دیپارتمنت پشتو

اسم: هجرت الله  
تخلص: مبشر
ولد: روح الله
متولد: 1369
نمبر تماس: 93781805806+
آدرس الکترونیکی:  
وظیفه: آمر دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو
دوره خدمت: 4 سال
درجه تحصیل: لیسانس
رشته تحصیلی: زبان و ادبیات پشتو
اسم: حبیب داد  
تخلص: حبیب
ولد: خداداد
متولد: 1361
نمبر تماس: 93774756592+
آدرس الکترونیکی: parwizhabib1364@yahoo.com
وظیفه: آمر دیپارتمنت زبان و ادبیات دری
دوره خدمت: 11 سال
درجه تحصیل: ماستر
رشته تحصیلی: زبان و ادبیات دری