دیپارتمنت فرانسوی

اسم: عبدالبشیر  
تخلص: فرهمند
ولد: عبدالشکور
متولد: 1367
نمبر تماس: 93787124881+
آدرس الکترونیکی: A_bashir111@hotmail.com
وظیفه: آمر دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی
دوره خدمت: 3 سال
درجه تحصیل: لیسانس
رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فرانسوی

 

معرفی دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی

دیپارتمنت فرانسوی یکی ازدیپارتمنت های چهار گانه پوهنځی زبان وادبیات میباشد که در چوکات پوهنتون پروان در زیر چتر وزارت تحصیلات عالی افغانستان فعالیتهای اکادمیک و علمی خود را به پیش میبرد . واین دیپارتمنت در سال 2007-1386 در چوکات پوهنځی تعلیم وتربیه ایجاد گردید وبعد از تجزیه پوهنځی نامبرده فعلا در چوکات پوهنځی زبان وادبیات مستقلانه فعالیت مینماید و دارای سه استاد رسمی میباشد. در ابتدا این دیپارتمنت هیچ استاد رسمی نداشت و بشکل غیررسمی فعالیت خودرا به همکاری پروژه (افرن) آغازنموده وبعدآ به پروژه حمایت ازتدریس زبان فرانسوی ملحق گردیداست. که تهیه مواد درسی و حقوق استادان فرانسوی و افغانی از طرف این پروژه تمویل میگردید.اولین دسته از فارغان به سال 1387 به جامعه تقدیم گردیدند که تعداد انها به 9 تن میرسید و همه از طبقه اناث بودند که در حال حاضر به حیث معلمین فرانسوی مصدر خدمت گذاری در جامعه میباشند. ناگفته نباید گذاشت که در سالهای قبل استادان به شکل همکار با شهرت های ذیل خدمات آموزشی و علمی ارزشمند و فراموش ناشدنی را در دیپارتمنت فرانسوی انجام داده اند:

لیوک البراند
ملیک هاجری
فلیپ ریشتو
جان فلیپ گلان

اهداف

هدف اساسی تدریس زبان فرانسوی در این دیپارتمنت نه تنها تقدیم کردن استادان مسلکی به لیسه های که در آن زبان فرانسوی منحیث زبان خارجی تدریس میشود میباشد بلکه جهت فراگیری علم و فن امروزی دانشجویان میتوانند از بورسیه های دارزمدت وکوتاه مدت کشورهای فرانسوی زبان مستفید گردند. برعلاوه موارد فوق هدف دیگر دیپارتمنت فرانسوی پخش و انتشار زبان و فرهنگ فرانسوی میباشد که از طریق کارگذاری فعالیت های چون مطالعه کتب ، نمایش فلمها به زبان فرانسوی نه تنها برای فارغین این دیپارتمنت بللکه به سطح وزارت های معارف و تحصیلات عالی افغانستان میتواند به حیث هماهنگ کننده برای استادان ویا ترجمانان در جامعه ایفای وظیفه نموده امورات محوله خویش رابه پیش میبرند.

نیاز سنجی آموزشی

ازآنجایکه علم فراگیر بوده ومیتواند نیازمندی یک کشور را جوابگو باشد دیپارتمنت فرانسوی به حیث یک کانون کوچک علمی و آموزشی کوشش میکند تا به یکی از اشکال نیازمندی ها و تقاضاهای جامعه افغانی را مر فوع ساخته و به آن جوابگوباشد. به ادامه فعالیت های تدریسی و آموزشی در این دیپارتمنت افغانستات صرف به استاد فرانسوی ضرورت نداشته بلکه به کادرهای دیگری نیزضرورت دارد. چون زبان فرانسوی یکی از زبان های زنده و مهم بین المللی میباشد ومردم درکشورهای مختلف مطابق نیاز به این زبان تکلم مینمایند. همچنان انتقال فرهنگ ، رسم ورواج و فراورده های علمی و تخنیکی آنها به کشورماخیلی باارزش بوده که این دیپارتمنت در هر چه بهتر شدن دانش چنین فرهنگ ها همواره تلاش نموده است.

سیستم درسی در این دیپارتمنت

شرایط برای ثبت نام در این دیپارتمنت مطابق قوانین و مقررهُ وزارت تحصیلات عالی (سپری امتحان کانکور) بوده و محصلین باید حد اقل قادربه تحلیل وتجزیه یک زبان باشند تا بتوانند زبان دیگری رابشکل بهتر بیاموزند. در آینده در صورتی که امکانات فراهم گردد ما در این دیپاتمنت صرف شاگردانی که از مکاتب فرانسوی زبان فارغ میگردند را خواهیم پذیرفت تا آنها مطابق نورم و استندرد کشور فرانسه آموزش بینند. به این ترتیب اهداف ما تحقق خواهدیافت. برای بدست آوردن سند لسانس چهار سال تحصیل موفقانه لازم میباشد. هر سال تحصیلی در پوهنتون در دو سمستر برنامه ریزی شده است. سمستر اول ماه حمل الی اسد و سمتر دوم ازماه سنبله الی قوس زمان بندی گردیده است. درطول هشت سمستر درس هفت مضمون تاریخ معاصرافغانستان- ثقافت اسلامی-تاریخ تمدن اسلام-دری-پشتو- وروانشناسی به زبان دری تدریس میگردد. درحالیکه محصلان دیگرمضامین را به زبان فرانسوی فرا میگیرند.

موانع وچالش ها

این دیپارتمنت قبلا از کمبود استاد و نبود مواد درسی سخت رنج میبرد که خوش بختانه مشل کمبود استاد تاجائی مرفوع گردیده اما مشکل مواد درسی هنوز پابرجاست. از طرف دیگر اینکه در چوکات بلاک (A) تدریسی فعلی فقط دو اتاق درسی به این دیپارتمنت مدنظر گرفته شده است که این اتاق ها به عنوان دفتر دیپارتمنت کتابخانه وصنف درسی استفاده میشود. البته قابل یاد اوری است که در گذشته پروژه حمایت از تدریس زبان فرانسوی این دیپارتمنت را کمک همه جانبه میکرد بطور مثال تهیه مواد درسی گماشتن استادان فرانسوی به این موسسه تحصیلی اما بعداز ختم سال 1391 این پروژه کمک های خود را قطع نمود. و این دیپارتمنت با چالشهای بزرگی مواجه گردیده است.