اداری

معرفی روسای موسسه تحصیلات عالی پروان  ازابتدا تااکنون :

 1. رحم الدین مدیر دارالمعلمین مستعجل ازسال 1340
 2. معاون زین الدین خان
 3. وزیر محمد نیک بین مدیر دارالمعلمین اساسی  سال 1345-1347
 4. معاون زین الدین خان
 5. محمد گل خرسند مدیر دارالمعلمین اساسی  استاد تاریخ جغرافیه پوهنتون کابل سال 1348-1351
 6. معاون سید مصطفی امیری
 7. محمد افضل طاهری مدیر دارالمعلمین عالی  استاد تاریخ وجغرافیه پوهنتون کابل سال 1351-1353
 8. معاون بابه خان محمد کبیرخان
 9. محمد انور سلطانی مدیر دارالمعلمین عالی  سال 1354-1356
 10. شیر پادشاه ناقرار مدیر دارالمعلمین عالی استاد دیپارتمنت بیولوژی انستیتوت پیداگوژی کابل  سال 1356-1358
 11. معاون انورسلطانی
 12. حکمت الله افریدی مدیر دارالمعلمین عالی  واستاد دیپارتمنت ریاضی پوهنتون کابل سال 1358-1360
 13. معاون غلام محمد دانشجو
 14. حسن خان مدیر دارالمعلمین عالی  1361-1363
 15. معاون صابرخان ماستر دیپارتمنت تاریخ وجغرافیه انستیتوت پیداگوژی کابل
 16. عبدالرحیم مدیر دارالمعلمین مدیر دارالمعلمین عالی سال 1363-1366
 17. معاون حلیم خان استاد پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل
 18. معاون دوم سید یحی خان فارغ صنف چهاردهم دارالمعلمین عالی
 19.  رئیس تربیه معلم نورالحق خرسند استاد پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کابل 1367-1370
 20. معاون سید یحی خان
 21. عبدالحبیب حامی
 22. معاون سید یحی خان
 23. خواجه فیض الدین ریس تربیه معلم استاد فاکولته ساینس 1370-1375
 24. معاون سید یحی خان
 25. محمد صابر صابری ریس انستیتوت پیداگوژی پروان استاد پوهنحی ادبیات کابل 1375-1389
 26. معاون عبدالرب مرزاخیل استاد دیپارتمنت فزیک انستیتوت تحصیلات عالی پروان
 27.  پوهنیار عطامحمد پویا رئیس موسسه تحصیلات عالی پروان سال 1389
 28. محترم  پوهندوی غلام  داود بها رییس  پوهنتون پروان ازسال 1393 تااکنون
 29. محترمه پوهنمل فروزان "عابد " معاون علمی از1390 تااکنون
 30. محترم  لطف الله عزیزی معاون صاحب مالی واداری از سال 1391تااکنون
 31. محترم  پوهنمل عبدالباسط حیدری معاون  صاحب امورمحصلان  ازسال 1393 تااکنون                                                    باکمال احترام  سیدربی سادت آمر I.T