دیپارتمنت جامعه شناسی

اسم: میر احمد  
تخلص: فیضمند
ولد: فیض محمد
متولد: 1359
نمبر تماس: 0779179522
آدرس الکترونیکی:  
وظیفه: آمر دیپارتمنت جامعه شناسی
دوره خدمت: 10 سال
درجه تحصیل: لیسانس
رشته تحصیلی: فلسفه و جامعه شناسی