دیپارتمنت ادبیات دری

 

اسم: حبیب داد  
تخلص: حبیب
ولد: خداداد
متولد: 1361
نمبر تماس: 93774756592+
آدرس الکترونیکی: parwizhabib1364@yahoo.com
وظیفه: آمر دیپارتمنت زبان و ادبیات دری
دوره خدمت: 11 سال
درجه تحصیل: ماستر
رشته تحصیلی: زبان و ادبیات دری

 

معرفی دیپارتمنت زبان و ادبیات دری

تاریخچه دیپارتمنت زبان وادبیات دری

دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری دانشگاه پروان،ازنخستین دیپارتمنت های است،که درتأسس دانشگاه پروان به عنوان پایه واساس درتمام مراحل نقش بسزایی داشته است.تاامروزیکی ازمحورهای مهم رشتة تخصصی دردانشگاه پروان به حساب می آید. ازمنظرتحولات تاریخی دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری،توام با خود دانشگاه پروان دارای قدامت تاریخی بوده که مراحل مختلف را ازنظرکمی وکیفی پشت سرگذرانیذه است.دراصل دانشگاه پروان تحول یافته کمی وکیفی از تربیه معلم پروان به پیداگوژی پروان بعد به انستیبوت تحصیلات عالی پروان وبالاخره دانشگاه پروان است.مکان که امروز دانشگاه پروان درآن موقعیت دارد،درنخستین بارتربیه معلم ولایت پروان درسال 1346آنجاتأسس گردید وسال ها فعالیت نمود تااینکه درسال1378ازتربیه معلم به پیداگوژی پروان ارتقاء علمی نمود ودرسال1385 ازپیداگوژی پروان به انستیتوت تحصیلات عالی پروان تغیرنام داد.پس ازفراهم شدن شرائیط بهترکمی وکیفی درسال1392 به دانشگاه پروان ارتقاء نمود.رویهمرفته درتمامی این مراحل دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری به عنوان یک رشته حیاتی پیوسته فعالیت مستمرداشته است.

بیوگرافی آمردیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری

حبیب داد حبیب فرزند خداداد یوسفی،متولد سال1361 دریک خانواده متوسط،درقریه پایروکی،ولسوالی سرخ پارسا ولایت پروان به دنیا آمده است.درسال1367 وارد مکتب ابتدایه پایروکی گردید،درسال1373 شامل لیسه عالی شهیدنیازی دره سرخ "ولسوالی سرخ پارسا" شد،بادوسال وقفه که ازاثرجنگ های دولت اسلامی وطالبان پیش آمده بود،درسال1380 ازلیسه مذکورفارغ گردیده است.بلا فاصله باروی کارآمدن فصل جدید وحکومت موقت اسلامی دراواخرسال1380دراولین کانکورفصل جدیداشتراک نمود،که درنتجه درسال 1381باکسب173نمره موفق و وارد پیداگوژی پروان شد.دراثرعلاقمندی وافرکه به رشته زبان وادبیات دری داشت،وارد رشته مذکورشده بالاخره با کسب نمرات عالی درسال 1384ازآن رشته فارغ گردید. پس ازفراغت ازپیداگوژی پروان بلا فاصله،ازسوی مقامات علمی پیداگوژی پروان تقاضاگردید تا شامل عضوکادرعلمی دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری ،دراین موئسسه شود.ازهمین روازسال1385 به این سو،استاد زبان وادبیات فارسی دری می باشد.درجریان ده سال گذشته خدمات ودست آوردهای مختلف داشته است.که عمده ترین آنها؛موصوف درسال 1387با اشتراک در رقابت آزاد آزمون ورودی کارشناسی ارشد(مقطع ماستری)،رشته زبان وادبیات فارسی دری،دانشگاه کابل شرکت ورزید که درنتجه موفق شد تا وارد برنامه ماستری رشته مذکورشود ودرسال1389 ازآنجا فارغ گردد،ودرپیوند به آن تیزس خود رازیرعنوان "وضعیت ادبی وفرهنگی عصرکوشانیان"با رهنمایی محترم پوهاند دکترمحمدحسین یمین.نوشته کرده ودرسال1391 تکمیل وازآن دفاع نموده است.همچنان موصوف ازسال1391 به این طرف دریک رقابت آزادسمت آمریت دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری را به عهده دارد.اکنون رتبه علمی موصوف پوهنیاربوده وسویه تحصیلی شان ماستری می باشد.

شهرت اعضای کادرعلمی دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری

زند گی نامه بی بی حاجی استاد مریم صاحبی

محترمه مریم صاحبی فرزند میرعبدالکریم صاحبی درگذرملتانی شهرچاریکار مرکز ولایت پروان درسال 1352- دیده به جهان گشود. تعلیمات ابتدایی و متوسطه را در لیسه نسوان شیرخان خیل ولایت کاپیسا به اتمام رسانیده و از صنف دوزادهم لیسه حره جلالی شهر چاریکار فارغ گردیده است. پس از آزمون کانکور شامل دیپارتنمت زبان و ادبیات دری موسسه تحصیلات عالی پروان گردید که در سال 1382- خورشیدی با اخذ نمرات کادری فارغ شده و به حیث استاد در این موسسه استخدام گردیدند. درمیان سال های 1370- تا 1382- آرام ننشسته به خاطر تعلیم و تربیه اولاد وطن از طریق معارف به حیث معلم و سرمعلم درمتوسطه حره جلالی شهرچاریکار ایفای وظیفه نموده است. بعد از سال 1382- خورشیدی به حیث استاد و همچنان در سمت آمر دیپارتنمت زبان و ادبیات موسسۀ تحصیلات عالی پروان تا 1392 ایفای وظیفه نموده است. درسال 1386- از رتبۀ پوهیالی به رتبه پوهنیارترفیع نمود و در سال 1390 پس از سپری نمودن امتحان در دانشگاه کابل پوهنحی زبان و ادبیات دری شامل دورس ماستری گردید و این دوره را نیز با موفقیت سپری کرد و درسال 1391- فارغ گردید. استاد صاحبی درسال 1392- از رتبۀ پوهنیار به رتبه پوهنمل ترفیع نموده و حالا به حیث معاون دانشکدۀ ادبیات دانشگاه پروان ایفای وظیفه می نماید. موصوفه در مسیر وظایف خود برنامه های آموزشی متعددی را سپری کرده که از آن تصدیق نامه نیز به دست آورده است. استاد مریم صاحبی نظر به فعالیت و تلاش شان در جهت کار های مسلکی مورد تقدیر و تحسین قرار گرفته است که به آن اشاره می شود.

کسب تحسین نامه از سوی وزارت تحصیلات عالی در سال 1384
کسب لوح سپاس از سوی دانشجویان موسسۀ تحصیلات عالی پروان.
کسب تقدیر نامه از سوی شورای ولایتی پروان در سال 1392
کسب تقدیرنامه از سوی ریاست دانشگاه پروان در سال 1393
برگۀ مشخصات پوهنیار محمدجان ستوده

شهرت پوهنیارفدامحمد رادپور

استاد فدامحمدرادپور فرزند دادمحمد در سال 1358خورشیدی در روستای پارشهر آبدره ولسوالی عنابه ولایت پنجشیر در یک خانوادۀ متدین و روشن‏فکرچشم به جهان گشود. وی تعلیمات ابتدایی و ثانوی خویش را در دیار هجرت شهر پشاور کشور پاکستان فراگرفت و در سال 1371خورشیدی هنگام پیروزی مجاهدین با خانوادۀ خویش دوباره به وطن عودت نمود، سپس متباقی صنوف خویش را در سال 1375 از لیسه عنابه به درجه عالی به اتمام رساند. از اینکه در سال 1375 گروه طالبان کابل را اشغال نمودند و اوضاع کشور کاملاً تغییر نمود؛ بنابرآن استاد نتوانست تحصیلات عالی خویش را ادامه دهد، تا آنکه گروه طالبان سقوط کردند و زمینۀ تحصیل در افغانستان دوباره مساعد شد. وی در سال 1381خورشیدی بعداز سپری نمودن امتحان کانکور شامل پیداگوژی پروان دیپارتمنت فارسی دری گردید و در سال 1384 به سویۀ لیسانس سند فراغت خویش را اخذ نمود. استاد بعد از فراغت از انستیتوت تحصیلات عالی پروان براساس موافقت دیپارتمنت فارسی دری انستیتوت تحصیلات عالی پروان در سال 1385 عضو علمی آن دیپارتمنت گردید. در سال 1392 از طریق بورسیه داخلی شامل برنامۀ ماستری در دانشگاه کابل پوهنحی ادبیات گروه فارسی دری شد و در سال 1393 از آنجا با دستآورد تحقیقی خویش زیر نام بررسی ویژگیهای زبانی سفرنامۀ حکیم ناصرخسروِ بلخی مؤفق به اخذ دیپلوم M.Aگردید. در طی این مدت علاوه از فعالیت های اکادمیک در بخشهای اداری از قبیل آمریت امور محصلان و آمریت دیپارتمنت زبان فارسی دری در دانشگاه پروان خدمت نموده است. وی علاوه از تحصیلات رسمی تا مقطع ماستری، آموزشهای غیر رسمی از قییل ورکشاپها، کورسهای آموزشی کمیپیوتر، زبان انگلیسی و دروس دینی به گونۀ لازم داشته است. علاوه از زبان مادری به زبان پشتو تسلط کامل داشته و به زبانهای انگلیسی و اردو آشنایی لازم دارد. تعداد دانشجویان که زیرپوشش برنامه آموزشی دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری اعم از رزانه وشبانه قرار دارند فرارذیل اند

استادان محترم که درکمیته ها اشتراک وهمکاری دارند.

محترم پوهنمل سیدیحی اکبری رئیس پوهنحی ژورنالیزم وعضوکمیته بورسها وکمیته نظم ودسپلین درسطح دانشگاه. محترمه پوهنمل مریم صاحبی معاون پوهنحی زبان وادبیات ودررأس کمیته نظم ودسپلین وکمیته امتحانات پوهنحی قراردارند. محترم پوهنمل دکتورسید نورمحمد عابدی رئیس کمیته تحقیقات دانشگاه ومدیرمسئول مجله چراغ حکمت. محترم پوهنیارحبیب داد حبیب عضوکمیته تضمین کیفیت پوهنحی ورئیس کمیته تضمین کیفیت درسطح دیپارتمنت زبان وادبیات دری. محترم پوهنیارفدامحمد رادپورقبلا عضوکمیته نظم ودسپلین دانشگاه. محترم پوهنیارمحمدجان ستوده عضوهیئت تحریرمجله پوهنحی زبان وادبیات وعضوکمیته نظم ودسپلین پوهنحی وقبلا عضوکمیته امتحانات پوهنحی.

محترم پوهنیارمحمدهمایون رئوف عضوکمیته تضمین کیفیت دیپارتمنت دری.

محترم پوهنیارحبیب الله کاشفی عضوکمیته تضمین کیفیف دیپارتمن دری

استادان محترم که درصنف ها به عنوان مشاورتعیین شده است.

محترم پوهنیارحبیب داد حبیب مشاورصنف اول دیپارتمنت زبان وادبیات دری.

محترم پوهنیارفدامحمد رادپورمشاورصنف دوم دیپارتمنت زبان وادبیات دری.

محترم پوهنیارمحمدجان ستوده مشاورصنف سوم الف دیپارتمنت زبان وادبیات دری.

محترمه پوهنمل مریم جان صاحبی مشاورصنف سوم ب دیپارتمن زبان وادبیات دری.

محترم پوهنیارحبیب الله کاشفی مشاورصنف چهارم دیپارتمنت زبان وادبیات دری

اهداف دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری

حراست وپاسداری اززبان،ادبیات وفرهنگ ازوجیبه های ملی ماست؛که همه دربرابرآن مسئولیت مشترک داریم.با درک این رسالت،که تمام ارزش های ملی ما بستگی به حوزه فرهنگی مان دارد.تاجاییکه فرهنگ وزبان ـ هویت ملی هرملت درسطح بین الملل مطرح است.چنانکه زبان،ادبیات وفرهنگ فارسی دری به لحاظ اصالت های بشردوستانه،ومحتوای مملوازحکمت وفلسفه وهمچنان ظواهرآراسته ولطیف درسطح بین الملل ازجایگاه بلند برخورداراست.چنانکه علاقمند های زیادی را درمیان دیگرملت جهان می بینم که ازفرهنگ،وزبان وادبیات فارسی دری به گرمی استقبال کرده است.مصداق آن جایگاه مولانا،سعدی،فردوسی،ابوعلی سینا ودیگردانشمندان این حوزه فرهنگی درنزدآنها است.ازاین جهت است که،دانشمندان وفرهیخته گان حوزه فرهنگی زبان وادبیات فارسی دری ،درادوار ومقاطع مختلف سعی به خرچ داده اند تادر راستای حفظ وانکشاف آثارفرهنگی این حوزه تلاش مستمر نمایند. علی رغم گسترده گی حوزه فرهنگی زبان وادبیات فارسی دری وغنامندی آن،ایجاب می نماید که درمطابقت به شعاع وجودی وفلسفه هستی آن تلاش گردد تابیشتر ازپیش ارزشهای آن درجهان مطرح گردد.وهمچنان درزمینه انکشاف ونوآوری آن گام های منظم واستواربرداشته شود. اگرچه دربرخی ازقسمت های حوزه فرهنگی این زبان فعالیت ها به گونه منظم وپیوسته صورت گرفته است.که درواقع باعث پیشرفت وترقی چشم گیرآن شده است،وتاحدودی اثرات مثبت آن دیگرساحات که درآن نواقص وجود داشته آن راجبران نموده اما درکل این مقتضی پیشرفت شده نمی تواند.بایدهمه ازحالت طفیلی بودن خارج شده درآن سهم خود را داشته باشد.آنچه این جامطرح است سهم دیپارتمنت ما درحصه برنامه های هدفمند وانکشافی حوزه زبان وادبیات وفرهنگ است.تاچه برنامه را روی دست دارد.درگام نخست دیپارتمنت زبان وادبیات دانشگاه پروان جزءازیک حوزه بزرگ فرهنگی زبان وادبیات فارسی دری است. که درآن فعالیت ها به گونه وقفه یی وجود داشته که گاهی هم با مشت پردرصحنه ظاهرمی شده وگاهی هم آفا ت وبلایا محصولات را نابود می کرده است، که درکل نتجه آن جزفقروناداری چیزی دیگربوده نمی تواند.اما امروزجوی بهتری درحوزه فرهنگی ما پیش آمده که درنتیجه آن می شود انتظارپیشرفت را باشرائیط آتی داشته باشیم. -زبان،ادبیات وفرهنگ به عنوان هویت ملی وزیربنای همه امورات زنده گی اجتماعی پذیرفته شود،ودرراستای تنظیمات شرائیط پیرفت آن گام های استوار وهدفمندبرداشته شود. - شرائیط تعامل وهمسویی بادیگرحوزه های فرهنگی وزبانی فراهم گردد،تا داد وستد مثبت صورت بگیرد.

دست آورد های دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری

دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری،ازبدوتأسس تا امروزکه برمبنای ضرورت ونیازایجادگردیده است.علی رغم تمام مشکلات که ازجهات گوناگون وجود داشت، خدمات قابل ملاحظه را درراستای حراست وانکشاف زبان وادبیات ـ شگوفایی فرهنگ صدهاساله سرزمین مان انجام داده است. علاوه ازاینکه دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری درطی عمربیش ازیکونیم دهةخویش توانسته هرساله بطورمعمول پذیرای دانشجویان که ازطریق کانکورمعرفی میشوند بوده باشد.بیش ازچهاردورمعلمان رابگونه داخل خدمت پذیرفته وپس تکمیل شدن میعاد دروس آنها به سویه لیسانس به جامعه تقدیم کرده است .اکنون پنج صنف ازدانشجویان پوهنحی شبانه را که درادوار مختلف میباشد زیرپوشش دارد. رویهمرفته صدها معلمان مکتب درسراسرکشور،وده ها استادان مراکزتربیه معلم درگوشه وکناروطن وبعضا استادان دانشگاه های کشوروسایرکارمندان که درادارات مختلف مشغول خدمت هستند؛ازدانشجویان بوده که افتخارتربیت شان به این دیپارتمنت برمی گردد.آنچه امروزقابل لمس است.پیش روی ها درراستای بهترشدن اوضاع درس، نظام آموزش وهمچنان بلند رفتن سویه تحصیلی استادان این دیپارتمنت است.باجرئت میتوان گفت که دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری درمیان تمام دیپارتمنت های دانشگاه پروان،بامعیارات اکادمیک برابربوده،که ازنظرسویه تحصیلی یکتن ازاستاد آن دکتروبقیه همه ماسترمی باشند.

مشکلات وچالش ها فراراه کاردیپارتمنت

کمبودامکانات زیربنایی؛ ازقبیل نبود صنف های معیاری،کتابخانه مجهزمطابق شرائیط روز،فضای مناسب فزیکی دانشگاه،کمبوداتاق ها ی اداری دیپارتمنت،مزین نبودن صحن دانشگاه،نبودتالارسخنرانی درسطح دیپارتمنت ،پوهنحی ودانشگاه،عدم توجه به مشکلات رهایشی استادان ودرکل عدم همآهنگی میان سستم اداری دانشگاه که مبتنی براصل رعایت صلاحیت ومسئولیت باشد.