دیپارتمنت تعلیمات اسلامی

اسم: عبدالروف  
تخلص: فرزام
ولد: محمد رجب
متولد: 1364
نمبر تماس: 0784110135
آدرس الکترونیکی: sohilfarzam226@gmail.com
وظیفه: آمر دیپارتمنت تعلیمات اسلامی
دوره خدمت: 4 سال
درجه تحصیل: ماستر
رشته تحصیلی: تعلیمات اسلامی