مدیریت عمومی کتابخانه

معلومات مختصر درمورد کتابخانه

دانشگاه پروان در سال 1341 در چوکات تربیه معلم ایجاد گردید . در سال 1381 زمانیکه از انستیتوت پیداگوژی پروان به موسسه تحصیلات عالی ارتقا نمود کتابخانه مذکور در یک صنف درسی الی سال 1381 جاگزین گردیده بود که قبلاً این گنجینه علمی به کدام سیستم جدید عیار نبود که خوشبختانه در سال 1385 کتابخانه دانشگاه پروان توسط متخصصان خارجی (فرانسوی ها) به سیستم دیوی که یک سیستم جدید عصری میباشد تنظیم مجدد گردید. درسال 1390 کتابخانه دانشگاه پروان از یک صنف درسی در یک ساختمان جداگانه انتقال داده شد که تا اکنون در همان تعمیر میباشد. این ساختمان یک طبقه ای شامل دفتر واحد مدیریت ، یک سالن مخزن کتاب ، یک سالن مخزن کتاب ومطالعه برای دختران ویک سالن مخزن کتاب ومطالعه برای پسران میباشد .

جهت انسجام وهماهنگ ساختن بهتر امور کتابخانه یک واحد اداری بنام مدیریت عمومی کتابخانه درتشکیل پوهنتون گنجانیده شده که دارای شعبات از قبیل مدیریت تکنالوژی معلوماتی واطاق ایرانشناسی میباشدوهمچنان کتابخانه دانشگاه پروان مجهز با چهار پایه کامپیوتر متصل با انترنت بوده که استادان و محصلین میتوانند موضوعات تحقیق خویش را علاوه از IT ودفتر PDCازاین طریق هم دریافت نمایند.

در حال حاضر کتابخانه دانشگاه پروان با داشتن بیشتر 12 هزارجلد کتاب در بخش های عمومیایت ، فلسفه و روانشناسی ، علوم دینی ، علوم اجتماعی (اقتصاد حقوق ) ،زبان ،علوم ساینسی (ریاضی ، فزیک وکیمیا)، تکنالوژی(بیولوژی ، زراعت ، طب وانجینری )، هنرها ، ادبیات ،تاریخ وجغرافیه به زبان های دری ،پشتو ، عربی و انگلیسی میباشد. کتابخانه پوهنتون پروان به استثنای روز های رخصتی وجمعه همه روزه در شش ماه اول سال از ساعت 7:30 صبح الی 7 شام و در شش ماه دوم سال از ساعت 8 صبح الی 6:30 شام برای مراجعین واستفاده کننده گان باز میباشد.

بیوگرافی مسول

شادمحمد فرزند خیر محمد متولد سال 1367 ولایت پروان قریه دوغ آباد بوده تعلیمات ابتدائی خویش را در مکتب حضرت عمر فاروق واقع تتمدره سفلی ، تعلیمات ثانوی را در مکتب متوسطه ضربیا ولسوالی جبل السراج وتعلیمات لیسه را در لیسه عالی ذکور جبل السراج به پایه اکمال رسانیده در سال 1381 بعداز سپری نمودن امتحان کانکور به دانشگاه پروان راه یافته بعداز سپری نمودن چهار سال در سال 1387 به درجه لیسانس از این دانشگاه فارغ گردیده است .قابل یاد اوریست که موصوف در دوران تحصیل خویش به حیث (معلم محلی ) مدت سه سال در موسسه CHA خدمت به اولاد وطن نموده وهمچنان کتابخانه دانشگاه پروان را به کمک فرانسوی ها به سیستم دیوی عیار ساختن ومدت سه سال به حیث همکار مسئول کتابخانه ایفای وظیفه نموده قابل تذکر است وی در موسسات غیر دولتی به حیث ترینر وتیم لیدر در بخش ارتقای ظرفیت معلمین ولایت پروان ایفای وظیفه نموده است در سال 1391 بعداز سپری نمودن امتحان رقابتی اصلاحات اداری در دانشگاه پروان موفق گردید وبه حیث مدیر عمومی کتابخانه دانشگاه پروان تا الحال ایفای وظیفه مینماید.

 

اهداف کتابخانه

·فراهم ساختن زمینه برای تحقیق علمی

فراهم ساختن مطالعات علمی برای استا دان ومحصلین

توسعه علم ودانش

عرضه کردن خدمات به گونه رایگان

دست آورد ها

از سال 1391 الی سال 1395بتعداد 7000 هزار جلد کتاب که تقریباً 2500 جلد کتاب 4 پایه میز مطالعه انفرادی ، بیشتر از 40 پایه چوکی مطالعه ، 4 پایه میز مطالعه یک پایه چوکی چرخی ، یک پایه میز دفتر به کتابخانه بیشتر از 20 پایه قفسه کتاب از طرف موسسه giz تقریباً 2 هزار جلد کتاب ، 14 پایه قفسه کتاب ، 12 پایه چوکی مطالعه ،2 پایه میز مطالعه ، یک پایه میز دفتر ، 4 پایه کامپیوتر ، دوپایه میز کامپیوتر ، یک پایه پرنتر ، یک پایه اسکنر ، از طرف رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، 600 جلد کتاب ،دو باب کانتینر همراه باقفسه از طرف ناتو مقیم بگرام به همکاری ذکیه سنگین ، بیشتر از 500 جلد کتاب از طرف بنیاد بیات متباقی از طرف استادان اشخاص دیگر به دست آمده است.

مشکلات وچالش ها

عدم موجودیت تعمیر معیاری یا استندرد برای کتابخانه

(عدم تشکیل در کتابخانه)عدم موجودیت کارمند

عدم موجودیت کتاب کافی در بعضی رشته ها