نشرات

مدیریت عمومی نشرات

مدیرت عمومی نشرات پوهنتون پروان در برج اسد ۱۳۹۲ درست زمانیکه موسسه تحصیلات عالی پروان به پوهنتون ارتقانمود ایجاد والی اکنون زیر نظر معاونیت اداری ومالی به امورات محوله خویش فعالیت دارد. این مدیرت به منظور پخش ونشرکارکرد های مثمر برای محصلین از سوی رهبران ومدیرات عضوی هیت رهبری برای روشن نگهداشتن اذهان محصلین وعامه مردم جلوگیری از نشر وپخش ابلاغیه های خود سر فعالست همه روزه دارد.

اهداف مدیرت عمومی نشرات

اهداف مدیریت عمومی نشرات رساندن پیام برای دانشجویان به مشولین است وکار مسولین پوهنتون به مردم عزیز سرزمین وهمچنان مطابق به لایحه وظایف تعین شده از سوی مقام محترم وزارت تحصیلات عالی اطاعت از اوامر مستقیم ومقامات ذیصلاح. 

بیوگرافی مدیر عمومی نشرات

ویس الدین ولد صدرالدین متولد سال ۱۳۶۵ ولایت پروان روستای قم چاق ولسوالی سیاه گرد عوربند ولایت پروان تعلیمات ابتدایی وثانوی خویش را در مکتب لیسه عالی عبدالفتاح شهید قمچاق به پایان رسانیده در سال ۱۳۸۴ بعد از سپری نمودن امتحان کانکور به پوهنتون پروان راه یایفته بعد از سپری نمودن چهار سال در سال ۱۳۸۸ به درجه لیسانس از این پوهنتون فارغ گردید.قابل یاد اوریست که موصوف در دوران تحصیل خویش بحیث معلم مدت سه ماه در مربوطات مرکز ولایت پروان مدت ۷ سال متمادی منحیث روزنام نگار در رسانه های محلی ملی وبین المللی کار کرده که همچنان درسال ۱۳۹۲ از طریق رقابت آزاد منحیث مدیر عمومی نشرات وآمر محصلان بخش شبانه درتایم بعد از وقت پوهنتون پروان وظیفه نموده الی اکنون.

دست آورد ها

همکاری نزدیک با معاونیت علمی در چاب اولین شماره ماه نامه اندیشه چاپ دوم شماره فصلنامه چراغ حکمت  

چاپ هفته نامه کهسار از سوی پوهنحی ژورنالیزم وعنقریب فصلنامه ها ونشریهای دیگر از سوس پوهنحی های دیگر

دعوت ریس پوهنتون در رسانه های محلی ملی در جریان ماه چندین بار