دانشکده زبان و ادبیات

 

اسم: مریم  
تخلص: صاحبی سادات
بنت: میر عبدالکریم
متولد: 1352
نمبر تماس: 93700261813+
آدرس الکترونیکی:  
وظیفه: رئیس دانشکده زبان و ادبیات
دوره خدمت:  
درجه تحصیل: ماستر
رشته تحصیلی: زبان و ادبیات دری

 

دانشکده زبان و ادبیات

اهداف اساسی

پوهنحی زبان و ادبیات دانشگاه پروان از بدو تاسيس برای محصلین ، جوانان و جامعه مصدر خدمت بوده و در امر ارائه خدمات ادبی ، هنری و فرهنگی برای ایشان همواره کوشش مینماید. هدف از این نوع خدمات ، تربیت مربیانی است که با برخورداری از دانش نظری و مهارتهای عملی در دوره چهار ساله توانایی و تسلط در تدریس زبان ها و ادبیات را کسب نموده و ضمن دارا بودن نگرش مثبت نسبت به کار خود به نحو مطلوب از عهده آن ها برآیند و شاگردان را به فراگیری این ادب و هنر علاقه مند سازند . درحال حاضردر سراسر افغانستان به شکل بی سابقه تاریخی داشتن دانش فرهنگ و زبان دیگران (خارجی ها) محسوس است و علاقه مندان و متقاضیان زیادی وجود دارند که از خود در امر آموزش زبان وهنر دیگران دلچسپی خاصی نشان میدهند و این پوهنحی برای رفع چنین نیازمندی و نظر به شرایط روزچنین ضرورت را حس و درک نموده و آنرا جزّ مقاصد خود میداند.

هدف خصوصی

از جمله اهداف خصوصی این پوهنحی این است که یک فضای کاملا علمی و اکادمیک همراه با استادان مجرب دارای رتبه های علمی بلند (پوهاند ، پوهنوال) با تحصیلات عالی (مقطع دوکتو را) را داشته باشد و از نگاه ظرفیت های مادی ، ساختار های فزیکی مطابق نیاز و انکشاف ، امکانات کافی در دسترس خود داشته باشد تا در حد امکان جواب گوی ضروریات اساسی هم میهنان و جامعه باشد. در کل پوهنحی زبان و ادبیات هدف خود میداند تا بخاطر ایجاد ارتباطات بين کارگزاران علمی مانند فرهنگیان ، ادب شناسان شعرا ، استادان ، پژوهشگران ، دانشجويان و ساير افرادی که به نحوی در آموز ش زبان وادب برای مقاصد علوم بشری، تکنولوژی ، صنعت و رشته های مختلف دیگر در سطح جهانی کار مینمایند ، محصل را تربیه و فارغ دهد. فارغین این پوهنحی میتوانند در اکثرادارات ، دولتی و یا خصوصی که سر و کار ایشان با مسائل فرهنگی ، ادبی و زبان ها است وظیفه گرفته و سهولت را به سطح ملی و بین المللی بمیان آورند.

اهداف زیر بنائی و انکشافی

                    ·انکشاف وتآسیس زيربناهاي مداوم و موثر در جايگاه اصلي جامعه.

                    ·ارتقاي وازدياد افراد مسلکی و با دانش بصورت كيفي وكمي.

                    ·آوردن تحول مثبت ومناسب با محيط وزمان در عرصه هاي علمی واكادميك ، شيوه های درسی و تحقيقی ، طرز اداره وروابط استادان ومحصلین همگام با اجتماع

                    ·بهبود پروسه جذب وفارغ دهي محصل در این پوهنحی.

                    ·بازنگري در ساختاردیپارتمنت ها ، آسان سازي ساختار و اجراآت کاری و مسائل اداری.

                    ·ايجاد فضای مناسب اكادميك جهت رشداستعداد هاي محصلين و ايجاد روحيه همكاري ميان استادان ، آمرین دیپارتمنت ها.

                    ·تضمین کیفیت وارتقاي ظرفيت مسلکی استادان و کارمندان

                    ·جستجوی راه کار ها وایجاد روابط متقابل با نهادهاي علمي واكادميك.

                    ·محفوظ داشتن ارتباطاتات مناسب و ایجاد زمينه هاي تشويقي جهت استفاده از امكانات وظرفيت هاي محيطي.

                    ·تبدیل نمودن نکات ضعیف به نکات قوی و حفظ قوت هاي فعلی

دیدگاه

از آنجا که دانش زبان و ادب جزء مسائل زندگی انسانها در یک جامعه و یک امر ضروریست ، فراهم نمودن زمینه بخاطر رشد وتربیت آموزگاران متخصص جهت غنامندی فرهنگ و ادب در یک کشورازجمله اولویت هاست. در این راه توجه به جنبه های فنی و تخصصی در آموزش زبان ، ادب و هنر و ایجاد زمینه برای کسب مهارتهای خواندن و درک متون ، تلفظ و بیان صحیح در تهیه نوشته ها نه تنها برای مربیان بلکه برای کسانیکه مربی نیستند اما میخواهند دانش به خصوصی زندگی خود را با آشنائی ادب و هنر رونق دهند از برتری و اهمیت خاص برخوردار بوده است . پوهنحی زبان و ادبیات درپهلوی فعالیت های علمی واکادمیک خویش دیدگاه و اهدافی چون رشد افکارسیاسی وفرهنگی جامعه ، تربیه نمودن کادر های علمی و مسلکی درجهت رشد شگوفایی کشور، ایجاد زمینه های تحقیق علمی برای استادان ومحصلان با استفاده از متون به زبان های خارجی وبالا بردن مهارت های تحقیقی و ریسرچ ایشان در بخش های مختلف تحقیقاتی را نیز دنبال می نماید تا در توانمند ساختن نسل جوان، انکشاف تعلیمی و تربیتی و استعداد آنهاکمک نماید.

رسالت

استفاده از منابع و متون علمی و برقراری ارتباط فرهنگی با سایر ملل مستلزم داشتن زبان و ادبیات مشترک است و تنها راه دست یافتن به این اهداف حد اقل آشنایی با آنهاست. امروزه یادگیری ادب ، هنرو زبان یک ضرورت انکار ناپذیر است چراکه آموزش رشته‌های مختلف در سطوح عالی وبا افزایش روند جهانی سازی ارتباطات بین المللی، برنامه‌های رادیوئی و تلویزیونی، تجارت جهانی و آموزش علوم جدید همگی به زبان وفرهنگ بیرونی صورت می‌گیرند و عدم آشنایی با اینها برابر با عدم زندگی در دنیای مدرن امروزی است. این رسالت پوهنحی زبان وادبیات است تا درقســــمت تربیه افراد مســـلکی شایسته، متعــــهد و لایق و با دانش با در نظر داشت رهنمودهای دانشمندان ادب و هنر و با بکار بردن امکانات دست داشته با پلانهای همه جانبه تعلیمی و تربیتی بصورت شفاف، با حسن نیت و حس مسؤلیت در امور محوله خویش با در نظر داشت نیازمندی های عصر و زمان، انکشاف ذهنی و مسلکی آنها سعی و تلاش نماید تا به بر آورده ساختن اهداف که همانا رشد و ترقی ادبآ ، فرهنگیان و مربیان خوب می باشد ، ماموریت دینی و وطنی خویش را به وجه احسن ایفا نموده در قطار ممالک انکشاف یافته قرار گیریم.

تاریخچه

پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان باداشتن دیپارتمنت های انگلیسی و دری درسال 1354 درچوکات تربیه معلم پروان ایجاد وتاسیس گردید وتا سال 1377 محصلین را بعد از دوسال تحصیل فارغ میداد. همزمان با ارتقای این کانون در 2 حمل سال 1378 از تربیه معلم به پیداگوژی پروان ، این پوهنحی اموراتش را مستقلانه به پیش برده و درسال 1381 همزمان با ارتقای پیداگوژی به موسسه تحصیلات عالی پروان ، دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی را نیزاساس گذاری نمود. این پوهنحی الی سال 1383 فعالیت های علمی خود را در چوکات موسسه تحصیلات عالی پروان کاملا مستقلانه به پیش میبرد اما از آن به بعد الی سال 1392 بنا بر لزوم دید وزارت محترم تحصیلات عالی ، امورات علمی و اکادمیک این پوهنحی در چوکات پوهنحی تعلیم وتربیه به پیش برده میشد. خوشبختانه طبق پلان استراتیژیک ریاست انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی پوهنحی زبان وادبیات با منظوری پنج دیپارتمنت فعال (دری ، پشتو ، انگلیسی ، فرانسوی و هنرها) درسال 1392 از پوهنحی تعلیم وتربیه دوباره مجزا و مستقل گردید که از زمان تآسیس تاحال بیشتر از هزار پنجصد تن محصل را به سویه لیسانس فارغ داده و به جامعه تقدیم نموده است. درحال حاضر این پوهنحی به تعداد مجموعی 28 تن اساتید ورزیده ، ماهر ، مجرب ودارای تحصیلات عالی به سویه های تحصیلی داکتر ، ماستر و لیسانس در خود دارد که درجه های تحصیلی خود را از کشور های ایران ، افغانستان ، فلپین و هندوستان به دست آورده اند. در مجموع رتبه های علمی اساتید در این پوهنحی از پوهنوال الی نامزد پوهیالی میباشند که اساس وزیربنای کاریی ایشان را تدریس ، ترجمه ، تحقیق ، تألیف و رهنمایی محصلان در عرصه های گوناگون علمی و اکادمیک تشکیل میدهد.

ارزش ها

پوهنحی زبان وادبیات به ارزشهای مسلکی و معنوی که به اساس آن رشد و تربیه ادبا، مربیان و استادان سهولت وسرعت داده میشود عقیده دارد و آن قرار زیر می باشد:

                    ·آزادی اکادمیک در چوکات قانون ومقررات دین مبین اسلام.

                    ·تعهد به رعایت تقوا ، صداقت وشفافیت درکار.

                    ·تعهد به اجرای به موقع کار درتیم.

                    ·احترام به نظریات دیگران ونظریات متفاوت.

                    ·حاکمیت دروظیفه ورهبری مشترک.

                    ·رد هرگونه تبعیض لسانی ، قومی ،نژادی ، مذهبی ، فکری وحتی جندر.

                    ·احساس مسؤولیت در تدریس و وظیفه

                    ·مسلکی بودن و با کفایت بودن

                    ·شایسته سالاری و برابری

                    ·وطن دوستی و انسان دوستی

                    ·صداقت و تعهد عالی به وظایف

                    ·شایسته سالاری و برابری

                    ·شناخت حقوق مرد و زن

                    ·شایسته سالاری و برابری

                    ·حفاظت از محیط زیست

                    ·احساس همکاری

                    ·استفاده نیک از امکانات دست داشته

                    ·پشت کار و حسن نیت در امورات علمی و تحقیقی

                    ·برخورد خوب با همه و داشتن کرکتر عالی

                    ·با نظم و دسپلین

                    ·رشد و توسعه اعتماد به خود دیگران

                    ·ابتکار و کنجکاوی

                    ·وقت شناسی و استفاده از زمان

تحلیل ارزیابی و ضروریت ها

پوهنحی زبان وادبیات در پهلوی شش پوهنحی های دیگر يگانه پوهنحی اكادميك است که در بخش تعلیم ، تربیه ، ادب و زبان در دانشگاه پروان فعالیت مینماید وسالانه بيشتر از 400 تن فارغین بخش معارف را از سراسر ولايات افغانستان جذب نموده ، تحت آموزش قرار میدهد وایشان را به سويه ليسانس فارغ ميدهد . مطابق پلان استراتیژیک فعلی در نظر است که تعداد پذیرش شاگردان از 400 تن که مجموع محصلین 751 تن در 1394سال میشود به پذیرس 850 تن که مجموع محصلان به 1600 تن در سال 1397 خواهد رسید انکشاف داده شود و همچنان تعداد استادان از 28 تن در سال 1394 به 54 تن در سال 1397 رسانیده شود تا نیاز جامعه و بازار را مرفوع سازد. به ضمیمه شماره ( ) مراجعه شود. طبق سنجش بودجه معاش عادی سالانه 25 تن استاد پوهنځی زبان و ادبیات در سال 1393 (8340000) افغانی بوده که در سال 1397 معاش عادی سالانه 54 تن استاد به (19980000) افغانی سنجیده شده است. به ضمیمه شماره ( ) مراجعه شود. اعمار بلاك تدريسي ، ایجاد لابراتوار زبان، اعمار و تجهیز کتابخانه وساختن تا لار براي كنفرانسها نه تنها مشكل تدريسي این پوهنحی را حل ميكند بلكه چالش بسيار عمده ما را مرفوع میسازد. ازآنجائیکه ساختن مکان تدریسی مناسب یکی ازساحات مهم پلان استراتیژک تحصیلی مابوده جهت رفع هرچه زودتر این چالش ساختن این مکان ها را یک امر ضروری دانسته ومحصلین را از اطاق طعام خوری وفضای نامناسب به صنفهای مناسب درسی تنظیم نموده ویک محیط درست اکادمیک و تحصیلی رابرایشان فراهم نماییم. با چنین کار ما میتوانیم صنوفی را که در دو دوره قبل از ظهر و بعد از ظهر تدریس منمائیم به یک دوره درسی تدریس نموده و حتی اکثر صنوفی را که تعداد محصلین آن از 80 و 100 تن بیشتر اند به دو و یاسه صنف تجزیه نمائیم. بادرنظرداشت جمع آوری معلومات ، نظرخواهی ومشوره با استادان وآمرین دیپارتمنت ها دریافتیم که ساختن چنین اتاق ها ، ایجاد لابراتوار زبان و ساختن تا لار براي كنفرانسها ، اعمار وتجهیز کتابخانه برای پوهنحی زبان وادبیات از ضروریات اساسی وعاجل شمرده میشود. نبود اتاق براي استادان ديپارتمنت ها ، نبود منازل رهايشي براي فاميل هاي استادانيكه از فواصل دور به پروان مي آيند ، كمبود كتاب هاي ماخذ ، نبود وسايل درسي پيشرفته مانند وسایل سمعی و بصری پودیم ، پروجكتور ، نقشه ها، چارت ها وغيره، مهيا نبودن وسايل وامكانات تحقيق مخصوصآ براي بخش هاي فرهنگی ولسانی و غیره؛ از جمله ضروریات این پوهنحی بوده و در به دور بودن با این امکانات چالش ها و مشکلات را در مقابل انکشافات و پیشرفته های ما به میان می آورد.

نکات قوی

                    ·داشتن چهار دیپارتمنت فعال ، هر کدام مجهز با اتاق ها و تجهیزات تقریبآ خوب

                    ·داشتن دیپارتمنت های زبان ادبیات انگلیسی و زبان ادبیات دری در پروگرام شبانه

                    ·داشتن کمیته های تضمین کیفیت ، امتحانات و نظم و دسپلین به سطح پوهنحی

                    ·دایر نمودن سیمینار ها و کنفرانس های علمی توسط دیپارتمنت های چهارگانه و کمیته تضمین کیفیت

                    ·داشتن 23 تن استادان مجرب با درجات تحصيلي دوکتورا ، ماستر و ليسانس ازرتبه علمی پوهنوال شروع الی نامزد پوهیالی

                    ·داشتن محل کاملآ سرسبزو تفریحگاه در اطراف پوهنحی

                    ·احساس مسؤولیت در تدریس و وظیفه

                    ·داشتن انرژی برق 24 ساعته در سراسر صنوف ، دیپارتمنت ها و بلاک ها

                    ·شایسته سالاری و برابری

                    ·داشتن انترنت در دفاتر و صنوف

                    ·صداقت و تعهد عالی به وظایف

                    ·داشتن مکان امن وفضای دور از تشنج و مناسب درسی

                    ·شناخت حقوق مرد و زن

                    ·داشتن استادان با تجربه و باسابقه کاری چهل و هشت ساله

                    ·عیار بودن با سیستم و نصاب درسی به سیستم کریدت ، مفردات و پالیسی مقام محترم وزارت

                    ·احساس همکاری

                    ·داشتن چهار ديپارتمنت های زبان و ادبیات (دری ، پشتو ، انگلیسی ، فرانسوی وعنقریب عربی) که حسب علاقه ، نیاز و بازار جامعه ما میباشند.

                    ·پشت کار و حسن نیت در امورات علمی و تحقیقی

                    ·انکشاف مواد و نصاب درسي طبق مفردات

                    ·موجوديت برنامه هاي ارتقاي ظرفيت وركشاپ ها و سیمینارها توسط دیپارتمنت ها و استادان.

نکات ضعیف

                    ·نبود ساختمان (صنوف) درسی مناسب وکافی

                    ·بالا بودن تعداد محصیلن (100 و 90) در هر صنف از معیار تدریسی و اکادمیک

                    ·به دسترس قرار نداشتن بودجه انکشافی

                    ·اندک بودن تعداد استادان بادرجه هاي تحصيلی ماستری و دوکتورا.

                    ·نداشتن كتابخانه مستقل.

                    ·نبود یک تا لار بزرگ برای سمینار ها و کنفرانس ها

                    ·نبود استادان کافی بالا رتبه علمي جهت رهنمايي تحقیقات علمی استادان

                    ·پائین بودن سویه فارغان صنوف دوازده معارف و به چالش کشیدن استادان در پروسه تدریس

موانع وچالش ها

طوریکه به همه گان معلوم است همه ساله فارغان لیسه ها در حال حاضر رو به افزایش اند اما دانشگاه ها و موسسات تحصیلات عالی در پذیرش قشر بزرگ جوان برای تحصیلات عالی دچار مشکلات و چالش هاست. بنآ پوهنحی ها باید با هر نوع امکاناتی که میشود از طرف دولت حمایت ، تجهیز و انکشاف داده شوند. در غیر آن موانع و چاش های موجوده کیفیت مطلوب را به بار نیاورده موجب نا بسامانی های تحصیلی خواهد شد. چالش های عمده پوهنحی زبان وادبیات قرار زیر میباشد:

                    ·نداشتن تعمیر ، ساختمان مستقل و حتی در حال حاضر صنوف درسی که جواب گوی نیاز تدریس برای شاگردان باشد.

                    ·عدم موجودیت برنامه های داكتري وماستري وهم چنان بی علاقه گی كمك به ريسرچ وتحقيقات از طرف دونر های خارجی.

                    ·عدم موجوديت برنامه هاي ارتقاي ظرفيت ووركشاپ ها و سيمسنارها ازطرف دولت و موسسات خارجی.

                    ·مساعد نساختن زمينه های ريسرچ در بخش های فرهنگی ، ادبی وباستانشناسي درمنطقه توسط وزارت تحصیلات عالی و دونر ها.

                    ·قطع كمك هاي بين المللي بنابرمبهم بودن اوضاع امنيتي وسياسي كشور

                    ·ضعف سويه تعليمي شاكردان مكاتب.

                    ·نبود بازار وظیفه و اشتغال در شرايط فعلي

                    ·در نظر نگرفتن بودجه عادي وانكشافي دولت به سطح پوهنحی ها.

فرصت ها

طوریکه از نزدیک مشاهده میشود ساحه و محوطه دانشگاه پروان برای یک مدت کافی مکان مناسب اعمار و ساختار های زیربنائی را در خود دارد که در آن میتوان بلاک های تدریسی و تعمیر های کنفرانس ، کتابخانه ، لابراتوار و اداری را ساخت. برای ساخت چنین زیر بنا ها ضرورت مبرم است تا با دونر ها وموسسات داخلی و خارجی تفاهم صورت گیرد و ایشان را قناعت داد که همکاری در این زمینه منطقی و بجاست. زیرا اساس یک جامعه توسط مربیان آن گذاشته میشود و این پوهنحی زبان وادبیات است که مربیان را به شکل مسلکی آن به جامعه تقدیم مینماید. در صورتی که چالش در تربیت چنین مربیان باشد چطور میتوان تضمین آینده نسل جوان را در سطح کشور نمود. هم اکنون کمک های مالی دونر ها میتواند مشکلات موجوده مارا تا حدی مرفوع سازد. خوش بختانه تا اكنون فارغان اين پوهنحی اكثرآ شامل وظيفه ومصدرخدمت جامعه بوده ودر كار خود موفق ميباشند. به رشته هايكه اين پوهنحی فارغ ميدهد،هنوز در منطقه ومملكت نيازمندي وجود دارد وبه زودي رفع اين نيازمنديها متصور نيست. همه ساله تعداد کثیری از متعلمان دوره های متوسه و ثانوی معارف کشور در فکر وچشم به راه پیدا نمودن به تحصیلات عالی میباشند. در صورتیکه انکشافات و امکانات برای آیندۀ انتظار کننده گان همین حالا در نظر گرفته نشود شاید خیلی ها مشکل تمام شود که ایشان به تحصیل رو آورند و یا جامعه از این بدبختی (جنگ ، ناامنی ، بی سوادی ، زورگوئی و بی قانونی) رهائی یابد.