دیپارتمنت تاریخ

اسم: حکمت الله  
تخلص: میرزاده
ولد: عبدالغیور
متولد: 1370
نمبر تماس: 93703010140+
آدرس الکترونیکی: hikmat.mirzada@gmial.com
وظیفه: آمر دیپارتمنت تاریخ
دوره خدمت: 4 سال
درجه تحصیل: لیسانس
رشته تحصیلی: تاریخ