مدیریت عمومی منابع بشری

مدیریت عمومی منابع بشری.

محترم سید نسیم هاشمی مدیر عمومی منابع بشری دانشگاه پروان.