دانشکده ژورنالیزم

پوهنځی ژورنالیزم

تاریخچه پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان

پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان در برج حمل 1392 ایجاد وبه تعداد 204 تن محصل از طریق امتحان کانکور معرفی ودر سه گروپ تحت تعلیم قرار داده شده اند. پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان دارای دو دیپارتمنت (رادیوتلویزون و مطبوعات) می باشد سال اول و دوم آموزش عمومی می باشد و در سال سوم محصلان به اساس رشته بندی به دو دیپارتمنت بخش بندی می شود ودرطی چهارسمیستر هردو دیپارتمنت درس های مربوط به رشته خود را آموزش می دهد. ساحه های کاری فارغ التحصیلان این پوهنحی رسانه های چاپی، صوتی (رادیو)، تصویری(سمعی وبصری) یعنی تلویزون وآژانس های خبررسانی می باشد. در طی مدت آموزش شماراز محصلان با توجه به توانایی شان به بعضی از رسانه های معرفی میشوند تا بتوانند به عنوان همکار افتخاری به صورت علمی به روز نامه نگاری و کار در رادیو تلویزون بپردازند این روند در سال چهارم شتاب بیشتری دارد. با توجه به اهمیت روز افزونی که روز نامه نگاری در ده سال اخیر در افغانستان کسب کرده است وحاصل کار روزنامه نگاران برای عمومی عرضه میشود و امکان کتمان ضعف های روزنامه نگاران وجود ندارد استادان این پوهنحی به شمول هیات رهبری سعی میکنند پا به پا بلند رفتن سطح انتظاراز جامعه ژورنالیستی کشور بر غنای آموزش های شان بیفزایند همراه موضوع های تازه تررا آموزش دهند. روی هم رفته پوهنحی پوهنتون پروان طی چهار سال گذشته از لحاظ کمی وکیفی دارای رشد چشم گیری بوده است این رشد به حد مطلوب نیست وبر اساس تامین نیاز باز از کار درآموزش فارغ تحصیلان باید تغیرات اساسی رونما شود

بیوگرافی مختصر ریس پوهنحی ژورنالیزم

پوهنمل سیدیحی اکبری فرزند سیدگل اکبری در یک خانواده روشن متدین در قریه قلندرخیل مربوط به ولسوالی بگرام چشم به جهان گشودم تحصیلات ابتدایی را در ابتداییه ده قاضی و دوره ثانوی را در لیسه لغمانی ولایت پروان به پایان رساندم و بعدأ شامل تربیه پروان گردیدم درسال 1378 شامل پوهنحی ادبیات شامل ادبیات انیستیوت عالی تربیه پروان گردیدم در پست های مختلف ایفای وظیفه نمودم درسال 1381 به حیث معاون علمی تحصیلات عالی پروان مقرر والی 1384 در آن پست باقی ماندم وازسنبله سال 1384 به حیث استاد در پوهنحی ادبیات مصرف تدریسی گردیدم درسال 1390 از طریق امتحان رقابت شامل پروگرام ماستری در پوهنحی تعلیم وتربیه معلم شهید استاد ربانی بعد از فراغت دوباره به حیث استاد در دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات در پوهتون پروان مصروف تدریس گردیدم در سال 1392 پوهنحی ژورنالیزم در چوکات پوهنتون پروان منظور گردید نظر به لزوم دید به حیث ریس پوهنحی ژورنالیزم مقرر والی اکنون ایفای وظیفه می نمایم در جریان وظیفه باآخذ مدال صداقت، مدال محمود طرزی، تقدیر نامه درجه 3 ، لوح تقدیر ، لوح سپاس و اخذ تحسین نامه از مراجع مختلف نایل گردیدم

کمیته های پوهنحی ژورنالیزم

کمیته امتحانات مسوول کمیته پوهنمل سیدیحی اکبری

کمیته نظم دسبلین مسوول کمیته پوهیالی خان محمد قرلق

کمیته فرهنگی مسوول کمیته پوهیالی عزیزالله سعید

کمیته سرسبزی با محیط زیست مسوول کمیته پوهیالی محمد تقی رضای

کمیته تضمین کیفیت مسوول کمیته پوهنمل سیدیحی اکبری

کمیته بورسیه ها مسوول کمیته پوهیالی جمعه خان

اهداف پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان برای سال ها 2014-2018 قرار ذیل است

ایجاد تعلیم وتربیه غنامند وبا کیفیت برای تمام محصلان از طریق

معرفی نصاب تعلمی مدرن وپیش رفت در تمام ساحات وبخش ها

تهیه لکچر نوت ها و ماخذ برای محصلان

توظیف نمودن استادان غرض رهنمای محصلان در دیپارتمنت مطبوعات ورادیو تلویزون

انکشاف وبهبود بخشیدن کیفیت تعلیم وتربیه در بخش ژورنالیزم واز طریق

ارتقای سطح دانش استادان تا ماستری و دکتورا

اشنای ساختن استادان با مدرن ترین میتود ها

اشتراک استادان در سمینار ها ورکشاب ها و کورس ها آموزشی

استفاده سیستماتیک از تکنالوژی معاصر در پروگرام های آموزشی

ایجاد یک زیر بنا محکم وپایدار که شامل تغیرات کافی با صنوف مدرن تهیلات لازم تاسیس یک مرکز تحقیق مجهز

اخذ بورسیه های کوتاه مدت ودراز مدت برای استادان بخاطر ارتقا سویه تحصیلی وبلند بردن سطح آموزش ان ها

ایجاد یک لابراتوار مجهز در بخش ژورنالیزم

تهیه یک استدیوی تعلیمی            

دست آورد ها

تساوی حقوق مرد زن

تأمین روابط با موسسات ملی و بین المللی

تاکید بالای ارتقای کمیت و کیفیت

تامین نیاز بازار رسانه ها

تربیه خبرنگاران، گزارش گران ومصاحبه گران مطبوعاتی

تربیه عکاسان خبری

تربیه دیزانران

ایجاد یک کتاب خانه غنی و قابل دسترس به سطح پوهنتون

خریداری مفروشات به کمک استادان ومحصلان به دفتر ریاست پوهنحی

ایجاد شش کمیته

اعمار یک صنف درسی

معرفی محصلان به رسانه های شخصی ودولتی

ایجاد ورکشاب 15 روزه در بخش ژورنالیزم از طرف موسسه خبر رسانی نی برای بیست تن از محصلان این پوهنحی

خریداری ال سی دی 41 انج

مشکلات وچالش ها

با افزایش تعداد فارغان کاتب پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان با فشار شدید مواجه است تا تعداد زیاد فارغان را درین پوهنحی جذب نماید

کمبود صنوف دری

نبود لابراتوار در بخش ژورنالیزم

نبود یک استدیوی تعلیمی

فشار اعضای پارلمان ودیگر مقامات که تلاش می کنند تادر قوانین ومقررات دخالت کنند که فعالیت های روز مره پوهنحی رازیر شعاع قرارداده

به اثر سعی وتلاش هیات رهبری فضای اکادمیک تغیر کرده فضای صمیمت اعتماد وهمکاری بوجود آمده تااین کانوعلمی انکشاف نماید