دانشکده زبان وادبیات دانشگاه پروان

 

Literature F

مقدمه

 

انکشافات و تحولات در دهه اخیر در افغانستان باعث پیشرفت و ترقی در ساحات مختلف گردید که از آن جمله میتوان رشد سویه های تحصیلی نسل جوان را عملا مشاهده کرد. اصل این پیشرفت ها رامیتوان ثمره ایجاد دانشگاه ها و پړهنځی ها در سطح تحصیلات عالی افغانستان دانست . روی این اهداف بوده که دانشگاه ها رسالت وارزشهای  بخصوص مادی معنوی را در پرتو  رشد دانش واستعداد های فکری نسل جوان جستجو مینمایند  و برای رسیدن به چنین مقاصد ورسالت ها یک سلسله فعالیت های موثری رابکار انداخته پیگیری میکنند.

بدین ملحوظ پړهنځی زبان وادبیات دانشگاه  پروان یکی از همچو مکان های علمی ، تحصیلی وتربیتی است که به اکمال کادرهای مسلکی درعرصه ادب ،هنرو فرهنگ پرداخته وایشان را به جامعه تقدیم مینماید. و هدف کلی آنرا انکشاف و تقویه پروسه آموزش ، تدریس و آشنائی با ادب و فرهنگ جوامع مختلف به شیوه های مناسب وبهتر آموزشی برای نسل جوان تشکیل میدهد.

 

این پړهنځی وظیفه خود میداند تابمنظور بلند بردن ارزشهای فرهنگ وادب درجامعه ، استادان مسلکی وبادانش را تربیه نموده ، ظرفیت مسلکی آنهارابلند برده ومنحیث مربیان آینده برای آموزش وپرورش اتباع کشور عزیز تقدیم نماید .بادرنظرداشت امکانات ، پلانهای کاری وانکشافی خویش را ازطریق همکاری های مشترک بادیگرپړهنځی ها ، معاونیت علمی ، وزارت تحصیلات عالی ، موسسات دولتی وغیر دولتی برای بهتر ساختن سطح دانش درزندگی مادی ومعنوی شان امکانات لازم را جستجو نمایند.

پړهنځی زبان وادبیات طوریکه از نامش هویداست مسایل مربوط به زبان ، فرهنگ ، ادب و تعلیم آنر را بدوش داشته تا بتواند  درک و احساس وطن پرستانه را به جامعه فراهم نموده تا علم ، ادب ، دانش و اندوخته ها در عمل پیاده گردیده باعث پیشرفت هر چه بهتر کشور در سطح جهانی شود.

 

طوریکه هویداست هدف از بدست آوردن علم و دانش ، ساحه عملی و تطبیقی آن میباشد که اندوخته ها جامه عمل را بپوشند. اما با نا خورسندی باید گفت که کشور عزیز ما بعد از چندین دهه جنگ و بدبختی چالش ها ومشکلاتی در امر تحقق آرمان های ما وجود دارد. ازینرو خوشبختی ما اینجاست که حالا فرصت به میان آمده است که پیشرفت ها و انکشاف تکنالوژی امروزی همراه با امنیت نسبی فعلی به ما این امید را میدهد که افراد جامعه را که اکثر از علوم جدید و معاصر بیی بهره اند آگاه ساخت تا در امر آموزش و پرورش آینده سازان جامعه اهمیت قایل شده ، ارزش علم و دانش را برای نیاز جامعه درک نمایند.

 

 

  دانشکده زبان وادبیات پوهنتون پروان

تاریخچه

دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه پروان باداشتن دیپارتمنت های انگلیسی و دری درسال 1354 درچوکات تربیه معلم پروان ایجاد وتاسیس گردید وتا سال 1377 محصلین را بعد از دوسال تحصیل فارغ میداد. همزمان با ارتقای این کانون در 2 حمل سال 1378 از تربیه معلم به پیداگوژی پروان این پړهنځی اموراتش را مستقلانه به پیش برده و درسال 1381 همزمان با ارتقای پیداگوژی پروان به موسسه تحصیلات عالی پروان دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی را نیزاساس گذاری نمود. این پړهنځی الی سال 1383 فعالیت های علمی خود را در چوکات موسسه تحصیلات عالی پروان  کاملا مستقلانه به پیش میبرد اما از ان به بعد الی سال 1392 بنا بر لزوم دید وزارت محترم تحصیلات عالی ، امورات علمی و اکادمیک این پړهنځی در چوکات پړهنځی تعلیم وتربیه به پیش برده میشد. خوشبختانه طبق پلان استراتیژیک ریاست انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی پړهنځی زبان وادبیات با منظوری پنج دیپارتمنت فعال (دری ، پشتو ، انگلیسی ، فرانسوی و هنرها) درسال 1392 از پړهنځی تعلیم وتربیه دوباره مجزا و مستقل گردید که از زمان تآسیس تاحال بیشتر از هزار تن محصل را به سویه لیسانس فارغ داده و به جامعه تقدیم نموده است.

درحال حاضر این پړهنځی به تعداد مجموعی 28 تن اساتید ورزیده ، ماهر ، مجرب ودارای تحصیلات عالی به سویه های تحصیلی داکتر ، ماستر و لیسانس در خود دارد که درجه های تحصیلی خود را از کشور های ایران ، افغانستان ، فلپین و هندوستان به دست آورده اند. در مجموع رتبه های علمی اساتید در این پړهنځی از پوهنوال الی پوهیالی میباشند که اساس وزیربنای کاریی ایشان را تدریس ، ترجمه ، تحقیق ، تألیف و رهنمایی محصلان در عرصه های گوناگون علمی و اکادمیک تشکیل میدهد.

 

 

ساختار تطیق نصاب تحصیلی:

مطابق لایحه سیستم کریدت محصل با به دست آوردن 136 کریدت درجه لیسانس را به دست می آورد. تناسب مضامین انتخاب شده در پوهنتون تعلیم و تربیه مطابق اهداف آن که تربیه معلمین مسلکی، نویسندګان ، خبرنګارن میباشد در نظر گرفته شده که قرار ذیل میباشد:

 

مظامین مسلکی (پیداگوژی و روانشناسی) – 30 فیصد

مضامین اختصاصی (رشته) – 50 فیصد

مضامین پوهنتون شمول (درج لایحه

کریدت)- 12 فیصد

مونوگراف – 8 فیصد

 

دیدګاه، رسالت واهداف  پوهنځی

الف: دیدګاه

بالا بردن سطح درک ، فهم  جهت کاربرد ربان های ملی و بین المللی برای رشد  نسل جوان با استفاده از امکانات دست داشته.

شرح:

از آنجا که دانش زبان و ادب جزء مسائل زندگی انسانها در یک جامعه و یک امر ضروریست ، فراهم نمودن زمینه بخاطر رشد وتربیت آموزگاران متخصص جهت غنامندی فرهنگ و ادب در یک کشورازجمله اولویت هاست.  در این راه توجه به جنبه های فنی و تخصصی در آموزش زبان ، ادب و هنر و ایجاد زمینه برای کسب مهارتهای خواندن و درک متون ، تلفظ و بیان صحیح در تهیه نوشته ها نه تنها برای مربیان بلکه برای کسانیکه  مربی نیستند اما میخواهند دانش به خصوصی زندگی خود را با آشنائی ادب و هنر رونق دهند از برتری و اهمیت خاص برخوردار بوده است .

پړهنځی زبان و ادبیات درپهلوی فعالیت های علمی واکادمیک خویش دیدگاه و اهدافی چون رشد افکارسیاسی وفرهنگی جامعه ، تربیه نمودن کادر های علمی و مسلکی درجهت رشد شگوفایی کشور، ایجاد زمینه های تحقیق علمی برای استادان ومحصلان با استفاده از متون به زبان های خارجی وبالا بردن مهارت های تحقیقی و ریسرچ ایشان  در بخش های مختلف تحقیقاتی را نیز دنبال می نماید تا در توانمند ساختن نسل جوان، انکشاف تعلیمی و تربیتی و استعداد آنهاکمک نماید.

ب: ماموریت/ رسالت

این پوهنځی منحیث یک نهاد تحصیلی جهت عرضه خدمات تحصیلی معیاری و توانمند ساختن محصلین برای انجام تحقیقات عملی در عرصه رشد زبان های ملی و بین المللی از طریق تحقیق و تدریس نمانید.

 

 

       شرح:

استفاده از منابع و متون علمی و برقراری ارتباط فرهنگی با سایر ملل مستلزم داشتن زبان و ادبیات مشترک است و تنها راه دست یافتن به این اهداف حد اقل آشنایی با آنهاست. امروزه یادگیری ادب ، هنرو زبان یک ضرورت انکار ناپذیر است چراکه آموزش رشته‌های مختلف در سطوح عالی وبا افزایش روند جهانی سازی ارتباطات بین المللی، برنامه‌های رادیوئی و تلویزیونی، تجارت جهانی و آموزش علوم جدید همگی به زبان وفرهنگ بیرونی صورت می‌گیرند و عدم آشنایی با اینها برابر با عدم زندگی در دنیای مدرن امروزی است.

این رسالت پړهنځی زبان وادبیات است تا درقســــمت تربیه افراد مســـلکی شایسته، متعــــهد و لایق و با دانش   با در نظر داشت رهنمودهای دانشمندان ادب و هنر و با بکار بردن امکانات دست داشته با پلانهای همه جانبه تعلیمی و تربیتی بصورت شفاف، با حسن نیت و حس مسؤلیت در امور محوله خویش با در نظر داشت نیازمندی های عصر و زمان، انکشاف ذهنی و مسلکی آنها سعی و تلاش نماید تا به بر آورده ساختن اهداف که همانا رشد و ترقی ادبآ ، فرهنگیان و مربیان خوب می باشد ، ماموریت دینی و وطنی خویش را به وجه احسن ایفا نموده در قطار ممالک انکشاف یافته قرار گیریم.

ج. ارزش ها

1. رشد و انکشاف زبانهای ملی

2.  اسنفاده از زبانهاهی ملی عاری از کاربرد کلمات ورودی خارجی

3. تشویق خلاقیت و ابتکار در نوشتن نظم و نثر

4. ارج گذاشتن  به ارزش های اسلامی، عملی، تحقیق و ادبی

5. باورمند ساختن محصلین به ترقی و تعالی کشور از طریق علم و دانش روز

6. پاسداری از ارزش های ملی و فرهنگی کشور

سعی و تلاش برای ایجاد زمینه سالم برای آینده بهتر محصلین

 

 

د.اهداف اساسی :

پړهنځی زبان و ادبیات دانشگاه پروان از بدو تاسيس برای محصلین ، جوانان و جامعه مصدر خدمت بوده و در امر ارائه خدمات ادبی ، هنری و فرهنگی برای ایشان همواره کوشش مینماید. هدف از این نوع خدمات ، تربیت مربیانی است که با برخورداری از دانش نظری و مهارتهای عملی در دوره چهار ساله توانایی و تسلط در تدریس زبان ها و ادبیات را کسب نموده و ضمن دارا بودن نگرش مثبت نسبت به کار خود به نحو مطلوب از عهده آن ها برآیند و شاگردان را به فراگیری این ادب و هنر علاقه مند سازند . درحال حاضردر سراسر افغانستان به شکل بی سابقه تاریخی داشتن دانش فرهنگ و زبان دیگران (خارجی ها) محسوس است و علاقه مندان و متقاضیان زیادی وجود دارند  که از خود در امر آموزش زبان وهنر دیگران دلچسپی خاصی نشان میدهند  و این پړهنځی برای رفع چنین نیازمندی و نظر به شرایط روزچنین ضرورت را حس و درک نموده و آنرا جزّ مقاصد خود میداند.

ب: اهداف خصوصی:

از جمله اهداف خصوصی این پړهنځی این است که یک فضای کاملا علمی و اکادمیک همراه با استادان مجرب دارای رتبه های علمی بلند (پوهاند ، پوهنوال) با تحصیلات عالی (مقطع دوکتو را) را داشته باشد و از نگاه ظرفیت های مادی ، ساختار های فزیکی مطابق نیاز و انکشاف ، امکانات کافی در دسترس خود داشته باشد تا در حد امکان جواب گوی ضروریات اساسی هم میهنان و جامعه باشد. 

در کل پړهنځی زبان و ادبیات هدف خود میداند تا بخاطر ایجاد ارتباطات بين کارگزاران علمی مانند فرهنگیان ، ادب شناسان شعرا ، استادان ، پژوهشگران ، دانشجويان و ساير افرادی که به نحوی در آموز ش زبان وادب برای مقاصد علوم بشری، تکنولوژی ، صنعت و رشته های مختلف دیگر در سطح جهانی کار مینمایند ، محصل را تربیه و فارغ دهد. فارغین این پړهنځی میتوانند در اکثرادارات ، دولتی و یا خصوصی که سر و کار ایشان با مسائل فرهنگی ، ادبی و زبان ها است وظیفه گرفته و سهولت را به سطح ملی و بین المللی بمیان آورند

 

 

اهداف زیر بنائی و انکشافی:

 

 • انکشاف وتآسیس زيربناهاي مداوم و موثر در جايگاه اصلي جامعه.
 • ارتقاي وازدياد افراد مسلکی و با دانش بصورت كيفي وكمي.
 • آوردن تحول مثبت ومناسب با محيط وزمان در عرصه هاي علمی واكادميك ، شيوه های درسی و تحقيقی ، طرز اداره وروابط استادان ومحصلین همگام با اجتماع
 • بهبود پروسه جذب وفارغ دهي محصل در این پړهنځی.
 • بازنگري در ساختاردیپارتمنت ها ، آسان سازي ساختار و اجراآت کاری و مسائل اداری.
 • ايجاد فضای مناسب اكادميك جهت رشداستعداد هاي محصلين و ايجاد روحيه همكاري ميان استادان ، آمرین دیپارتمنت ها.
 • تضمین کیفیت وارتقاي ظرفيت مسلکی استادان و کارمندان
 • جستجوی راه کار ها وایجاد روابط متقابل با نهادهاي علمي واكادميك.
 • محفوظ داشتن ارتباطاتات مناسب و ایجاد زمينه هاي تشويقي جهت استفاده از امكانات وظرفيت هاي محيطي.
 • تبدیل نمودن نکات ضعیف به نکات قوی و حفظ قوت هاي فعلی

 

 

 

 

جدول شهرت اعضای پوهنځی زبان وادبیات  

 

شماره‌ی تماس

مسوولیت اداری

نام پدر

نام

شماره

 0785204030

رئیس پوهنځی

 محمد عظیم

پوهنیار محمد ظفرجامع

1

0745726755

معاون پوهنځی

 محمد عظیم

پوهنیار محمد ظفرجامع

2

0744360440

مدیرتدریسی

الحاج الله بوبانی

احمدمنیرصدیقیار

3

0785968853

مدیراجرائیه

عبدالله جان

آخندجان دانشیار

4

0730641116

کارمند خدماتی

سید قاسم

سید اجمل

5

 

کارمند خدماتی

 عبدالله

خان آقا

6

         
         

 

 

جدول شهرت استادان پوهنځی زبان وادبیات  

تعداد استادان:

 

درحال حاضر پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون پروان به تعداد مجموعی 26 تن استادان ورزیده ، ماهر ، مجرب ودارای تحصیلات عالی به سویه های تحصیلی داکتر ، ماستر و لیسانس در خود دارد که درجه های تحصیلی خود را از کشور های ایران ، افغانستان ، فلپین و هندوستان به دست آورده اند. همچنان هم اکنون به تعداد 4 تن از استادان در پوهنتون های (کابل و شهید استاد ربانی) مصروف تحصیلات دره ماستری در داخل کشور و به تعداد 2 تن از استادان در پوهنتون های خارج از کشور (هندوستان) مصروف تحصیل برنامه های ماستری هستند که با برگشت ایشان مجموع استادان ماستر در این پوهنځی به 17 تن استاد میرسد. قابل تذکر است که تعداد استادان داکتر یک تن و تعداد استادان ماستر فعلا به 11 تن میرسد که در مجموع رتبه های علمی ایشان در این پړهنځی از پوهنوال الی نامزد پوهیالی میباشند. ضمیمه (1)

 اساس وزیربنای کاریی این استادان را تدریس ، ترجمه ، تحقیق ، تألیف و رهنمایی محصلان در عرصه های گوناگون علمی و اکادمیک تشکیل میدهد. کار ها و فعالیت های استادان یاد شده به شیوه های مختلف به ارزیابی گرفته میشود.

 • به سطح پوهنځی ، رئیس پوهنځی از جریان دروس اساتید، حاضر بودن به موقع درس ، داشتن چپتر نوت و رضایت آمریت دیپارتمنت از نحوه تدریس و فعالیت های اکادمیک  ارزیابی مینماید.
 • در دیپارتمنت ها آمر هر دیپارتمنت برای هر استاد دوسیه های جدا گانه ساخته و سمستر وار از جریان فعالیت های اکادمیک اساتید با فورمه های معین ارزیابی نموده و اسادان را از طریق محصلین نیز ارزیابی اصلاحی مینماید و تمامی اوراق و فورمه های هر استاد را جدا گانه در بین دوسیه های ایشان قرار میدهد.
 • کمیته تضمین کیفیت به سطح پوهنځی از تمامی جریانات تدریسی و فعالیت های اکادمیک نظارت مینماید و از موجودی چپتر نوت ها ، کورس پالیس برای هرمضمون ها ، موجودی کتاب مجلس ، مفردات و نصاب درسی ، کتاب صادره و وارده ، کتاب ثبت مونوگراف و غیره نظارت مینماید.
دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه پروان

 

 

شهرت اساتید پوهنځی زبان وادبیات

شماره تماس

دیپارتمنت

وظیفه

رتبه دولتی

درجه تحصیل

رتبه علمی

شهرت

شماره

تخلص

ولد

اسم

0707448838

انگلیسی

استاد

مافوق

ماستر

پوهنوال

مشتری

عبدالغفور

عبدالروف

1

0700225290

دری

رئیس پوهنخی ژورنالیزم

مافوق

ماستر

پوهنمل

اکبری

سید گل

سید یحی

2

0700261813

دری

ریس

4

ماستر

پوهندوی

صاحبی

عبدالکریم

بی بی مریم

3

0787783805

دری

استاد

8

دکتور

پوهندوی

عابدی

سید فقیر محمد

سید نور محمد

4

0700256195

انگلیسی

آمر دیپارتمنت انگلیسی

8

ماستر

پوهنمل

احمدزی

عبدالرحمن

حبیب الرحمن

5

0700047355

انگلیسی

معاون علمی پوهنتون

8

ماستر

پوهنمل

عالمیار

ګل علم

ذبیح الله

6

0774756592

دری

آمر دیپارتمنت ادبیات دری

8

ماستر

پوهنیمل

حبیب

خدا داد

حبیب داد

7

0798610056

دری

استاد

8

ماستر

پوهنیار

رادپور

داد محمد

فدامحمد

8

0700264777

دری

استاد

9

ماستر

پوهنیار

رووف

عبدالروف

محمد همایون

9

0799866241

دری

استاد

9

ماستر

پوهنیار

ستوده

جان علی

محمد جان

10

0798840150

فرانسوی

آمر دیپارتمنت فرانسوی

9

مصروف تحصیل

نوری

نورعالم

عبدالله

11

0785925610

انگلیسی

استاد

9

ماستر

پوهنیار

توحیدیار

شرین آغا

خلیل الله

12

0777370727

انگلیسی

استاد

9

ماستر

پوهنیار

راسخ

محمد انور

رحم الدین

13

0779787791

دری

استاد

9

ماستر

پوهنیار

وحیدی

عبدالحی

عادله

14

0785204030

انگلیسی

 معاون پوهنخی

9

ماستر

پوهنیار

جامع

محمد عظیم

محمد ظفر

15

0786437402

دری

استاد

9

  ماستر

پوهنیار

خرم

محمد اسلم

عزت الله

16

0700231841

انگلیسی

استاد

9

مصروف تحصیل

عالمی

سید عالم

سید بشیر

17

0776131812

پشتو

آمر دیپارتمنت ادبیات پشتو

9

مصروف تحصیل

هاشمی

سید محمد جان

سید غلام جان

18

0787851490

پشتو

استاد

9

مصروف تحصیل

 

رحمت گل

نصرت الله

19

0796401956

پشتو

استاد

9

لیسانس

نامزد پوهیالی

مبشر

روح الله

هجرت الله

20

0788620462

فرانسوی

استاد

9

لیسانس

نامزد پوهیالی

محمدی

 

لیدا

21

0788646087

انگلیسی

استاد

9

مصروف تحصیل

 

 

محمد شعیب

22

0700151821

عربی

استاد

8

ماستر

نامزد پوهنیار

 

 

عبدالخالق

23

 

پشتو

استاد

8

ماستر

نامزد پوهنیار

شنیواری

 

شنیواری

24

 

 انگلیس

استاد

8

ماستر

پوهنیار

امیری

 

احمد جان

25

 

 

 

 

 

 

کاشفی

 

 

26

 

 

 

 

 

 

احصایه تعداد محصلین دیپارتمنت های چهارګانه:

ملاحظات

 

تعداد داخله

صنف

دیپارتمنت

شماره

 

 

 

مجموعه

اناث

ذکور

 

ادبیات دری   

 

 

 

123

29

94

چهارم

 1.  

 

 

45

4

41

سوم

 1.  

 

 

48

12

36

دوم

 1.  

 

 

78

11

67

اول

 1.  

 

 

57

11

46

چهارم

 

 

 

ادبیات انگلیسی

 1.  

 

 

40

7

33

سوم

 1.  

 

 

49

9

40

دوم

 1.  

 

 

76

6

71

اول

 1.  

 

 

59

7

52

چهارم

 

 

ادبیات بشتو

 1.  

 

 

35

3

32

سوم

 1.  

 

 

53

4

49

دوم

 1.  

 

 

70

4

66

اول

 1.  

 

 

23

6

17

سوم

 

 

ادبیات فرانسوی

 1.  

 

 

26

3

23

دوم

 1.  

 

 

44

3

41

اول

۱۵

 

 ۸۲۷

مجموعه عمومی

تعداد مجموعی محصلین در پوهنځی ادبیات727 تن بوده که از جمله  611 تن ذکور و116 تن اناث میباشند که در سه دوره (قبل از ظهر ، بعد از ظهر وه) مصروف تحصیل میباشند. قابل تذکر است که از مجموعه ارقام ذکر شده به تعداد_____ تن آن محصلین مربوط برنامه شبانه این پړهنځی میباشند. تعداد داوطلبان کانکور ______ که به این پوهنځی معرفی گردیده است ___

 

 

 

 

تشکیلات کمیته های پوهنځی زبان و ادبیات

 

Down Arrow Callout: تشکیلات کمیته های پوهنځی زبان و ادبیات

 

 

 

کمیته امتحانات

 

 

کمیته نظم و دسپلین

Down Arrow Callout: کمیته نظم و دسپلین  

 

 

کمیته تضمین کیفیت

 

کمیته نصاب