مدیریت دفتر ریاست دانشگاه

اسم: سید اسدالله
تخلص: هاشمی
ولد: سید رحمت
متولد: 1369
نمبر تماس: 93781162097+
آدرس الکترونیکی:  
وظیفه: مدیر دفتر ریاست دانشگاه
دوره خدمت: 2 سال
درجه تحصیل: لیسانس
رشته تحصیلی: زبان و ادبیات دری