دانشکده اقتصاد

معرفی پوهنځی اقتصاد

پوهنځی اقتصاد پوهنتون پروان در سال 1391 تأسیس گردیده که محصلین را در دو دیپارتمنت (دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات و دیپارتمنت امور مالی و بانکی ) ازطریق امتحان کانکور جذب نموده و عملاً به فعالیت آغاز نموده است که فعلاً پوهنځی اقتصاد دارای صنوف اول ، دوم ، سوم وچهارم در هر دو دیپارتمنت میباشد. پروگرام درسی پوهنځی اقتصاد مطابق به پروگرام درسی جدید به سیستم کریدت عیار گردیده است و شرط شمولیت در این پوهنځی اخذ نمرات تعین شده و مشخص در امتحان کانکور میباشد که از طرف وزارت تحصیلات عالی موفق میشوند پوهنځی اقتصاد پروان دارای 7 استاد و 512 محصل در دو دیپارتمنت میباشد که احصاییه دقیق اساتید و محصلین پوهنځی اقتصاد در ذیل ارایه گردیده است.

معرفی مختصر پوهنمل عبدالمحمد قدوسی رئیس پوهنحی اقتصاد

عبدالمحمد فرزند عبدالمنان درسال 1360 در قریه شیغری ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا در یک خانواده مسلمان بدنیا آمده در سال 1374 از لیسه عاشقان وعارفان کابل فارغ گردیده درسال 1380 شامل پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی گردیده ودر سال 1384 از دیپارتمنت ریاضی پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی به درجه لیسانس فارغ گردیده بعداز فراغت در سال 1384 بعداز سپری نمودن امتحان کانکور شبانه شامل پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل گردیده ودر سال 1390 از دیپارتمنت امور مالی وبانکی همان پوهنحی فارغ گردید که بعداز فراغت از پوهنحی اقتصاد در سال 1390 جهت اخذ ماستری به کشور جمهوری اسلامی ایران از طرف پوهنتون پروان رسماً معرفی گردید ودر سال 1392 بدرجه ماستر ازپوهنتون بین المللی امام خمینی دیپارتمنت ریاضی (رشته انالیز) فارغ گردید.

وظایفی را که موصوف اجرانموده قرارذیل میباشد

در سال 1376 بصفت استاد در متوسطه نواباد پلچرخی تقرر حاصل نموده و وظیفه استادی را در مکاتب دیگری (متوسطه حشمت خان ، لیسه استاد بیتاب،ولیسه استقلال ) الی سال 1385 انجام داده ودر سال 1385 بعداز سپری نموده امتحان رقابت آزاد به صفت مدیر لیسه غازی ادی واقع ناحیه هفتم شهرکابل تقرر حاصل نموده ودر سال 1386 بصفت استاد از طرف مقام محترم وزارت تحصیلات عالی به پوهنتون پروان معرفی گردیده ودر سال 1392 بحیث سرپرست پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان معرفی گردید ودر سال 1393 رسماً به حیث رئیس پوهنحی اقتصاد الی اکنون ایفای وظیفه مینماید.

استراتیژی تحصیلی

مدت برنامه آموزشی این پوهنځی و یا مدت که یک محصل میتواند سند لیسانس را در رشته اقتصاد را از این نهاد اخذ نماید چهار سال میباشد که در برگیرنده هشت سمستر درسی میباشد این برنامه تحصیلی چهار ساله در دو مرحله تقسیم میگردد، مرحله اول آن چهار سمستر را در بر دارد که در آن مضامین اساسی ویا ابتدایی که آموزش آنها لازمی بوده و تهداب معلومات اختصاصی را تشکیل میدهد میباشد در ختم مرحله اول مشمولین باید شایستگی و مهارت های بخصوص را در مورد لسان انگلیسی تخصصی ، ریاضیات و احصاییه و مهارت های فردی ( کمپیوتر ) را فرا گیرند در ختم این مرحله محصلین با اجرای برنامه های انترشیپ ها دانش تیوریکی و فعالیت های علمی را در محیط کاری تطابق میدهند. برای اجرای انترشیپ ها با ادارات مختلف دولتی و خصوصی قرار داد های ایجاد گریده تا برای محصلین این فرصت فراهم شود. چهار سمستر بعدی مرتبط به مرحله دومی تخصصی میباشد ، آموزش مضامین مرحله دوم به شکل اجبار و اختیاری بوده بناءً به حیث مکلیف محصلین قرار میگیرد. محصلین برنامه لیسانس اقتصاد فرا گرفتن مضامین اختیاری ومضامین لازمی و حتمی رشتوی را به حیث مکلفیت باید تعقیب نمایند. در این مرحله تدریس بخش از مضامین لازمی و حتمی برای همه مشمولین برنامه میباشد ولی متباقی ان به شکل اختیاری میباشد یعنی محصلین حق دارند تا مطابق رشته و مسلک خویش آنرا انتخاب کنند. علاوه بر تحریر مونوگراف برای درجه لیسانس محصلین باید حد اقل یک سیمینار را در مورد یکی از موضوعات تخصصی در جریان سمستر هفتم یا هشتم تعین و در محضر محصلین و استادان ارایه و از آن دفاع نمایند. در جریان سمتر هشتم محصلین مکلف به تحریر مونوگراف میباشند که موضوع آن با مشوره دیپارتمنت مربوطه تعین و بعد از تحریر در محضر هیئت جوری ارایه و از آن دفاع میگردد. بعد از تایید ریاست پوهنځی به کتابخانه های مربوطه سپرده میشود. تحریر مونوگراف شرط حتمی فراغت میباشد.

تعداد کریدت های مورد نیاز برای تکمیل این برنامه

در این برنامه آموزش چهار ساله 148 کریدت ساعت در نظر گرفته شده است. پوهنځی ها نظر به لایحه کریدت مطابق به کریکولم خویش میتوانند حد اقل 136 کریدت ساعت را تکمیل نمایند. کریدت ساعت واحد درسی است که به اساس آن نصاب دوره تحصیلی با تفکیک سمستر ها و همچنان سهم هر مضمون در نصاب مذکور تعین میشود یک کریدت 16 ساعات درسی در یک سمستر میباشد. در این برنامه آموزشی به تعداد 16 کریدت ساعت مربوط میشود به مضامین پوهنتون شمول و اختیاری ، 43 کریدت ساعت تخصیص داده شده است به مضامین اساسی که آموزش آنها برای ورود به اصل رشته لازمی میباشد و تهداب معلومات اختصاصی را تشکیل میدهد. 78 کریدت ساعات تعلق میگیرد به مضامین حتمی تخصصی و غیر قابل تعویض که رشته تخصصی را میسازد. 11 کریدت ساعت به مونوگراف و سیمینار مربوط میشود.

کتگوری مضامین و فیصدی آنها

در این نصاب تحصیلی که جمعاً 148 کریدت در نظر گرفته شده است مضامین به تفکیک کتگوری و فیصدی آنها قرار ذیل است:
1- مضامین اساسی 43 کریدت (29.1%)
2- مضامین عمومی و اختیاری 16 کریدت (10.8%)
3- مضامین تخصصی 78 کریدت (52.7%)
4- مونوگراف و سیمینارها 11 کریدت (7.4%)

تناسب کار های عملی و نظری

تمام مضامین که در این برنامه چهار ساله تدریس خواهند شد دارای کار عملی و نظری خواهند بود . مضامین تخصصی هر رشته نظر به محتوای مضمون کار عملی مشخص خودرا دارا بوده و در ساحه مشخص عملی میگردد که 20% مجموع نمرات که کارهای عملی ، 20% به امتحان وسط سمستر و 60% به امتحان نهایی در نظر گرفته شده است.

انترشیپ ها وسیر های علمی شامل این برنامه

پوهنځی اقتصاد برای تمام محصلین خویش برای اینکه توانسته باشد دانش تیوری را در ساحه عمل استفاده نماید و به طوری عملی کار نمایند با ادارات دولتی و خصوصی قرار داد ها را امضا نموده که به اساس آن برای محصلین زمینه کار عملی یا انترشیپ و سیر های علمی فراهم گردد که در جریان پرکتیک محصلین ، استادان دیپارتمنت مربوطه مکلف به رهنمایی و کنترول محصلین میباشد و در ختم پرکتیک محصلین مکلف به ارایه گذارش کار عملی بوده که از آن 2 کریدت مستحق میشوند.

طرز روش های آموزش و تدریس

روش آموزش و تدریس برای این برنامه شامل میتود های لکچر با تمرینات ، پرسش و پاسخ ، نمایش ، سیر علمی ، لابراتوار ، حل پرابلم ها و فعالیت گروپی میباشد. و مهارت های فراگیری دانش برای هر مضمون به طور جداگانه در نظر گرفته شده است.

شیوه های ارزیابی محصلین

تمام امتحانات در هشت سمستر درسی به اساس یک سیستم استندرد به شکل شفاهی ویا هم تحریری اخذ میگردد که شامل امتحانات وسط سمستر و نهایی میباشد. یک محصل در یک مضمون مشخص به اساس انجام کار های خانگی محوله ، امتحان های وسط سمستر ، امتحان نهایی و کار های علمی در ساحه میباشد. محصلین در سال اخیر برنامه و در جریان سمستر هشتم برای تکمیل این برنامه و اخذ سند لیسانس مکلف به تحریر مونوگراف تحت نظر یک استاد رهنما میباشد که آنرا ارایه و از آن دفاع می نمایند. نوشتن مونوگراف نشان دهنده این مطلب است که محصل میتواند بشکل مستقل موضوع نتایج تحقیق خویشرا ارایه می دارد.

وضعیت فعلی پوهنځی اقتصاد

پوهنځی اقتصاد در سال 1391 باد داشتن دو دیپارتمنت ( اداره و منجمنت ، امور مالی و بانکی ) تاسیس گردید. در همین سال با پذیرش محصلین فعالیت های اکادمیک خویش را با سه سرپرست و رهبری پوهنمل فروزان عابد معاون علمی پوهنتون پروان آغاز نمود. در وضعیت حال ( سال 1393) این پوهنځی 7 استاد در هردو دیپارتمنت دارد. در سال 1393 با جذب 170 محصل در صنف اول مجموع محصلین صنف اول ، دوم و سوم به 512 تن میرسد. پوهنځی اقتصاد در حال حاضر از صنف های درسی پوهنځی تعلیم و تربیه استفاده مینماید و با مشکل جدی از درک صنوف درسی ، اتاق های اداری ، کتابخانه ، کمبود استادان و پرسونل اداری روبرو میباشد و بخاطر فایق شدن بر این مشکلات راه های حل ذیل پیشنهاد میشود:
 اعمارتعمیر پوهنځی اقتصاد با همه امکانات آن از بودجه وزارت مواد مخدر که پروتوکول آن هم امضا گردیده اما کار عملی آن تا حال آغاز نگردیده است.
 پیشنهاد و اخذ بست استادان وجذب استادان با مشوره پوهنځی
 مجهز ساختن کتابخانه اقتصاد با کتاب ها و مدرن به کمک وزارت تحصیلات عالی ، تجار ، محصلین و سایرامکانات بدست داشته پوهنتون.
 پیشنهاد و اخذ بست های مأمورین و اجیران برای پوهنځی اقتصاد.
 برقراری روابط اکادمیک با پوهنتون کابل در صورت نیاز همکاری استادان کابل با پوهنتون پروان.

رسالت

رسالت پوهنځی اقتصاد در رشته های اداره و منجمنت و امور مالی و بانکی عبارت از ارتقای ظرفیت و مهارت های تخصصی افغانها در سکتور های اقتصاد ملی کشور بخصوص در سکتور بانکداری ، صنعت ، تجارت ، خدمات ، اداره عامه و سکتور خصوصی میباشد.

دید گاه

آموزش قوای بشری متعهد و متخصص که جوابگوی نیاز ها ، رشد و انکشاف اقتصادی و اجتماعی افغانستان باشد به ارزش های ملی پابند بوده و مجهز به دانش پیشرفته علمی باشد.

اهداف

بلند بردن درجه تحصیل استادان
بلند بردن سویه تحصیلی محصلین
انکشاف و توسعه پوهنځی
اعمار اتاق های تدریسی و اداری و کافی برای پوهنځی

نقاط قوت

1- موجودیت استادان با داشتن مهارت های مسلکی و آماده فراگیری تحصیلات عالی
2- موجودیت رهبریت و استادان پرتلاش
3- موجودیت محصلین آماده تدریس شیوه معاصر
4- رهبریت پوهنځی متعهد به جذب استادان شایسته و پر تلاش و متعهد به تغیر و پیشرفت است.
5- اکثریت اساتید این پوهنځی شامل پروگرام ماستری پوهنتون میباشد.

نقاط ضعف

1- نبود استادان با رتبه های علمی چون پوهندوی ، پوهنوال و پوهاند.
2- نبود اطاق تدریسی و اداری ، کمپیوتر لب ، کتابخانه ، انترنت وغیره.
3- همه اساتید از کابل رفت آمد میکنند نبود جای بود و باش برای استادان.

فرصت ها

1. نظر به پلان استراتیژیک وزارت تحصیلات عالی استفاده از بورس های ماستری استادان و لیسانس محصلین
2. استفاده از امکانات و کمک های موسسات داخلی و خارجی و بودجه تحصیلات عالی برای مرفوع ساختن نیازمندی و ضروریات های اساسی پوهنځی از قبیل مواد و لوازم تدریسی تاسیسات وغیره.
3. استفاده از پروگرام ماستری کشور آلمان و شامل ساختن پوهنځی اقتصاد پروان در تفاهم نامه با آنها.
4. استفاده از تفاهم نامه جدید میان پوهنتون های کشور تاجکستان و پوهنتون پروان به هدف اعزام استادان محصلین ممتاز به منظور تبادله تجارب و مساعد نمودن زمینه تحصیلات عالی به استادان و محصلین ممتاز.
5. استفاده از پروگرام ماستری امور مالی و بانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل به هدف همکاری و فراهم آوری امکانات تحصیل برای استادان پوهنځی اقتصاد

تهدید ها

1- عدم توجه وزارت تحصیلات عالی به فیصله های پوهنتون پروان
2- نبود سهولت های اساسی و اولیه به استادان مانند: اتاق مطالعه و تحقیق ، جای بود وباش
3- مساعد نبود شرایط و محیط منحیث تهدید بزرگ در راه بهبود کیفیت پوهنځی مثلاً: نبود صنوف درسی و دسترسی به انترنت.