دیپارتمنت جغرافیه

اسم: مجتبی  
تخلص: رفیعی
ولد: نادر علی
متولد: 1367
نمبر تماس: 0778891060
آدرس الکترونیکی: Mujtaba.rafie33@gmial.com
وظیفه: آمر دیپارتمنت جغرافیه
دوره خدمت: 6 سال
درجه تحصیل: لیسانس
رشته تحصیلی: جغرافیه