دیپارتمنت حیوانی

اسم: ملتان  
تخلص: زړور
ولد: پاینده محمد
متولد: 1361
نمبر تماس: 93772387288+
آدرس الکترونیکی: multan.dvm@gmail.com
وظیفه: آمر دیپارتمنت علوم حیوانی
دوره خدمت: 5 سال
درجه تحصیل: ماستر
رشته تحصیلی: علوم حیوانی