دانشکده حقوق

 

اسم: محمد صابر  
تخلص: سروری
ولد: عبدالاحمد
متولد: 1337
نمبر تماس: 93728001508+
آدرس الکترونیکی: saber.afg1919@gmail.com
وظیفه: رئیس دانشکده حقوق
دوره خدمت:  
درجه تحصیل: ماستر
رشته تحصیلی: تاریخ

 

وزارت تحصیلات عالی

ریاست پوهنتون پروان

پوهنحی حقوق و علوم سیاسی

 

پلان ستراتیژیک

 

استراتیژی تحصیلی : _

مدتیکه یک محصل میتواند از پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پروان سند لیسانس به دست آورد چهار سال میباشد که شامل هشت سمستر میگردد این برنامه تحصیلی چهار ساله بدو بخش تقسیم گردیده است بخش اول آن چهار سمستر در دو سال اول است که دران محصلین مضامین اساسی و ابتدایی را بصورت عموم فرا میگیرد این مضامین در حقیقت اساس و تهداب مضامین اختصاصی بوده که معلومات عمومی را شامل میگردند علاوه برآن درین دوره محصلین مهارت های مخصوص را با فراگیری انگلیسی حقوقی که شامل اصطلاحات حقوقی در سطح بین المللی میشود آماده فراگیری مضامین اختصاصی میگردند.

درین بخش مضمون ثقافت اسلامی و اساسات حقوق اسلام محصلین را آماده آموزه های فقهی و اسلامی بصورت تخصصی آن میسازد در دو سال اول محصلین با فراگیری حقوق رسانه ها و مضمون احصاییه آماده میگردند تا معلومات بدست آورده را در محیط کاری بصورت دقیق تطبیق نمایند در دو سال اخیر یا چهار سمستر بخش دوم مکلفیت محصلین با فراگیری مضامین تخصصی آغاز میگردد درین چهار سمستر مضامین بشکل اجباری و تخصصی فراگرفته میشود که درجهت تطبیق آموزش های تخصصی در عمل قرار دادهای با موسسات و ادارات دولتی و خصوصی عقد گردیده است که محصلین با تدویر محاکم تمثیلی آموزش های فراگرفته شده خود را عملآ اجرا مینمایند و در سارنوالی و محکمه عملآ از صورت فعالیت آنها دیدن به عمل میآورند و در محاکم بحیث ناظر و شاهد بادرنظرداشت موقف محصل بودن خود اشتراک مینماید که از طرف استادان مربوطه خویش نظارت و رهنمایی میگرددبه اساس اصول فوق محصلین خودرا مکلف میدانند که مضامین رشتوی و تخصصی را مطابق مسلک خود در دو دیپارتمنت فارغ ده اداره و دیپلوماسی, سارنوالی و قضایی تعقیب نمایند .

درین مرحله یکعده مضامین برای عموم محصلین در هردو دیپارتمنت تدریس میگردد و یکعده دیگر بصورت تخصصی در دیپارتمنت مربوطه تدریس میگردد .

محصلین در انتخاب مسلک و فراگیری مضامین خود آزاد بوده و مطابق ذوق و توانایی خود مضامین را انتخاب و فرا میگیرند .

محصلین پوهنحی حقوق در هشت سمستر به فعالیت ها فردی تشویق گردیده استعداد های خود را از طریق ارایه سیمینار های کنفرانس ها در صنف در مقابل هم صنفان و در تالار کنفرانسها در برابر عده زیادی استادان و محصلین پوهنحی حقوق و علوم سیاسی و پوهنحی های دیگر به نمایش میگذارند که توسط استادان مربوطه خود مورد ارزیا بی قرار میگیرند در سمسترهای هفتم و هشتم محصلان مکلف اند تا یک رساله تحت نام مونوگراف یا پایان نامه تحصیلی ترتیب و بعد از ختم امتحان سمستر هشتم در محضر محصلین و استادان و هیات ژوری خود از آن دفاع مینماید موضوع مونوگراف به مشوره دیپارتمنت مربوط تعیین گردیده که بعده از دفاع یک کاپی این پایان نامه درکتابخانه عمومی به معرض استفاده سایر محصلان گذاشته میشود باید گفت که تحریر و ترتیب مونوگرف از جمله شرطهای اساسی فراغت محسوب میگردد .

 

 

تعداد کریدت ها : _

برای تکمیل نمودن دوره لیسانس در پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان مطابق کریکولم که جدیدآ توسط پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل آماده گردیده است 162 کریدت در نظر گرفته شده است کریدت ساعت واحد درسی بوده که بر اساس آن نصاب تحصیلی پوهنحی ها با تفکیک سمسترها و سهم هر مضمون در کریکولم در نظر گرفته میشود یک کریدت یک ساعت درسی درهفته برای یک مضمون میباشد درین برنامه 32ساعت برای مضامین پوهنتون شمول در نظر گرفته شده 81 ساعت برای مضامین تخصصی و 48ساعت برای مضامین اساسی که فراگیری برای ورود به رشته اصلی ضروری میباشد و تهداب معلومات اساسی را تشکیل میدهد باید گفت که (             ) ساعت برای مونوگراف و سیمینارها در نظر گرفته شده است تفکیک مضامین بادرنظر داشت فیصدی در نصاب تحصیلی پوهنحی حقوق 162 کریدت در نظر گرفته شده است که به اساس فیصدی چنین دسته بندی میگردد .

1 _ مضامین اساسی 48 کریدت 30%

2 _ مضامین عمومی و اختیاری 32 کریدت 20%

3 _ مضامین تخصصی 81 کریدت 50%

تناسب فعالیت های عملی و نظری :_

مضامینی که در پروگرام چهار ساله پوهنحی حقوق گنجانیده شده که دارای فعالیت های عملی و نظری بوده که مضامین تخصصی در هر رشته نظر به محتوی مضمون فعالیتهای عملی مشخص خود را دارد و در عرصه مشخص عملا تطبیق میگردد در مجموع به فعالیتهای تخصصی 20% نمره تخصیص داده شده است و 20% هم به امتحان وسط سمستر اختصاص یافته و 60% باقیمانده به امتحان نهایی در نظر گرفته شده اگست.

سیر های علمی : _

پوهنحی حقوق و علوم سیاسی در جنب پوهنحی های حقوق دولتی دیگر به غرض فراگیری شیوه عملی نمودن دانش تیوریکی در عمل با ادارات مختلف دولتی و غیر دولتی دیگر قرار داد ها دارد که به اساس آن محصلین در سیر های عملی دانش فراگرفته خودرا به کار گرفته و توسط استادان در جریان عملی نمودن فراگرفته های خود کنترول میگردند در ختم این عملیه محصلین مکلف به ارایه گزارش بوده که در فعالیتهای عملی تخصصی آنها محاسبه میگردد .

روش های تدریس : _

روش تدریس و آموزش درین برنامه شامل میتود های مختلفه آموزشی مانند لکچر, سوال و جواب ,نمایش ,سیر علمی ,لابراتوار, حل پرابلم و فعالیت های گروپی .

مهارت های فراگیری دانش برای هر مضمون بطور جداگانه در نظر بوده استادان سعی مینمایند که در جریان تدریس از میتود های مختلفه استفاده به عمل آورند تا دانش انتقال یافته بصورت عمیق و دقیق صورت پذیرد.

شیوه های ارزیایی : _
ارزیابی محصلین در ختم هر سمستر به اساس یک سیستم استندرد بصورت شفاهی و یا تحریری به عمل میاید که شامل امتحان وسط سمستر و نهایی میباشد ارزیابی نهایی یک محصل در یم مضمون مشخص عبارت است از انجام کارهای خانگی که توسط استاد برایش سپرده میشود ,امتحان وسط سمستر , امتحان نهایی و سلوک محصل در صنف میباشد .

علاوه بران محصلین در سمستر هشتم مکلف به تحریر مونوگرف بوده که تحت نظر استاد رهنما آنرا تکمیل و در یک کنفرانس ارایه مینماید این عمل میرساند که محصل میتواند موضوع مورد نظر را مستقلانه تحقیق و بررسی نموده وبا استفاده از میتودهای معقول دریک زمان معین و مشخص دست آوردهای خود را عملآ ارایه نماید.

 

پلان استراتیژیک پوهنحی و علوم سیاسی پوهنتون پروان از 1393_1397

پیشگفتار :

پلان استراتیژیک پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان بیرون و مجزا از پلان استراتیژیک پوهنتون پروان و بالنوبه پلان استراتیژیک مقام محترم وزارت تحصیلات عالی بوده نمیتواند این پلان  در هماهنگی با پلان های فوق الذکر با درنظر داشت امکانات , فرصت ها و تهدیدات به غرض رسیدن به اهداف مشترک تدوین گردیده است .

رهبری و استادان  پوهنحی در جهت تحقق این پلان از هیچ نوع تلاش دریغ نخواهند ورزید ما در نظر داریم که در برآورده شدن اهداف از منابع و امکانات باالفعل و باالقوه پوهنتون پروان و مقام محترم تحصیلات عالی و موسسات خارجی استفاده به عمل آوریم .

اداره پوهنحی درنظر دارد تا فعالیتهای خویش را در همنوایی با پلان پوهنتون و مقام محترم وزارت عیار نموده و درین راه با گامهای استوار به پیش رود

                                                                                 با احترام

   پوهنمل محمد صابر "سروری" رییس پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان

جوزا 1393

 

مقدمه : _

پوهنحی حقوق و علوم سیاسی یک نهاد جدیدالتاسیس در چوکات پوهنتون پروان بوده که طبعآ با مشکلات و چالشهای روبرو خواهد شد اما عزم و ارادهء استادان و هیات رهبری پوهنحی راه گشای تحقق اهداف پلان استراتیژیک بوده و ایشان آماده اند درین راه با متانت گام بردارند .

واضح و مبرهن است که با وجود پیشرفت های چشم گیر درعرصه تحصیلات عالی به خصوص در چند سال اخیر هنوز هم مشکلاتی در زمینه ء تحقق اهداف والای پوهنتون پروان وجود دارد که پوهنحی حقوق نمیتواند ازین امر مستثنی باشد .

از مشکلات و کمبودی های موجود در پوهنحی حقوق  میتوان از نبود اتاق های مناسب درسی  ,عدم موجودیت تعمیر مناسب کتابخانه و محل مطالعه , کمبود کتب مورد نیاز در کتابخانه , نبود تکنالوژی معلوماتی در خدمت محصلان , نبود تالار کنفرانس برای استادان ومحصلان و غیره.... نام برد .

 

وضیعت فعلی : -

پوهنحی حقوق و علوم سیاسی با داشتن دو دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی و سارنوالی و قضایی در سال 1392 تاسیس گردید که با پذیرش 150 محصل جدید الشمول به سرپرستی محمد صابر "سروری" به فعالیت های اکادمیک خود آغاز نمود در شرایط کنونی این پوهنحی با داشت شش تن استاد به سویه های علمی لیسانس و ماستر در دو دیپارتمنت فوق الذکر فعالیت دارد .

پوهنحی حقوق و علوم سیاسی در سال 1393 به تعداد 180 محصل جدید الشمول را جذب نموده که مجموعه ء  محصلان در صنف اول ودوم به تعداد 336 نفر میرسد این پوهنحی درشرایط کنونی از اتاقهای درسی پوهنحی تعلیم تربیه و پوهنحی علوم اجتماعی استفاده مینماید که ازین رهگذر به مشکل زیاد مواجه میباشد .

علاوتآ نبود جای مناسب برای دفاتر اداری و ریاست پوهنحی از مشکلات دیگر محسوب میگردد.

اعضای کادر علمی دیپارتمنت های دوگانه پوهنحی حقوق و علوم سیاسی

_دیپارتمنت قضایی و سارنوالی :

1 _ امین الله( شایق)

2 _ عبید الله(حیدری)

3 _ سیف الدین

_ دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی :

1 _ تواب( دانش )

2 _ فضل الربی(خیرخواه)

3 _ عیدی محمد( فلاح)

جدول احصاییوی محصلان به تفکیک صنوف ذکور و اناث

 

از جمله اناث

مجموعه محصل

صنف

شماره

25

169

دوم

1

27

191

اول

2

 

مجموعه                                                   360                                   52

 

رسالت : _

پوهنحی حقوق و علوم سیاسی رسالت خود میداند تا جوانانی راکه شامل این پوهنحی میشوند با دانش حقوقی و سیاسی در امور سارنوالی و قضایی و اداری و دیپلوماسی تجهیز نموده و مهارتهای تخصصی را در جوانان محصل بالا برده تا از این طریق باعث ارتقای ظرفیت ارگانهای مربوط در دولت و جامعه گردیده باشند.

دید گاه : _

تجهیز نهادهای عدلی , قضایی  , حقوقی , اداری و دیپلوماسی دولت با نیروی بشری آگاه و متخصص که باعث رشد عدالت و تحکیم قانونیت در جامعه افغانی میگردد خود عاملی است در جهت افغانستان مرفه و متکی بخود.

 

 

اهداف و مقاصد

مقاصد

اهداف

_ آماده سازی شرایط برای اعزام استادان به کشورهای دیگر بغرض تحصیل.

_ استفاده از پروگرام ماستری پوهنحی حقوق پوهنتون کابل .

 

 

ارتقای درجه تحصیلی استادان

_ بهبود و کیفیت تدریس با استفاده از میتودها و شیوه های تدریس و مواد درسی حدید و تا کیفیت .

_ آماده نمودن زمینه ها جهت اعزام محصلین به خارج غرض تحصیل

_ تامین روابط علمی با سایر پوهنحی های حقوق پوهنتون ها در داخل و خارج کشور.

_ آماده سازی سیر علمی و بازدید محصلان از پوهنتون های دیگر.

_ آماده سازی زمینه ء تدریس از راه دور

 

 

 

 

 

ارتقای کیفی دانش محصلان

 

_ فراهم سازی زمینه اعمار یک بلاک تدریسی برای محصلان

_ ایجاد دیپارتمنت های حقوق عامه و حقوق خصوصی

_ جذب استادان جدید با سویه های علمی ماسترو دکتورا

_ توسعه کتابخانه موجود و ایجاد لابراتوار کمپیوتر و انترنیت .

_ فراهم سازی تکنولوژی معلوماتی

 

 

 

 

 

توسعه و انکشاف پوهنحی حقوق و علوم  سیاسی

 

نقاط قوی : _

1 _ موجودیت استادان با دانش و مهارت مسلکی که آماده فراگیری دانش و مهارت بیشتر اند.

2 _ موجودیت رهبری استادان مجرب و مجهز با دانش نوین .

3 _ موجودیت محصلان جوان و آماده فراگیری بهتر و بیشتر

4_  تاسیس کتابخانه اختصاصی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی وتهیه (35)عنوان کتاب به تعداد(1200)جلدکه به کمک موسسه(دی.پی.کی)تاسیس گردیده

نقاط ضعف : _

1 _ کمبود استادان به درجه تحصیلی ماستر و دکتورا از کشور های بزرگ جهان

2 _ نبود استادان با درجه علمی پوهندوی و بالاتر از آن

3 _ کمبود تجهیزات درسی مانند اتاق , کمپیوتر , انترنیت , کتابخانه ء مجهز

 

فرصت ها: _

1 _ استقاده استادان و محصلان از بورسهای ماستری و لیسانس طبق پلان استراتیژیک مقام محترم وزارت تحصیلات عالی.

2 _  جهت بر آورده شدن نیازمندی های پوهنحی مانند موادو لوازم درسی از امکانات موجود مقام محترم وزارت تحصیلات عالی استفاده کردن.

 3 _ استفاده از تفاهم نامه جدید پوهنتون های مشور تاجکستان با پوهنتون پروان بغرض اعزام استادان و محصلان ممتاز بمنظور تبادل تجارب و مساعد نمودن زمینه تحصیلات عالی برای استادان و محصلان.

4 _ استفاده از پروگرام ماستری پوهنحی حقوق پوهنتون کابل بغرض تحصیل و دوره ماستری استادان.

 

تهدید ها : _

1 _ عدم توجه وزارت تحصیلات عالی

2 _ کمبود امتیازات مادی و نبود سهولتها برای استادان و مامورین

3 _ عدم مساعدت محیط و شرایط جهت بهیود کیفیت پوهنحی .

 

وزارت تحصیلات عالی

ریاست پوهنتون پروان

پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی

چارت تشکیلات پوهنحی حقوق و علم سیاسی

 

رییس پوهنحی

پوهنمل محمد صابر " سروری "

//

معاون پوهنحی

تواب " دانش "

                                        /                            /

آمر دیپارتمنت قضایی و سارنوالی

پوهیالی عبیدالله " حیدری "

                                                                                          

آمر دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی

فضل الربی " خیر خواه " 

دانشکده حقوق

 

 

پلان پیش بینی شده سال 1396

_جذب استادان جدید چهار تن

 

_ پنج تن استاد در سال 94 رتبه اصل پوهیالی ارتقا مینمایند و یکتن برتبه اصل پوهنیار را ارتقا مینمایند.
_ دو تن استادان بغرض تحصیل به خارج اعزام میگردند.

_ دوتن کارمند بست 4 جزب میگردد.

_ دوتن صفا کار جذب گردد.

_ به تعداد120 تن محصل جدید الشمول از طریق کانکور جذب گردد.

_ به تعداد 250 پایه چوکی ضرورت است.

_ به دفتر ریاست پوهنحی دو سیت فرنیچر ضرورت است.

_ دو پایه کمپیوتر دو پایه پرنتر و یکپایه ماشین فوتوکاپی.

_ دو اتاق اداری سه اتاق تدریسی.

_ مبلغ 200000 افغانی بغرض پرداخت حق الزحمه استادان در رهنمایی و مصارف سیر علمی محصلان.