دانشکده علوم اجتماعی

 

اسم: عبدالحق  
تخلص: حنیف
ولد: دولت خان
متولد: 1364
نمبر تماس: 93728001614+
آدرس الکترونیکی: abdulhaqhaqqani123@gmail.com
وظیفه: رئیس دانشکده علوم اجتماعی
دوره خدمت: 6 سال
درجه تحصیل: دوکتورا
رشته تحصیلی: فقه و قانون

بیوگرافی رئیس دانشکده علوم اجتماعی

پوهنیارعبدالحق"حنیف" فرزند دولت خان که درسال ۱۳۶۴ هـ ش دریک خانواده متدین درقریه درواز ولسوالی شیخ علی ولایت پروان دیده بدنیا گشود وآموزش ابتدائی را در مسجد محل ومکتب متوسطه محمداکبرشهید فراگرفته وتعلیمات دوره ثانوی رادرلیسه عالی ناصرخسروبلخی کابل واز آنجا به لیسه عالی آزادخان تبدیل ودرسال هـ ش ازصنف دوازدهم فارغ گردیده است، تحصیلات نیمه 1383 عالی را درمدرسه دارالعلوم عالی عربی کابل فراگرفته واز آنجا بدرجه اعلی و بحیث اول نمره عمومی فارغ گردیده 1385درسال هـ ش در دانشکده شرعیات رشته تعلیمات اسلامی 1386ودرسال با اخذ نمرات کادری فارغ التحصیل گردیده 1388دانشگاه کابل شامل و از آن دانشکده درسال هـ ش شامل دوره ماستری دانشکده شرعیات دانشگاه کابل در رشته شریعت 1390و درسال هـ ش دوره ماستری را با اخذ نمرات کادری به پایان رسانیده 1393 وقانون گردیده ودرسال وتیزس ماستری خویشرا تحت عنوان (جنین واحکام آن در فقه وقانون) به رشته تحریر درآورده وبا اخذ درجه ممتاز ازآن دفاع کرده است. موصوف درکنار تحصیلات یاد شده تحصیلات رسمی وغیررسمی دیگر را نیز فراگرفته است که عبارتند از: فراگیری دروس دینی در مدرسه امام ابی حنیفه رح واقع شهرنوکابل تا دوره کبری(درجریان دوره لیسانس)  فراگیری انستیتوت خدمات ملکی افغانستان دریک دوره شش ماه دربخش اداره ومدیریت به  شکل نظری وعملی(بعداز فراغت از دوره لیسانس) فراگیری دوره ستاژ حقوقی در مرکز آموزشی ملی حقوقی دانشگاه کابل(بعدازفراغت از دوره لیسانس)  اشتراک در محاکمه تمثیلی سه روزه تدویر یافته در مرکز ستاژ حقوقی وایفای نقش رئیس  محکمه درین محاکمه تمثیلی(بعداز فراغت از دوره لیسانس) اشتراک درسیمنارهای وکالت دفاع ودریافت تصدیق نامه(سرتیفیکیت) ازبرنامه مذکور(درجریان تحصیل لیسانس)  هـ ش بحیث عضو کادرعلمی دیپارتمنت تعلیمات اسلامی دانشکده علوم 1391نامبرده در سال بحیث عضو ً اجتماعی دانشگاه پروان شامل گردیده والی اکنون دوبار ترفیع نموده وفعلا دیپارتمنت تعلیمات اسلامی و رئیس دانشکده علوم اجتماعی ایفای وظیفه می نماید

دیدگاه پوهنحی

بدون شک علوم اجتماعی اجتماع چنانچه از نام آن هویداست علومی میباشد شامل آن دسته از که مربوط به زندگی ما انسانها میشود. علوم اجتماعی محیطی ، اجتماعی ،خانوادگی ، فرهنگی ، جامعه و چگونگی احوال و اوضاع دینی مورد مطالعه این رشته از علم به حساب می آیند. علوم ،و بالآخره وضعیت تمدنی اجتماعی بسته به شرایط و نیاز مندی هر جامعه بوده و رشته های علمی خاصی فلسفه ، محیطی ، تاریخ و بشر شناسی ، جامعه شناسی ، مانند: تعلیمات اسلامی مدنی و ... را در بر میگیرد. ، امنیت اجتماعی ، صلح

تاریخچه پوهنحی

پوهنحی علوم اجتماعی در سال ۱۳۹۲هـ ش از بدنه پوهنحی تعلیم و تربیه مجزا بطور مستقلانه هم در بخش روزانه و هم در بخش شبانه آغاز به فعالیت ،گردیده نمود

اهداف

اهداف این پوهنحی را میتوان بطور خلاصه در نکات آتی جمع بندی نمود:

·تربیت محصلان در بخشهای تعلیمات اسلامی جغرافیه و جامعه شناسی ، تاریخ و تقدیم آنان منحیث آینده سازان کشور.

·تربیت محصلان در بخشهای تعلیمات اسلامی جغرافیه و جامعه شناسی ، تاریخ و تقدیم آنان منحیث آینده سازان کشور.

·رشد آگاهی محصلین از سرگذشت فرهنگها و تمدنها، حکومتها و جوامع، شناخت دقیق تر هویت تاریخی و وضعیت کنونی ما و سائر جوامع.

·تلاش جهت تربیت کادر های علمی و متخصص

·تقدیم نمودن نیروی انسانی شایسته در جامعه

·عرضه نمودن کادر های علمی با کیفیت در وزارت خانه های مختلف کشور.

·تأمین کادر های شایسته و کار آزموده در سازمانهای دولتی و غیر دولتی

·تقدیم نمودن نیروی انسانی شایسته در جامعه

·عرضه نمودن کادر های علمی با کیفیت در وزارت خانه های مختلف کشور.

·تأمین کادر های شایسته و کار آزموده در سازمانهای دولتی و غیر دولتی

·تقویت و گسترش علوم اجتماعی و بشری

·رشد ظرفیت های علمی در عرصه های مختلف علوم اجتماعی

·همدیگر پذیری با ، همزیستی ، - رشد روحیه زندگی مسالمت آمیز اجتماعی

·معیار های عالی اسلامی

دیپارتمنت ها

این پوهنحی فعلا دارای رشته ها ی ذیل میباشد

الف: تعلیمات اسلامی (روزانه و شبانه)

ب: تاریخ (روزانه و شبانه)

ج: جغرافیه ( روزانه و شبانه)

د: جامعه شناسی ( صرف روزانه)

تشکیلات

پوهنحی علوم اجتماعی مطابق به قانون تحصیلات عالی و لوائح آن متشکل از آمریت های دیپارتمنت های چهار گانه( تعلیمات ، معاونیت ،ریاست پوهنحی مدیریت تدریسی و ، جامعه شناسی) شورای علمی ، جغرافیه ، تاریخ ،اسلامی مدیریت اجرائیه و ملازمان میباشد

شورای علمی

شورای علمی پوهنحی بلند ترین مرجع تصمیم گیری در سطح پوهنحی بوده و مطابق با قانون و لوائح وزارت تحصیلات عالی کشور تشکیل گردیده که معاون ، بحیث رئیس شورای علمی ،اعضای آن عبارتند از رئیس پوهنحی آمرین دیپارتمنت های چهار گانه و از هر دیپارتمنت ،پوهنحی بحیث عضو بحیث اعضاء

کمیته ها

 ·کمیته تضمین کیفیت و تطبیق نصاب

 ·کمیته نظم و دسپلین

 ·کمیته فرهنگی و ورزش

 ·کمیته امتحانات

 ·کمیته تطبیق نتایج

دست آورد ها

 ·امکانات معنوی

امکانات معنوی که همانا جایگاه بر جسته علوم اجتماعی است میان تمام علوم همچنان کادرهای علمی شایسته و کار (17 ) تن میرسد ازین میان به تعداد ( 31) آزموده است که تعداد شان به ( ۱۳) نامزد پوهنمل وبه( 1) تن پوهندوی و به تعداد (1)تن بدرجه ماستر و ) تن پوهیالی .و از کار مندان اداری دارای یکنفر مدیر تدریسی 3(تعداد و یکنفر مدیر اجرائیه و دو نفر ملازم میباشد. همچنان در این پوهنحی محصل اناث در بخشهای شبانه( 101) محصل ذکور و (602)به تعداد ( و روزانه مصروف تحصیل میباشند.

امکانات مادی

·  یک اتاق برای ریاست پوهنحی

·  چهار اتاق برای دفاتر چهار دیپارتمنت دیپارتمنت( تعلیمات اسلامی, تاریخ, جغرافیه و جامعه شناسی)

·  برای مدیریت تدریسی و مدیریت اجرائیه این ، یک غرفه در دهلیز پوهنحی

·  برای صنوف اول الی چهارم تمام C هشت اتاق درسی در بلاک دیپارتمنت ها