دیپارتمنت باغداری

اسم: احمد صمیم  
تخلص: ایوبی
ولد: عطاء محمد
متولد: 1989
نمبر تماس: 93744053705+
آدرس الکترونیکی: samim.ayobi@gmail.com
وظیفه: آمر دیپارتمنت باغداری
دوره خدمت: 6 سال
درجه تحصیل: ماستر
رشته تحصیلی: باغداری