دیپارتمنت علوم نباتی

اسم: عبدالعلیم  
تخلص: عثمانی
ولد: عبدالجمیل
متولد: 1368
نمبر تماس: 93730177953+
آدرس الکترونیکی: a.usmani133199@gmail.com
وظیفه: آمر دیپارتمنت علوم نباتی
دوره خدمت: 4 سال
درجه تحصیل: لیسانس
رشته تحصیلی: علوم نباتی