در باره دانشگاه پروان


خصوصیات مؤسسه


 

نام : دانشگاه پروان

نوع مؤسسه : شهری

تاریخ تأسیس : 1348 ه ش

شروع فعالیت و پذیرش محصل : 1348 ه ش

تعداد محصیلن موجود:( 6062)ذکور (5334)اناث( 728)تن

تاریخ اولین دور فراغت به سویه لیسانس:1380

رابطه دانشگاه با ریاست تضمین کیفیت توسط پوهنمل ذبیح الله عالمیار معاون علمی و مسؤل کمیته تضمین کیفیت دانشگاه پروان.

آدرس : ولایت پروان ، شهر چاریکار

وب سایت: www.Parwan.edu.af 

شماره تماس : 0728001541/0797024323

برنامه های علمی: درجه لیسانس  (روزانه و شبانه)


تاریخچه :

 دانشگاه پروان یک نهاد علمی واکادمیک بوده که در 61 کیلومتری شمال شهرکابل موقعیت دارد.این نهاد از بدو تآسیس تا کنون مصدر خدمات زیاد گردیده و بیشتر از 11704تن معلم را به سویه های لیسانس و چارده پاس فارغ و به جامعه تقدیم نموده است .

پروان در سال 1340 هجری مطابق 1961م به شکل دارالمعلمین مستعجل که فارغان صنوف نهم را جذب و از صنف دهم فارغ میداد و بعداز یکسال آموزش مسلکی به حیث معلم مستعجل در مکاتب توظیف می گردیدند تاسیس گردید.  

در سال 1346هجری مطابق 1967م به دارالمعلمین اساسی ارتقا نمود که در آن زمان فارغین صنوف نهم را از ولایات مختلف جذب و بعداز سه سال تعلیم و تربیه به حیث معلمین مسلکی فارغ و در مکاتب توظیف می شدند.

 در سال 1353هجری مطابق 1974م به دارالمعلمین عالی ارتقا نمود که در آن زمان فارغین صنوف 12 لیسه ها را جذب و بعداز دو سال تعلیم و تربیت مسلکی به حیث معلمین 14 پاس مسلکی به جامعه تقدیم می نمود و معلمین راهم به شکل داخل خدمت تحت تربیه قرار میداد که این پروسه تا مدتی زیاد ادامه داشت.

در سا ل 1377 هـ ، ش مطا بق به 1998 میلادی به انستیتیوت پیداگوژی یعنی دوره چهار ساله به سویه لیسانس ارتقا نموده که دارای سه دانشکده تعلیم وتربیه بود که تحت نام دانشکده  زبان و ادبیات ، دانشکده علوم طبیعی و دانشکده علوم اجتماعی .

درسال1381 هـ ، ش مطابق به 2002 میلادی تحت نام موسسسه تحصیلات عالی پروان مسمی گردید  که شامل همین دانشکده های ذکر شده بوده که مجموعآ دارای ده دیپارتمنت ( ریاضی، فزیک، کیمیا، بیولوژی، تاریخ، جغرافیه، ثقافت اسلامی، ادبیات دری، ادبیات انگلیسی،ادبیات فرانسوی ) فعال بوده که مصروف کار های موثر اکادمیک میباشند.

در سال 1392 ه ش مطابق به 2014 میلادی موسسه تحصیلات عالی پروان به دانشگاه ارتقا نمود.

در سال 1390 هـ ، ش مطابق 2011 م دانشکده زراعت با سه دیپارتمنت علوم حیوانی ، علوم نباتی، توسعه اقتصاد زراعتی نیز در دانشگاه پروان تاسیس گردید و برای سال 1391 دیپارتمنت هارتیکلچر نیز در چوکات این دانشکده ایجاد گردید.

برای سال 1391 در چوکات ده دیپارتمنت زیر چتر دانشکده تعلیم وتربیه دو دیپارتمنت دیگر بنام های آموزش کامپیوتروهنر خطاطی و رسامی و دانشکده اقتصاد با دو دیپارتمنت (بانکداری واداره ومنجمنت) نیز ایجاد گردید.

وهمچنان برای سال 1391 دانشکده شبانه باهشت دیپارتمنت ( ریاضی، فزیک، کیمیا، بیولوژی، تاریخ، جغرافیه، ثقافت اسلامی ، ادبیات دری و ادبیات انگلیسی) ایجاد گردید در دانشگاه پروان دروس به شکل داخل خدمت (IN SERVICE) و قبل از خدمت (  (PRE-SERVICE و شبانه به پیش برده میشد.

در دانشگاه پروان درسال 1390 به تعداد (1678) تن محصل که از جمله (217) تن انان را طبقه اناث  و در حدود (1467)  تن محصل را طبقه ذکور تشکیل میدهد در دو دانشکده مصروف آموزش بودند.

ظرفیت پذیرش در سال 1391 به تعداد 920 تن محصل پیش بینی شده بود البته 200 تن برای دانشکده زراعت و 600 تن برای دیپارتمنت های دوازده گانه دانشکده تعلیم و تربیه و 120 تن آن برای دانشکده اقتصاد وهمچنان برای سال 1392 دو دانشکده جدیدد دانشکده  ژورنالیزم با دیپارتمنت های نشرات و رادیو تلویزیون و دانشکده حقوق با دو دیپارتمنت حقوق خصوصی و حقوق جزا نیز در تشکیل این دانشگاه اضافه گردیده بودظرفیت پذیریش برای سال 1392 یکهزار و پنجاه تن به پنج دانشکده مختلف بودتا سه سال آینده با ایجاد شدن دانشکده های جدید تعداد محصلین به 4000 تن میرسید وبرای سال 1393 دانشکده تعلیم وتربیه به سه دانشکده علوم اجتماعی ، ادبیات وتعلیم وتربیه تجزیه گردید که :

دانشکده علوم اجتماعی با دیپارتمنت های تاریخ، جغرافیه ، جامعه شناسی، ثقافت اسلامی

دانشکده ادبیات با دیپارتمنت های دری، انگلیسی، فرانسوی و پشتو.

دانشکده تعلیم وتربیه با دیپارتمنت های ریاضی ، فزیک، کیمیا، بیولوژی، روانشناسی وعلوم تربیتی.

دانشکده کمپیوتر ساینس نیزدر تشکیل این دانشگاه اضافه گردیده است .

تعداد محصلان در سال 1393 به (5095) تن میرسد . در سال 1394 ظرفیت پذیرش محصلان به (8) دانشکده بتعداد (790) پیش بینی گردیده است .

تعداد محصلین در سال 1394به ( 6435)تن میرسد.در سال 1395ظرفیت پذیرش محصلان به (9)دانشکده بتعداد (1000)تن پیش بینی گردیده است.

تعداد محصلین در سال 1395به تعداد ( 6062)تن میرسد ،که ( 5334)تن ذکور و به تعداد ( 728)تن اناث می باشد.در سال 1396ظرفیت پذیرش محصلان به (8)دانشکده به تعداد(945)پیش بینی گردیده است.

محصلین دانشگاه پروان تقریباً از همه ولایات افغانستان بوده که بعد از فراغت به حیث اشخاص مسلکی در جامعه مصدر خدمت میگردند.


مقدمه:

قسمیکه مقام عالی در جریان قرار دارد ارزیابی خودی در دستور کار تمام دانشگاه ها بوده و امروز یکی از مسایل مهم و مورد بحث، ارزیابی از مکلیفیت تدریسی بطور گسترده و مداوام است همچنان هدف عمدهء این ارزیابی همانا کمک به تغییر، توسعه، اصلاح وبهبود پروسه تدریس است و نیز تصمیم گیری در مورد ارتقأ، توصیه و تمجید از عملکرد استاتید می باشد.

برای انکشاف سیستم تحصیلات عالی با کیفیت در دانشگاه پروان خوشبختانه کمیته تضمین کیفیت دراین کانون علمی ایجاد گردیده و این کمیته بسیار مهم به شمار میرود واین کمیته تسهیلات لازم را برای طرح معیار های کیفیت دانشکده ها فراهم ساخته بهبود کیفیت را تشویق بر کمیت بطور مستمر نظارت و ارزیابی از کار رؤسای دانشکده ها و آمرین دیپارتمنت ها صورت می گیرد.

کمیته تضمین کیفیت بر اساس نیازهای دانشگاه پروان خدمات را عرضه نموده و شرایط کیفی مورد نیاز را تأمین می کند. هیأت رهبری دانشگاه پروان در راستای ایجاد معیار های کلی و همه جانبه برای اعتبار دهی کار خواهند کرد. همچنان از کیفیت عالی با هدف دست یابی به معیارهای عالی بهبود رفاه استادان و محصلان و حصول اطمینان از این که فارغ التحصیلان این نهاد می توانند نیازهای ملی را برآورده سازند درعین حال دارای توانایی، رقابت در سطح بین المللی نیز باشند.

تمرکز دانشگاه پروان بر تأمین اعتباردهی خواهد بود دیدگاه و اهداف کمیته تضمین کیفیت این کانون علمی به گونه است که بتواند این سکتور را از وضعیت نا مساعد فعلی آن با یک سیستم با کیفیت عالی تبدیل نماید و این کمیته روند ارزیابی خود را برای تمام دانشکده ها مساعد ساخته و آنها را تشویق و کمک خواهد نمود، تا روند ارزیابی خودی را به مثابه اولین گام برای بهبود کیفیت در دانشکده های مربوطه خویش تطبیق نمایند.


چگونگی اجراآت ارزیابی خودی:

مطابق به جدول تقویتی ریاست محترم ضمین کیفیت و اعتبار دهی که تمام نهادهای تحصیلات عالی ارسال گردیده بود .پروسه ارزیابی خودی دردانشگاه پروان آغاز گردید.قسمی که در ابتدا کمیته اصلی و بعداً کمیته های فرعی تعیین وکار خویشرا مطابق به (12)معیار آغاز نمودندوارزیابی یکبار توسط کمیته های فرعی و بار دوم توسط کمیته های اصلی صورت گرفت .روند جمع آوری معلومات از بخش های مختلف                                             دانشگاه طبق پلان تقویمی ، مشاهده از جریان تدریس استادان و توزیع پرسشنامه ها برای محصلان جهت ارزیابی خودی از کیفیت تدریس آغاز تمام معلومات بدست آمده از سوی کمیته های فرعی به کمیته های اصلی ارایه گردید.

کمیته اصلی در پروتوکول پلان رهنمودی وزارت مطابق به تقسیم اوقات تعیین شده در آغاز کار به تعریف روند ارزیابی خودی پرداخت که به کمک اساتید و محصیلین بنرهای آگاهی از ارزیابی خودی و تضمین کیفیت لایحه سیستم کردیدت را در دیوار های دانشکده ها نصب نمودند. بعدآ اعضای این کمیته تمام امورات علمی و اداری را مربوط به دیپارتمنت های دانشکده های هشت گانه مطابق پلان کاری که تقسیم بندی نمودند.

مسؤل کمیته مطابق پلان کاری خویش روزهای جداگانه را برای مجلس برای هر دانشکده اختصاص داده در جلسات اولیه پلان رهنمودی و روند ارزیابی خودی برای اعضای کمیته های فرعی تشریح و نوع انجام ارزیابی خودی مورد بحث قرار می گرفت. در نتیجه مباحثات کمیته اصلی و هر کمیته فرعی به طور مرتب تشکیل جلسه داد و به اساس معیار های تعیین شده در استقامت کاری شان پرسشنامه ها و جداول لازم را طراحی نمودند و فورمه های مشخص را به منظور جمع آوری معلومات لازم برای ارزیابی خودی ترتیب دادند .بعداً اعضای این کمیته بررسی تمام امورات علمی و اداری مربوط به دیپارتمنت ها دانشکده های هشت گانه را مطابق پلان کاری که در ضمیمه شماره (1) درج می باشدآغاز نمودند.بعداً اعضای کمیته اصلی و فرعی تشکیل جلسه داده و گزارش ارزیابی خودی خویشرا نهایی نموده به شورای علمی پیشنهاد نمودندکه بعد از منظوری شورای محترم علمی دانشگاه پروان جهت ارزیابی و بررسی به ریاست محترم تضمین کیفیت ارسال خواهد گردید.


چگونگی اشتراک اعضا:

به دنبال برگزاری ورکشاب تضمین کیفیت و مکاتب شماره (583/493 ) مورخ 1 / 8 /1391ریاست محترم تضمین کیفیت درماه دلو 1391 در مجلس شورای علمی دانشگاه  پروان و ثبت در پروتوکول شماره (24)معاونیت علمی مورخ 13/10/1391 با استقبال از این پروسه در گام نخستین به تشکیل کمیته تضمین ارزیابی خودی و تضمین کیفیت در داخل دانشگاه  اقدام نمود. کار کرد های کمیته اصلی وکمیته های فرعی از سوی تیم باز نگری ریاست تضمین کیفیت مقام محترم وزارت تحصیلات عالی به تاریخ 26 / 5 /  1395 ارزیابی گردید و مطابق هدایات ایشان بعضی خلا ها و مشکلات مرفوع و در مرصع اجرا قرار گرفت.  همچنان کمیته متذکره اکثریت استادان را با ارایه سیمینار در تالار کنفرانس های متوجه استفاده از شیوه های ارزیابی خودی و مفاهیم اصلی تضمین کیفیت و اعتبار دهی دانشگاه ها آگاه ساختند.

کمیته تضمین کیفیت دانشگاه پروان در ابتدا دارای (7) تن عضو بود  که در تفاهم با ریاست و معاونیت علمی دانشگاه بعد از تصویب شورای علمی آغاز به کارنمود.


معلومات در باره اعضای کمیته :

اعضای کمیته:

در ابتدا اعضای کمیته را اشخاص ذیل تشکیل میداد:

1-    محترم پوهنمل فروزان عابد معاون علمی این دانشگاه در رأس این کمیته

2-    محترمه پوهنیارلطیفه سادات عضو

3-    محترم پوهنیارذبیح الله عالمیارعضو

4-    محترم پوهنمل سیدیحی اکبری عضو

5-    محترمه پوهنیارسیمین عبدالرحیم زی عضو

6-    محترم پوهنیارولی صافی عضو

7-    محترم پوهندوی غلام داود بها بحیث عضوتعیین گردیدند

که این اشخاص ذکر شده کار خویش را در زمستان سال 1391 ه ش از دیپارتمنت ها آغاز نمودند. درنتیجه توانستند تاریخچه دیپارتمنت ها، اهداف، احصاییه های استادان، محصیلان ، بررسی تقسیم اوقات ها و تطبیق با پلان های تحصیلی، کتب مجلس، صادره ها و وارده در دیپارتمنت ها توسط اعضای دیپارتمنت ها و استاتید محترم شان ترتیب دهند.

اما بعد از ارسال مکاتیب پی در پی از طرف ریاست محترم تضمین کیفیت مقام محترم وزارت تحصیلات عالی و پی بردن به روند پروسه تضمین کیفیت و ارزیابی خود در قسمت اعضای کمیته ای تضمین کیفیت و اعتباردهی تجدید نظر صورت گرفته وطبق رهنمود ریاست محترم تضمین کیفیت و اعتباردهی مقام محترم وزارت تحصیلات عالی در شورای علمی مورخ (10/1  / 1392 و ثبت در پروتوکول شماره ( 1 ) و معاونیت علمی دانشگاه پروان اعضای کمیته تضمین کیفیت به سطح دانشگاه قرار ذیل تعیین گردیدند:


اعضای کمیته تضمین کیفیت به سطح دانشگاه در سال 1392                                                 

1-    محترم پوهنمل فروزان عابد معاون علمی این دانشگاه در رأس این کمیته.             ماستر

2-    محترم پوهندوی غلام داود بها رییس فاکولته زراعت به حیث عضو.                  ماستر

3-    محترم پوهنمل محمد صابر صابر رییس فاکولته حقوق به حیث عضو                 ماستر

4-    محترم پوهنمل سید یحیی اکبری رییس فاکولته ژورنالیزم به حیث عضو              ماستر

5-    محترم پوهنمل سید نصرالدین سادات رییس فاکولته تعلیم وتربیه به حیث عضو      ماستر

6-    محترم پوهنمل مریم صاحبی استاد دیپارتمنت ادبیات دری به حیث عضو             ماستر

7-    محترم همایون غفورزی استاد فاکولته اقتصاد به حیث عضو                            ماستر

 

در سال 1393 قرار مکتوب شماره (720/461مورخ 27/11/1392)ریاست محترم تضمین کیفیت خوشبختانه دانشگاه پروان شامل پروسه اصلی ارزیابی خودی گردید که موضوع در شورای علمی مورخ (4/1/1393)ثبت در پروتوکول شماره (14)معاونیت علمی گردیده واشخاص ذیل به حیث اعضای کمیته اصلی در سطح دانشگاه تعیین گردیدند.

1-    محترم پوهنمل فروزان عابد معاون علمی این دانشگاه در راس این کمیته ماستر.

2-    محترم پوهنمل سیدیحی اکبری رئیس فاکولته ژورنالیزم به حیث عضو ماستر.

3-    محترم پوهنمل محمد صابر رئیس فاکولته حقوق به حیث عضو ماستر .

4-    محترم پوهنیار حمیدالله یونسی رئیس فاکولته زراعت به حیث عضو ماستر .

5-    محترم پوهنمل سیدنصرالدین ساداترئیس فاکولته تعلیم وتربیه به حیث عضو ماستر.

6-    محترم پوهنیار خلیل احمد کانجو رئیس فاکولته علوم اجتماعی به حیث عضو ماستر.

7-    محترم پوهنیار ذبیح الله عالمیار رئیس فاکولته ادبیات به حیث عضو  ماستر .

8-    محترم پوهنیار عبدالمحمد قدوسی رئیس فاکولته اقتصاد به حیث عضو  ماستر .

9-    محترمه پوهیالی سیاموی غوری سرپرست فاکولته کمپیوتر ساینس به حیث عضو  .

در سال 1394 مطابق سال 1393 اعضای کمیته کار خویشرا پیش بردند.

 

در سال 1395مطابق تائیدی شورای علمی دانشگاه پروان اعضای کمیته اصلی اشخاص بالا بودند که به عوض محترم پوهنیار حمیدالله یونسی محترم پوهیالی  عبدالجبار چرخی و به عوض محترم پوهنیار خلیل احمد کانجو محترم پوهنیار عبدالحق حنیف  به حیث عضو تعیین گردیدند .


اعضای کمیته تضمین کیفیت به سطح دانشگاه در سال 1395                                               

1-    محترم پوهنمل ذبیح الله  عالمیار معاون علمی این دانشگاه در راس این کمیته ماستر.

2-    محترم پوهنمل سیدیحی اکبری رئیس فاکولته ژورنالیزم به حیث عضو ماستر.

3-    محترم پوهندوی محمد صابر رئیس فاکولته حقوق به حیث عضو ماستر .

4-    محترم پوهنیار حکیم الله امینی  سرپرست فاکولته زراعت به حیث عضو ماستر .

5-    محترم پوهنمل سیدنصرالدین ساداترئیس فاکولته تعلیم وتربیه به حیث عضو ماستر.

6-    محترم پوهنیار عبدالحق حنیف سرپرست فاکولته علوم اجتماعی به حیث عضو ماستر.

7-    محترمه پوهنمل مریم صاحبی  سرپرست فاکولته ادبیات به حیث عضو  ماستر .

8-    محترم پوهنمل عبدالمحمد قدوسی رئیس فاکولته اقتصاد به حیث عضو  ماستر .

9-    محترم پوهیالی همایون بهمنش سرپرست فاکولته کمپیوتر ساینس به حیث عضو  .


ارایه دیدگاه موجز:

دیدگاه دانشگاه پروان اینست که دارای منابع کافی علمی ،تربیوی و فزیکی مجهز با تمام امکانات مدرن امروزی باشد و کادرهای با تجربه ،عالم ،ماهر ،مسوؤل و مسلکی به سویه های ماستر و دوکتورا ،در رشته های مختلف تعلیمی وتربیتی متعهد با تمام ارزش ها و نیازمندی های جامعه کنونی را در خود داشته باشد .تادر توانمند ساختن نسل جوان ،انکشاف تعلیمی و تربیتی و استعداد آنها کمک نماید .همچنان بتواند با سایر دانشگاه های کشور ودیگر ممالک جهان در راه تربیه نسل جدید خوب رقابت کند که این اهداف میشود از طریق گرفتن بورسهای تحصیلی طویل المدت و قصیر المدت به کشورهای خارجی جهت کسب مهارت مدرن امروزی برآورده شود.با باشد فارغ التحصیلان آینده ما جوابگوی مقتضیات کنونی جامعه و نسل های آینده باشند.


شرح وضعیت موجود:

در بخش حاضر تلاش صورت گرفته است. که درمطابقت به اصول، مرام و اهداف دانشکده ها و دیپارتمنت های دانشگاه پروان فعالیتهای اکادمیک خویش را طرح ریزی و عملی نماید در چوکات دانشگاه پروان دانشکده های تعلیم وتربیه، زراعت، اقتصاد، ژوزنالیزم، حقوق و علوم سیاسی ،ادبیات ،علوم اجتماعی و کمپیوتر ساینس رسما ایجاد گردیده و فعالیت می نمایند.

پروگرام تربیه معلم برای معلمان 14 پاس معارف و برنامه شبانه برای فارغین صنوف 12 لیسه های ذکور و اناث که کار رسمی در دولت دارند در چوکات دانشکده های تعلیم وتربیه ایجاد و فعالیت می نماید که منظور شده مقام وزارت تحصیلات عالی می باشد. در سطح دانشگاه پروان در سال 1392به تعداد (3462) تن محصلین ذکور و به تعداد ( 465) تن محصلین اناث در دانشکده های مختلف مصروف آموزش بوده.  تعداد استادان مطابق به تشکیل سال 1392 به ( 113) تن میرسد که از لحاظ رتبه علمی یک تن پوهنوال، دوتن پوهندوی 10 تن پوهنمل (18 )تن پوهنیار  ( 36) تن پوهیالی ، ( 40) نامزد پوهیالی موجود می باشد. از لحاظ درجه علمی از جمله ( 113) تن استادان  1 یک تن آنرا داکتر ، ( 23) تن آن را ماستر ، ( 89) تن آنرا لیسانس تشکیل میدهد.

در سطح دانشگاه پروان در سال 1393به تعداد (4403)تن محصلین ذکور و به تعداد (692)تن محصلین اناث در دانشکده های مختلف مصروف آموزش اند.

در سطح دانشگاه پروان در سال 1394 به تعداد(6435)تن محصلین ذکور و به تعداد (5677)تن محصلین اناث (758)در دانشکده های هشت گانه مصروف آموزش هستند.

در سطح دانشگاه پروان در سال 1395 به تعداد(6062)تن محصلین ذکور و به تعداد (5334)تن محصلین اناث (728)در دانشکده های هشت گانه مصروف آموزش هستند.

تعداد استادان مطابق به تشکیل سال 1393 به (137)تن میرسد که از لحاظ رتبه علمی یک تن پوهنوال ،دوتن پوهندوی (10)تن پوهنمل  (36)تن پوهنیار (79)تن پوهیالی و (8)تن نامزد پوهیالی موجود می باشد .از لحاظ درجه تحصیلی از جمله (137)تن استادان یک تن آنرا داکتر (32)تن آن را ماستر ومتباقی آنرا لیسانس تشکیل میدهد.جدول احصاییه محصلین ،استادان و کارمندان جهت معلومات بیشتر درج گردیده است .

تعداد استادان مطابق به تشکیل سال 1394به (137)تن میرسد که از لحاظ رتبه علمی یک تن پوهنوال ،سه تن پوهندوی ،(10)تن پوهنمل (1)تن نامزد پوهنمل ،(38)تن پوهنیار (3)تن نامزد پوهنیار (69)تن پوهیالی ،(8)تن نامزد پوهیالی موجود می باشد .از لحاظ درجه تحصیلی از جمله (137)تن استادان (2)تن آنرا داکتر ،(40)تن آنرا ماستر و (91)تن آنرا لیسانس تشکیل میدهد.

تعداد استادان مطابق به تشکیل سال 1395به (137)تن میرسد که از لحاظ رتبه علمی ( 3)تن پوهندوی ،(15)تن پوهنمل ( 46)تن پوهنیار (2)تن نامزد پوهنیار (70)تن پوهیالی ،(5)تن نامزد پوهیالی موجود می باشد .از لحاظ درجه تحصیلی از جمله (137)تن استادان (2)تن آنرا داکتر ،( 51)تن آنرا ماستر و (91)تن آنرا لیسانس تشکیل میدهد.

جدول احصاییه محصلین ،استادان و کارمندان جهت معلومات بیشتر درج گردیده است .

 نصاب تحصیلی جدید و معیاری به سیستم کردیدت در سطح تمام دانشکده ها قابل تطبیق می باشد هر عضو کادر علمی برنامه های درسی را مطابق تقسیم اوقات ها تطبیق می نمایند. فورمه های مکلفیت های اکادمیک را هر عضو کادر علمی سمستروار خانه پوری می نمایند.

سال تحصیلی در دو سمستر بهاری و خزانی تطبیق میگردد و هرسمستر 16 هفته درکریکولم های درسی که هرساعت 50 دقیقه می باشد تطبیق می گردد سیستم ارزیابی های مطابق کورس پالیسی هر استاد روزانه، ماهوار، 20% و 60% مطابق طرزالعمل امتحانات صورت میگیرد. در سیستم کردیدت اوسط نمرات از 55 نمره محاسبه میگردد پاینتر از 55 نمره ناکام محسوب میگردد، صنوف درسی، میز،چوکی، تخته ، وایت بورد، تخته و تباشیر در تمام اطاق های درسی موجود بوده  و عده محدود نیز از پروجکتور نیز استفاده می نمایند.


تعمیر های تدریسی:

دانشگاه پروان دارای سه تعمیر تدریسی که حاوی ( 34) اطاق درسی می باشد بوده و محصلان در سه تایم متفاوت مصروف آموزش می باشد.

یک تعمیر اداری دومنزله 14000000بلاک اداری 100%دارای 20 اطاق میباشد از بودجه انکشافی وزارت تحصیلات عالی همراه تشناب  دست شوی تکمیل گردیده است و به بهره برداری سپرده شد دیوار احاطه 19.2%بودجه انکشافی وزارت تحصیلات عالی 4 میلیون هشتصدو سیزده هزارسه تعمیر از طرف وزارت مواد مخدر که از جمله یک تعمیر 20 اطاقه برای دانشکده های اقتصاد ، یک تعمیر 20 اطاقه برای دانشکده زراعت ویک تعمیر لیلیه به ظرفیت 200 محصیل برای این دانشگاه منظور گردیده که کار آن 42%پیشرفته است ، یک تعمیر کتابخانه عمومی  حاوی( 11500) جلد کتاب در دسترس محصلان و استادان قرار دارد.

که در سال 1393به همکاری دفتر D-P-K کتابخانه حقوق و علوم سیاسی حاوی (1000)جلد کتاب نیز ایجاد گردید همچنان 800 جلد کتاب از طرف بنیاد خیریه محترم بیات صاحب به این دانشگاه مساعدت گردید.در سال (1395)از طرف محترم کتابخان فیضی به تعداا (63)جلد کتاب ، (138)جلد کتاب ،چپتر و مجله از طرف محترم استاد ترشتوال و همچنان (35)جلد کتاب از طرف بنیاد داکتر محمد شیرزاد به کتابخانه این دانشگاه مساعدت گردیده است . مرکز تکنالوژی (IT) با 45 پایه کمپیوتر و مرکز ویدیو کنفرانس به مساعدت مالی USAID و ناتو به مصرف مجموعی ( 84000) هزار دالر امریکای در سال1388 ایجاد وفعال می باشد. مرکز انکشافیی مسلکی استادان یا ( PDC) به مساعدت مالی (H.E.P USAID) به ارزش (    ) هزار دالر امریکای که شامل 13 پایه کمپیوتر یک پایه ماشین فوتوکاپی، پرینتر، میز، چوکی وفرنیجر می باشد در سال 1391ایجاد و فعال می باشد.

به تعداد(585)محصلین ذکورو اناث درلیلیه مسکن گزین بوده که البته شامل صنوف اول ،دوم ،سوم وچهارم میگردد،متباقی به تعداد (1300)محصلین ذکور واناث  بدل اعاشه ماهانه مبلغ(1830)افغانی اخذمی نمایند. محصلین دانشگاه پروان دارای یک اتحادیه بوده که به نشرمقالات دررشته های مختلف علمی میپردازند. همچنان این اتحادیه دارای یک تیم فوتبال نیزمی باشد.


بودجه انکشافی:

P.R.T دراعمار یک تعمیر تدریسی  20 اطاقه واعمار دیوارهای احاطوی ساحه مؤسسه همکاری جدی نموده است .

به تعداد 50 پایه کمپیوتر ،5 پایه ماشین فوتوکاپی ،200 پایه چوکی ومیز و2 پایه جنراتوربه دانشگاه پروان  ازطرف اصلاحات  اداری مساعدت گردید است.

بافساداداری مبارزه صورت می گیرد وصراحت دراعمال وکردارمسئولین مشاهده می گردد.

دانشگاه پروان درحال ارتقای ظرفیت ها قرار داشته ازلحاظ کادرهای علمی  ومسلکی  رو به  اکمال می باشد. نظم و ثبات در نظام اکادمیک روبه  بهبود بوده درکیفیت تدریس و امور اکادمیک بهبودی مشاهده می گردد. از لحاظ کمی هم  دانشگاه پروان درحال رشدمی باشد.

یک موتر کاستر جهت انتقال استادان ازکابل به  پروان و برعکس آن توسط  وکیل منتخب ولایت  پروان محترم حاجی صاحب الماس زاهد به  ظرفیت 32 نفر خریداری گردیده ومصرف  تیل آنرا محترم وکیل صاحب میر رحمان  رحمانی از جمله وکلای مردم دوست و طرفدار علم وتحصیل در هفته 90 لیتر همکاری می نماید.

اعمار دروازه وردی مؤسسه به همکاری والی صاحب ولایت پروان صورت گرفته است.

ساختن بند های لایحه سیستم کریدت جهت آگاهی محصیلان و استادان توسط محصیلین کمپیوتر ساینس تهیه گردیده و توسط محصیلان شبانه و یک تن استاد از دیپارتمنت بیولوژی به نام عبیدالله عالمیار چوکات گردیده است.

سیمیناربرای محصلان دانشکده حقوق در رابطه به مسایل حقوقی از طرف دفتر D-P-K.

بند های آگاهی از تضمین کیفیت توسط معاونیت علمی تهیه و دیوارها جهت آگاهی محصیلین و استادان نصب گردیده است.

سمینارتحت عنوان " روش تحقیق در علوم اجتماعی " جهت بلند بردن ظرفیت استادان از طرف مرکز تحقیقات و پالیسی دانشگاه کابل برای 45 تن از استادان این مؤسسه مدت یک هفته در سال گذشته  دایر گردیده بود.

به تعداد 10 تن از مأمورین در بخش های اداری جهت گرفتن ترنینگ ها مطابق به وظایف شان به مقعر وزارت تحصیلات عالی اعزام گردیدند که البته این ورکشاب ها به کمک پروژهای  وزارت محترم تحصیلات عالی یا (H.E.P) تدویرگردیده بود که خیلی ها موثر بوده است.

ارایه کنفرانس های علمی استادان آغاز گردیده که یک امیدواری برای بلند بردن کیفیت می باشد.

محصیلین دانشکده ها هفته وار مقالات علمی برای هم رشته های خود دایر می نمایند که امیدواری برای بلند بردن کیفیت می باشد.

بایدمتذکر گردید که محصیلین دانشکده های مختلف علاقمند به ساختن چارت ها مطابق به رشته های شان برای بلند بردن کیفیت تدریس که سالها سایر محصیلین میتوانند از آن استفاده نمایند و هم چنان علاقمند به ساختن جریده ها و نشریات گردیده اند که خود در بلند بردن کیفیت اهمیت به سزایی دارد.

ناگفته نباید گذاشت که دانشگاه  پروان پروسه ارزیابی خودی و تضمین کیفیت را که درجهت با اعتبار ساختن این نهاد تحصیلی مؤثر می باشد قابل قدر دانسته و از آن حمایت می نماید و می کوشد تا این پروسه گام به گام موفق گردد. البته معاونیت علمی این موسسه با جمعی از رؤسای محترم دانشکده ها، آمرین دیپارتمنت و استادان حمایت خاص از این پروسه می نمایند و تطبیق این پروسه تحرک زیادی را در وجود استادان و محصیلان ایجاد نموده است.

به امید روزی که دانشگاه  پروان بتواند با دانشگاه های جهان از لحاظ کیفییت رقابت نماید. با وجود دست آوردهای اندک دانشگاه پروان جهت بلند بردن کیفیت چالش های زیادی سد راه این روند قرار دارد از جمله نداشتن تعمیرهای تدریسی، پرسونل کافی اداری، نداشتن کتابخانه برای دانشکده های مختلف، نداشتن مرکز تحقیقاتی مجهز برای استادان و محصلان و سایر کمبودات را  می توان ذکر کرد.

که انشاالله با تطبیق نمودن پروسه ارزیابی خودی می توان با اعتماد به نفس گفت که تمام چالش ها بر طرف خواهد گردید.


چالش های عمده و اساسی در دانشگاه پروان :

1-    عدم دسترسی به امکانات مورد ضرورت جهت رفع مشکلات .

2-    عدم موجودیت وجوه مالی کافی جهت رفع نیازمندی های اولی.

3-    پایین بودن تشکیل اداری دانشکده ها.

4-    عدم توزیع عادلانه بورس ها به دانشگاه پروان .

5-    کمبود امکانات و دسترسی استادان به منابع ریسرج و تحقیق.

6-    کمبود اطاق های درسی .


یافته های مهم :

ارزیابی دانشگاه پروان مطابق به معیارهای دوازده گانه و معیارهای فرعی با در نظر داشت نکات آتی به عمل آمده است :

1-    از نورم های رهنمودی استفاده بعمل آمده و در مطابقت به آن اجراآت صورت گرفت .

2-    سعی به عمل آمده تا ارزیابی ها و تحلیل ها در مطابقت به معیارها صورت گیرد .

3-  سعی  گردید تا وضعیت موجود موسسه مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و موسسه چنانچه است معرفی گردد.

4-    تلاش صورت گرفت تا حالت حال معرفی و حالت آینده پیش بینی گردد.

5-    نکات قوت و ضعف برجسته گردید.

6-    جهت بهبود وضعیت این پروسه دوامدار ادامه می یابد.

7-  تحرک جهت بهبود ایجاد گردیده چه در محصلان ،استادان و کارمندان ،هر شخص تلاش می نماید تا به یک دست آورد خاص برای بلند بردن کیفیت در سطح دیپارتمنت ،دانشکده و موسسه داشته باشد.

8-    سعی به عمل میاید تا از جنبه های تشویقی برای استادان ،محصلان و کارمندان کار گرفته شود.