فعالیت های علمی

سومین دور برگزاری ورکشاپ OBE & SCL

خوشبختانه امروز شاهد اتمام موفقانه ورکشاپ OBE و SCL یعنی آموزش مبتنی بر نتیجه و شاگرد محوری در پوهنتون پروان بودیم. OBE و SCL یکي از راهکار های معاصر و نوین نظام آموزش و پرورش میتود تدریس در جهان به حساب می رود. او بی ای، به عنوان بدیل سیستم آموزشی سنتی بوده که اولین بار توسط شخصی به نا Spady بنیاد نهاده شده است. البته OBE و SCL یکی از رویکرد های التقاطی کیفیت محور بوده که هدفمندی و نتیجه محوری فرایند آموزش را در محراق تمرکز نظام آموزشی خویش قرار می دهد. ضمنا او بی ای، تیوری و سیستم پایا نبوده لذا در هرشرایط از انعطاف و انطباق لازم برخور دار می باشد. این یک نوع سیستم آموزشی مبنی بر توانمندی، نیازمندی، علایق، پیشینه و تقاضای محصل و بازار کار استوار بوده و بر روش های معتبر و هدفمند اصرار دارد. علاوه بر این بعضی ها او بی ای را از دید ماهیت دموکراسی جریان آموزش و پرورشی قلمداد نموده که متضمن کیفیت آموزش می باشد. اساسا این برنامه در سال 2016 در پروان توسط معاون علمی اسبق پوهنتون پروان پوهندوی ذبیح الله عالمیار تدویر یافت که از جمله اشتراک کننده گان دو تن پوهنیار خلیل الله توحیدیار و پوهنیار محمد ظفر جامع برای تریننگ پیشرفته آن به پوهنتون UTM مالیزیا راه پیدا کردند که محترم توحیدیار در سال 2017 و محترم محمد ظفر در سال 2018 به مالیز رفتند که بعد از برگشت، استاد توحیدیار تریننگ مرحله دوم را با هماهنگی استاد عالمیار در جنوری 2018 تدویر نمودند و این دو استاد حدودا 36 تن از اعضای کادر علمی پوهنتون پروان را تریننگ دادند. مسلما که این بار مرحله سوم برگذاری ورکشاپ OBE و SCL بود که حدودا 30 تن از استادان پوهنتون پروان در آن اشتراک داشتند. در پایان میتوان گفت که با اتمام موفق این دور در مجموع 90% از استادان پوهنتون پروان افتخار اشتراک ورکشاپ OBE و SCL را داشتند که علی الرغم کسب آگاهی و دانش OBE و SCL استادان اشتراک کننده تعهد تطبیق آن را نیز در پایان برنامه نمودند.