دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی

اسم: آغا محمد  
تخلص: محمدی
ولد: نور محمد
متولد: 1368
نمبر تماس: 93700598883+
آدرس الکترونیکی: shash.tapa@gmail.com
وظیفه: آمر دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی
دوره خدمت: 6 سال
درجه تحصیل: لیسانس
رشته تحصیلی: اقتصاد و توسعه زراعتی