معاونیت محصلان

بیوگرافی معاون امور محصلان

پوهنمل عبدالباسط حیدری فرزند الحاج قاری محمد حیدر در سال 1364 در ولایت کابل ودر یک خانواده متدین وعلم پرور تولد گردیده وتعلیمات ابتدایی، متوسطه وثانوی را در بخش علوم دینی وعصری در مدرسه دارالحفاظ مرکزی کابل به درجه ی عالی در سال 1379 ه ش به پایه اکمال رسانیده است. بعد از فراغت از دوره بکلوریا در سال 1379 بالاثر پیشنهاد استادان و مسوولین اداری به حیث آموزگار رسما استخدام وصلاحیت تدریس علوم قرآنی را کسب نمود.

موصوف همزمان با تدریس در سال 1381 شامل دیپارتمنت علوم وفرهنگ اسلامی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی ودر سال 1385 موفقانه، با کسب نمرات عالی کادری دوره لیسانس را به پایه اتمام رسانیده است، در سال 1386 ه ش به دلیل داشتن نمرات کادری از طریق رقابت آزاد موفق گردید تا شامل کادر علمی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان گردد. نامبرده ضمن مسوولیت های تدریس وتربیت، مدت سه سال سمت معاونیت دانشکده تعلیم وتربیه وزمانی به حیث سرپرست پوهنحی تعلیم وتربیه ایفاء وظیفه می نمودند.

موصوف در سال 1390 از طریق رقابت شفاف وتکمیل معیارها توانست شامل دوره تحصیلی ماستری گردد ودر سال 1391 موفق شد تا با کسب نمرات عالی%96  دیپلوم ماستری خود را از رشته تعلیم وتربیه وتحقیق به دست آورد. در سال 1392 از پوهنتون بغلان به دانشگاه پروان تبدیل گردید که اکنون علاوه برتدریس از دو سال به این طرف سمت معاونیت امور محصلان مسوولیت کمیته عمومی نظم ودسیپلین، کمیته عمومی امتحانات را به پیش می برند.

مزید بر آن نامبرده در چندین ورکشاپ ها وسیمینارهای علمی، مسلکی وتخصصی قلیل المدت اشتراک نموده است که بطور از چندی آن ذیلا تذکر میرود.

تصدیق وتقدیر  نامه ها:

تصدیق نامه اشتراک فعال در ورکشاپ و برنامه "مهارت های زنده گی" برای استادان مسلکی از جانب مرکز ملی تحقیقات پالیسی پوهنتون کابل.

تصدیق نامه اشتراک در ورکشاپ "مفاهمه بدون خشونت" برای مسوولین پوهنتون از جانب مرکز ملی تحقیقات پالیسی پوهنتون کابل.

تصدیق نامه اشتراک فعالانه در برنامه آموزشی "تدریس، تحقیق و نگارش در تحصیلات عالی" در تالار کنفرانس های وزارت تحصیلات عالی که از جانب ریاست محترم انکشاف تحصیلات عالی راه اندازی گردیده بود.

تصدیق نامه اشتراک در کورس " رهبریت مؤثر در یک محیط متغیر"

تصدیق نامه اشتراک در کورس "مذاکره موثر و مدیریت وقت"

تصدیق نامه اشتراک در کورس "شبکه سازی مؤثر"

تصدیق نامه اشتراک

 در دوره "سه ماهه تفسیر قرآنکریم" که از جانب وزارت محترم ارشاد حج واوقاف و همکاری ریاست محترم جمعیت اصلاح و انکشاف اجتماعی افغانستان راه اندازی گردید.

تصدیق نامه اشتراک در مسابقه حفظ وقرائت قرآنکریم و کسب مقام اول که از جانب وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ راه اندازی گردیده بود.

تصدیق نامه اشتراک در مسابقات قرائت - حفظ - و تفسیر قرآنکریم و کسب مقام اول که از جانب مدرسه دارالقرآن رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راه اندازی گردیده بود.

کسب تحسین نامه از جانب ریاست محترم پوهنحی علوم اجتماعی دانشگاه تعلیم و تربیه شهید ربانی.

اعطای تقدیر نامه از ریاست محترم ولسی جرگه شورای محترم ملی جمهوری اسلامی افغانستان

اعطای تقدیر نامه از نایب اول ریاست محترم مشرانو جرکه شورای محترم ملی

اعطای تقدیر نامه از جانب مقام ولایت بغلان و ریاست محترم شورای ولایتی بغلان

اعطای تقدیر نامه از جانب مقام محترم ولایت پروان و ریاست محترم دانشگاه پروان

اعطای تقدیر نامه از جانب ریاست محترم اطلاعات و فرهنگ و لایت پروان.

 

دست آورد ها

با آمدن منظوری  معاونیت امور محصلان در سال 1392 د رچوکات وساختار پوهنتون پروان این بخش به دستاوردهای زیادی نایل گردیده است که به گونه ی نمونه از موارد ذیل میتوان نام برد.

تلاش وایجاد دیتابیس برای دانشجویان دانشکده های هشتگانه.

مطالبه وحصول دفاتر نتایج دانشجویان از دانشکده های هشتگانه جهت تامین شفافییت در صدور اسناد وترانسکریپت نمرات.

تشویق وسهم گیری در امر ایجاد کمیته های فرهنگی، اداری وورزشی در سطح دانشکده ها.

نظارت مستمر از چگونگی اجراآت امور مربوط به محصلان، بازدید از دفاتر حاضری دانشجویان دانشکده های هشتگانه.

تایپ وپرنت اسناد فراغت ( دیپلوم، ترانسکریپت، سرتیفیکیت) از آدرس معاونیت امور محصلان به شکل دقیق برای متقاضیان واجد الشرایط جهت سهولت هرچه بیشتر.

تلاش وتطبیق لایحه نظم ودسیپلین در سطح دانشگاه وایجاد نظم بیشتر با همکاری رییس صاحب دانشگاه و رؤسای محترم دانشکده ها.

ترتیب وتوزیع کارت های هویت استخوانی برای دانشجویان پوهنحی های محترم هشتگانه.

نصب چارتهای انگیزه دهنده وپر محتوا در محلات که معرض دید عموم دانشجویان می باشد.

ایجاد وساخت پارکینگ وسایط باهمکاری رییس صاحب دانشگاه وتشویق دانشجویان.

نظارت منظم وپیگیر از چگونگی برگزاری روند امتحانات وسط وآخر سمستر جهت تأمین بیشتر عدالت وتطبیق طرزالعمل امتحانات وزارت محترم تحصلات عالی.

فراهم آوری تسهیلات برای دانشجویان ومراجعین محترم واجرای امورات شان در اسرع وقت.

 

تاریخچه معاونیت امورمحصلان پوهنتون پروان

معاونیت امور محصلان در سال1392 بصورت مستقل در سطح پوهنتون پروان تشکیل گردید.وبه فعالیت شروع کرد.که محترم پوهنمل عبدالباسط “حیدری” به صفت مسوول آن در بست ۲ تقرر حاصل نمود. که قبل از آن آمریت محصلان در سال ۱۳۹۱ رسما ایجاد ودر زیر چتر معاونیت علمی وامورمحصلان پوهنتون پروان به فعالیت آغاز نموده بود که آقای محمد ابراهیم”ابراهیمی” به حیث آمر محصلان دربست ۳ مقرر گردید بود در سال ۱۳۹۴ به اثر پیشنهاد این معاونیت دو بست دیگر از طرف مقام محترم وزات تحصیلات عالی منظور گردید.که دربست ۵ آن محترم سید مجتبی “اکبری” به حیث مدیر امور محصلان وفارغان ودر بست ۶ آن محترم غلام ربانی “ثاقب” به صفت مامور اجراییه تقرر حاصل نمودند.که در هما هنگی کامل طبق لایحه وظایف امورات یومیه را به پیش میبرند.

 

اهداف ومقاصد  معاونیت امور محصلان

بررسی مستمر و نظارت از چگونگی تطبیق لوایح وزارت محترم تحصیلات عالی در بخش دانشجویان از جانب پوهنحی های هشتگانه و ارایه مشوره های لازم در زمینه.

بررسی و نظارت متداوم از چگونگی ترتیب و تنظیم اسناد مربوط به محصلان در پوهنحی های هشتگانه.

تأمین نظم و انضباط در محیط دانشگاه از طریق تطبیق لایحه و دسیپلین و روی دست گرفتن پلانهای تدابیری در بخش های انضباطی.

بررسی از چگونگی تطبیق و رعایت طرزالعمل امتحانات وزارت محترم تحصیلات عالی در جریانات امتحانات نهایی سمستر و وسط سمستر به منظور تأمین شفافیت و عدالت.

برقراری روابط مشورتی با نماینده گان محصلان و اولیای شاگردان در راستای مؤثریت و انکشاف مؤلفه های کسب دانش و تحصیل.

فراهم سازی تسهیلات جهت بهرمند شدن دانشجویان از خدمات و امتیازات ورزشی، لیلیه....

راه اندازی مسابقات علمی، ورزشی، دینی و فرهنگی در سطح پوهنحی های هشتگانه با در نظر داشت معیار های مشخص.     

·  عرضه خدمات بهتر برای محصلین ،رشد وانکشاف استعدادها آنها                                      

·  ثبت واندراج جدید الشمولان                                               

·  اجرای تاجیل برای محصلان که به مشکل مواجه میشود.                                               

·  اجرای منفکی برای محصلین که حاضر به ادامه تحصیل نگردیده اند.                                               

·  اجرای دیپلوم برای فارغان پوهنحی ها.            

·  اجرای ترانسکریبت برای محصلین ممتاز.                                               

·  تصدیق فراغت.                                               

·  ترتیب ارقام احصایوی محصلین پوهنتون.                                        

 

مشکلات وچالش ها

نبود تشکیل در معاونیت امور محصلان به تناسب حجم کاری

نبود تجهیزات کافی

کمبود اطاق وجای مناسب

پیشنهادات

ایجاد یک بست ۵ برای مدیریت دیتابیس

ایجاد یک بست برای مدیریت اجرایوی

دست آورد ها

تلاش وایجاد دیتابیس برای دانشجویان پوهنځی ها هشت گانه

مطالبه وحصول دفتر نتایج دانشجویان از پوهنځی های هشت گانه جهت تامین شفافیت در صدرو اسناد وترانسکریپت نمرات

تشویق وسهم گیری در امر ایجاد کمیته های فرهنگی، نظم و دسیپلین، امتحانات و انجمن دانشجویان در سطح پوهنحی های هشتگانه

نظارت مستمر از چگونگی اجرآت امور مربوط به محصلان ،باز دید از دفاتر حاضری، نتایج، شقه ها... محصلین پوهنحی های هشت گانه

تایپ وپرنت اسناد فراغت(دیپلوم ،سرتیفیکیت)از آدرس معاونیت امورمحصلان به شکل دقیق برای متقاضیان واجد شرایط جهت سهولت هر چه بیشتر.

ترتیب وتوزیع کارت های هویت استخوانی برای محصلین پوهنحی ها هشت گانه.

نصب چارت های انگیزه دهنده وپر محتوا در محلات به معرض دید عموم محصلین میباشد.

ایجاد وساخت پارکنگ وسایط به همکاری ریس صاحب پوهنتون ومحصلین این نهاد اکادمیک.

فراهم آوری تسهیلات برای محصلین ومراجعین محترم واجرای امورات شان در اسراع وقت.

تشکیلات

 

 

                    ·پوهنمل عبد الباسط حیدری معاون امور محصلان

                    ·محمد ابراهیم ابراهیمی آمر امور محصلان

                    ·سید مجتبی اکبری مدیر امور محصلان وفارغان

                    ·سید مجتبی اکبری مدیر امور محصلان وفارغان

                    ·غلام ربانی ثاقب مامور اجرایوی