در باره دانشگاه پروان

در باره دانشگاه

تاریخچه مختصر دانشگاه پروان

دانشگاه پروان

موسسه تحصيلات عالي پروان يک نهاد علمي و اکادميک بوده که در(61 ) کيلومتري شمال شهر کابل موقعيت دارد. اين موسسه درسال 1340 هجري به شکل دارالمعلمين مستعجل در شهر چاريکار تاسيس گرديد که فارغان صنوف نهم راجذب وصنف دهم فارغ ميدا د که بعد ازيکسال آموزش مسلکي بحيث معلمين مستعجل درمکاتب توظيف ميگرديدند. درسال 1367 اين نهاد به دارالمعلمين اساسي ارتقا نمود که درآ ن زمان فارغان صنوف نهم را از ولايات مختلف جذب و بعد ازسه سال آموزش به حيث معلمين مسلکي فارغ ميداده است. احساس نياز مبرم به معلمين مسلکي در سطح معارف آن دوره باعث شد تا وزارت معارف به امر علي احمد خان پوپل وزير معارف کشور در سال 1353 اين نهاد تربيتي را به دارالمعلمين عالي ارتقا دهد که در آن زمان فارغان صنوف دوازدهم ليسه هادراين نهاد جذب وبعداز دوسال تعليم وتربيت مسلکي به حيث معلمين مسلکي (14 پاس)به جامعه تقديم مي شدن وعلاوه ازآن معلمين برحال نيزشامل پروسه داخل خدمت گرديده فراغت صنف چاردهم رابدست مي آوردن که برنامه داخل خدمت تاهمين اکنون ادامه دارد. اين نهاد تحصيلي در سال 1387 به انستيتوت پيداگوژي(به سؤيه لسانس)ارتقا نموده که داراي سه پوهنحي ادبيات شامل سه ديپارتمنت ،پوهنحي علوم طبيعي شامل چار ديپارتمنت، پوهنحي علوم اجتماعي شامل سه ديپارتمنت بوده است. درسال 1381 هجري اين نهاد تحت نام موسسه تحصيلات عالي پروان فعاليت هاي خودرا به پيش برده است. نکته قابل توجه اينکه موسسه تحصيلات عالي پروان از سال 1389الي 1392بدينسو انکشافات و تحولات چشمگير را شاهد بوده است که اين انکشافات را طور مقايسي ازسال 89-92 خدمت خواننده گان تقديم ميداريم: داشته هاي موسسه تحصيلات عالي پروان در سال 1389 و امکانات وداشته هاي اين نهاد درسال 1392 1. موسسه تحصيلات عالي پروان در سال 1389 داراي يک بلاک 20 اطاقه بود که 10 اطاق آن براي تدريس و10 اطاق آن براي دفاتر اداري استفاده ميشد. اکثراً محصلان زير درختان درس ميخوانند. در سال جاري 1392 اين نهاد داراي سه بلاک تدريسي (مجموعاً 54 اطاق درسي) بوده که تمام صنوف درسي را در دو تايم تحت پوشش تدريس قرار مي دهد. 2. چنانچه در بالا ذکر شد اين نهاد درسال 89 در بلاک فوق الذکر داراي 10 اطاق اداري بوده که دفاتر اداري به شمول رياست و دوسه ديپارتمنت در آن جابجا بودند . اما اکثر ديپارتمنت ها و استادان بدون اطاق و جاي نشست بودند. در حال حاضر (92) خوشبختانه اين موسسه داراي يک بلاک مستقل اداري بوده که مجهز به تشناب ها، حمام ها و آشپزخانه عصري مي باشد که ده دفتر اداري و 20 ديپارتمنت و پوهنحي در آن جابجا گرديده است. 3. درسال 89 اين نهاد داراي دو بلاک ليليه بوده که حدود 300 محصل ليليه را اعاشه و اباته مي نمود. اکنون اين نهاد تحصيلي داراي سه بلاک ليليه بوده که حدود 900 تن محصلين را اعاشه و اباته مي کند . 4. پرسونل اداري موسسه در سال 89 به شش تن مي رسيد. اکنون پرسونل اداري اين نهاد به 28 تن مي رسد. 5. تعداد استادان شامل کادر عملي اين نهاد در سال 89 به 35 تن مي رسيد. اکنون در نتيجه تلاش و مساعي همه جانبه ،تعداد استادان شامل کادر علمي اين نهاد به 80 تن بالغ مي گردد 6. درسال 89 در چوکات اين نهاد فقط يک پوهنحي (تعليم و تربيه) وجود داشت. اکنون تعداد پوهنحي هاي اين نهاد علمي به شش پوهنحي ( تعليم وتربيه ،زراعت، اقتصاد ،حقوق، ژورناليزم و پوهنحي شبانه بالغ مي شود . 7. درسال 89 تعداد محصلان اين نهاد بالغ بر 1800 تن مي گرديد اکنون (1392) تعداد محصلان اين موسسه بيش از 4500 تن مي باشد. 8. در سال 1389 اين نهاد علمي داراي يک عراده موتر بود است : (سوپر کشتم) که از طرف سفارت فرانسه کمک شده بود و آنهم غالباً مفقود الاثر بود. 9. اکنون اين نهاد نحصليلي داراي پنج عراده موتر قرار ذيل است : (سوپر کشتم) که از طرف سفارت فرانسه کمک شده بود و آنهم غالباً مفقود الاثر بود. اکنون اين نهاد نحصليلي داراي پنج عراده موتر قرار ذيل است: الف – همان سوپر کشتم قبلي ب - يک عراده فلاينکوچ که در اثر سعي اين جانب از سفارت فرانسه به دست ج – يک عراده سرف که از وزارت محترم تحصلات عالي گرفته شده است د - يک عراده کاستر جهت انتقال استادان به کابل اهدايي محترم الحاج الماس ه – يک عراده کرولا جديد براي رياست سايرموارد را مي توان قرار ذيل ياد آوري نمود که ازسال 1390-1392 انجام يافته است: 1.اعزام (20) تن ازاستادان براي شموليت به دوره ماستري که حدود (8)تن آنان ازختم دوره ماستري موفقانه برگشته ومصروف تدريس اند. 2.بازسازي تشناب هاي ذکور واناث وتغيرسيستم آن هاازشکل قديم به سيستم عصري داراي کمود وسستمنلداواني. 3 – ترميم اساسي ورنگمالي سه بلاک تدريسي واداري ،کتاب خانه ،مسجدشريف؛آشپزخانه قبلي وطعام خانه و(32)باب تشناب و(16) باب حمام وفعال ساختن دوباره آنهاکه قبلآ تخريب وغيرفعال بود . 4-خريداري يک قطه زمين ازبوديجه وزارت تحصيلات عالي درجوار رياست حارنوالي پروان جهت اعمار تعميرليليه. 5 –منظوري دوبلاک تدريسي (پوهنحي زراعت وپوهنحي اقتصاد )ويک بلاک ليليه (40 اتاقه) ازبوديجه تشويقي وزارت محترم مبارزه بامواد مخدر که نقشه هاي آنها انتقال شده وسنگ تهداب آنها درسال جاري يکي پي ديگري گذاشته خواهد شد . 6- اعمار دروازه تحصيلات عالي به کمک مالي جلالتمآب والي صاحب پروان ورييس صاحب شوراي ولايتي. 7 – طي مراحل رسميت شوراعلمي موسسه تحصيلات عالي پروان ازمقام وزارت تحصيلات عالي بانهايي شدن آن تمامي مراحل علمي واکادميکي اين نهاد ازقبيل استخدام وشموليت استادان درکادر علمي وهمچنان ترفيعات علمي استادان ازطريق شوراي علمي خوداين نهاد صورت مي گيرد. 8 –پيشنهاد وطي مراحل ارتقاي اين نهاد علمي ازموسسه تحصيلات عالي به يک پوهنتون تمام عيار که خوش بختانه در اثرتلاش ها ومساعي انجام شده طي دوسال اخير،اين موسسه تحصيلي معيارهاي لازم يک پوهنتون راتکميل نموده وعنقريب به پوهنتون ارتقامي يابد. 9-پشنهاد تواميت اين نهاد باپوهنتون نهاي کشورهاي خارج که آنهم تحت نظر رياست انسجام اموراکادميک وزارت تحصيلات عالي در دوران ميباشد. 10- تکميل وبهره برداري پروژ(انترنت ناتو)درسال 1391که خوشبختانه اکنون تمامي اطاق هاي سه بلاک تدريسي طور(24)ساعته ازانترنت مي تواننداستفاده نمايند وبلاک اداري هم عنقريب به انترنت وصل ميگردد وعلاوتآ (40)کپيوتردراطاق کامپيوتردراختيارمحصلان عزيز قراردارد. 11-وصل شدن موسسه تحصيلات عالي پروان بامرکزوزارت محترم تحصيلات عالي ازطريق انترنت. که درنتيجه آن هرشنبه ساعت (8) صبح درآغازهفتههيات رهبري موسسه عالي پروان ازطريق ويديوکنفرانس گزارشات کاري خويش رابه مقام وزارت تحصيلات عالي تقديم داشته وازجريانات واجراآت مقام عالي وزارت مستفيد ميشوند . بايد گفت : از جمله 34 پوهنتون دولتي در مرکز و ولايات فقط ده پوهنتون به مرکز وزارت تحصيلات عالي از طريق ويديوکانفرانس وصل بوده که اين نهاد تحصيلي نيز از جمله همين ده پوهنتون مي باشد .

اهداف

پوهنتون پروان یکی از پوهنتون های دولتی در افغانستان میباشد که تحت نظر وزارت محترم تحصیلات عالی فعالیت دارد

هدف اول

- تولید دستآورد های علمی Discovery:

- دریافت و تداوم برتری در تولید دست آورد های علمی

ایجاد انگیزه ها و محرکه هایی که سبب افزایش مؤثریت استادان در تحقیق میگردد؛

ود انگیزه ها برای توسعه همکاری و مشارکت در فعالیتهای تحقیقی مشترک؛

هدف دوم

• دسترسی به سطح عالی آموزش از طریق برنامه های دارای کیفیت و ارزش عالی در تمام رشته های اکادمیک؛ • افزایش تعداد استادان پوهنتون و مشارکت آنها در فعالیتهای آموزشی، توسعه برنامه ها برای استادان محصلان و کارکنان خدماتی برای افزایش قابلیتهای آنها در تدریس؛ • ایجاد سهولت ها برای آموزش محصلان از طریق معرفی میتودلوژیهای ابداعی تدریس و وارد ساختن تکنالوژي در روند آموزش؛ • اجرای برنامه های مطالعه و ارزیابی خودی به صورت سیستماتیک و دوره یی برای ارزیابی نتایج آموزش و موفقیتهای محصلان؛ • توسعه ریفورم، اصلاح و اجرای نصاب درسی دوره لیسانس برای حصول اطمینان از توانمندی رقابتی محصلان؛ • توسعه فرصتهای آموزشی و یاد گیری برای محصلان و افزایش مشارکت آنها در آموزش خدمات، تحقیقات، برنامه های مشارکت تجربی و میان رشته یی، برنامه های کاریابی، لکچرهایی که به سطح پوهنتون دایر میگردد، برنامه های بهبود محیط اسکان و برنامه های تحصیل و یا کار در خارج از کشور( برنامه های کارورزی).