه جانبه تعلیمی و تربیتی بصورت شفاف، با حسن نیت و حس مسؤلیت با در نظر داشت نیازمندی های عصر و زمان، انکشاف ذهنی و مسلکی سعی و تلاش نماید تا در قسمت بر آورده ساختن اهداف که همانا رشد و ترقی کشور، جامعه و تعلقات فردی انشکاف یافته، ماموریت دینی و وطنی خود را به وجه احسن ایفا نموده کشور را در قطار ممالک انکشاف یافته قرار دهد.

 

  اهداف:

 پوهنتون پروان مثل سایر نهاد های تحصیلی افغانستان مطابق معیار های جهانی در رشته های تخصصی به اساس نیازمندی های جامعه ، معیار های ملی و بین المللی ایجاد گردیده است واهداف خاص آن همانا فراهم ساختن زمینه برای تربيه کادر های جوان، خلاق و مسؤليت پذير، متعهد و ميهن دوست، وفادار، صادق و دورنگر به مردم و جامعه ميباشد. برای نیل به اهدف فوق به موارد زیر اولویت داده میشود:

 • معیاری ساختن پوهنتون با به میان آوردن تغیر در تدریس، کارکرد دیپارتمنت ها و پوهنحی ها به اساس پیش بینی آموزش مبتنی برنتایج و اصل شاگرد محوری.
 • تنظیم و تجدید نصاب های تحصیلی و مفردات درسی ساز گار با معیار های ملی و بين المللی مطابق زمان، شرايط و عوامل وضعیتی کشور.
 • ارایه خدمات موثر و مفید در عرصه های شگوفایی تعلیمی تربیتی دانشجویان  فارغ التحصیلان و استخدام آنها در نهادهای مختلف غرض رشد اقتصاد، انکشاف فرهنگی پایدار و تقویت جامعه متمدن.
 • جذب کادر های شایسته و کارمندان دلسوز با درجات تحصیلی بلند و اعزام ایشان به بورسیه های ماستری و دوکتورا.
 • بنا نمودن نظام آموزشی اکادميک و بکار گیری یک سیستم شفاف که بازتاب دهنده تمامی فعاليت ها باشد.
 • رشد مفید و فراهم ساختن توانايي های جوانان فارغ التحصیل در جهت استخدام ایشان مطابق نیاز مندی و نهادها  و متقاضیان بازار کار.
 • تنویر اذهان قشراناث و ذکور محصلان  با ارزشهای اسلامی غرض ایجاد صلح، هم دیگرپذیری و ایجاد روابط همکاری.
 • فراهم نمودن امکانات و شرایط مناسب در راستای غنامندی دانش مسلکی کادر های علمی در تطبيق بر نامه های درسی (نظری و عملی) با امکانات تکنالوژی که پاسخگوی نياز مندی جامعه باشد.
 • آوردن کیفیت در تدریس، تحقیق و آثار علمی با ايجاد رقابت های سالم در بين استادان و محصلان همگام با استفاده وسایل پیشرفته روز.
 • توسعه وانکشاف پوهنتون با ایجاد توآمیت با عقد پروتوکول ها و جذب همکاری از پوهنتون های بیرون مرزی.
 • ارزیابی و بازنگری برنامه های تحصیلی ‍پوهنتون هر چند سال بعد مطابق نيازمندیها و ضرورت زمان در همسوئی با پيشرفت های معاصر با در نظرداشت عوامل وضعیتی کشور.

قابل تذکر است که برای رسیدن به مقاصد فوق سعی و تلاش این پوهنتون تربيه جوانان و تقويه ای مدنیت در افراد جامعه است تا در پرتو نور آن همه ای هموطنان مرفع وسعادتمند گردند. حمایت و کمک مقام محترم وزارت تحصیلات عالی مخصوصآ در بخش بنیه مالی شرط ضروری پنداشته میشود.