دانشکده حقوق و علوم سیاسی -دانشگاه پروان

معلومات کلی دانشکده

دانشکده  حقوق وعلوم سیاسی

 • دیپارتمنت قضاوسارنوالی
 • دیپارتمنت اداره ودیپلوماسی

 ( تاریخچه ) دانشکده حقوق وعلوم سیاسی در سال 1392 تاسیس گردیده است  .

این دانشکده دارای دو  دیپارتمنت میباشد

Faculty of law and political science

Faculty of law and political science was established in 2013.

This faculty has two departments

 1. Department of judiciary
 2. Department of administration and diplomacy

.

 1. دیدگاه پوهنحی حقوق !:

اعتلا و ارتقاء معیار فرهنگ  حقوق شناسی در عرصه ملی وبین المللی جهت توانمندی سازی نسل جوان تا مرحله نو آوری در مطابقت بانیازمندی های جامعه افغانی و بین المللی .

Vision of faulty

Advancement of knowledge of law in national and international level for empowerment of young generation innovative power due to necessities of afghan society and international conditions.

ماموریت پوهنحی حقوق  !                                                                                                            

  پوهنحی حقوق و علوم سیاسی منحیث یک نهاد علمی درحال رشد و توسعه با معرفی متون قوانین موضوعه و حقوق شهروندی در رابطه به سیستم های حقوقی جهان به محصلان تا حد رفع نیاز مندی های جامعه معتهد به گسترش دانش حقوقی واثر پزیری بهتر محصلان ازین دانش بوده و درین راه رهنمود های وزارت محترم تحصلات عالی و امکانات دست داشته را غرض خدمت به اتباع کشور وظیفه خود دا د.

Mission of law faculty

Law and political science faculty as a developing academic institution has the commitment of advancement of legal knowledge and its dissemination to introduce positive law and citizens’ rights related to world legal systems for students. The faculty will complete this mission by observing all related laws and ministry of higher education’s guides’ trough using its resources an equipments in hand to serve the people of the country.                                                                          

          جهت رسیدن به آن در تحقق فکتور های ذیل مبارزه جدی صورت خواهد گرفت:

 • . تربیه کادر های مسلکی وتخصص و متهد از طریق ارایه خدمات حقوقی و سیاسی معیاری و تقدیم آنان به جامعه .
 • .ارایه آموزش های حقوقی و سیاسی با کیفیت و مطابق وبرابر با معیار های ملی و بین المللی تقویه فرهنگ تحقیق.
 •  ومطالعه میان دانشجویان .
 • ارایه خدمات آموزشی معیاری
 •   ارزش ها
 •   پوهنحی حقوق پابندبه ارزش های ذیل میباشد:
 • تحصيلات عالي با کيفيت
 • تقويت وحدت ملي
 • تقويت ارزشهای اخلاقی و کرامت انسانی
 • برابري وبرادری
 • ادارۀ سالم، مؤثر و کارآيي،
 • ارج گزاری به تعالیم دین اسلام .
 •  برابری حقوق اتباع .
 • پابندی به قوانین ملی و بین المللی
 • ایجاد باورمندی در محصلان .
 • روابط افغانستان با جامعه بین المللی .
 •  احترام به حقوق افراد در جامعه .

Values

Faculty of law and political science is committed to following values:

 • Providing qualified higher education
 • Reinforcement of national unity
 • Reinforcement of moral values and human dignity
 • Equality and brotherhood
 • Sound and effective administration
 • Paying respect to Islam Religion
 • Equality of citizens’ rights
 •  Observance of national and international laws
 • Reinforcement of commitment in students
 • Good relation of Afghanistan with international society
 • Paying respect on individuals rights in society

 

دیپارتمنت قضاوسارنوالی :


رسالت دیپارتمنت قضاوسارنوالی:

 • .تربیه کادر های متحد و مسلکی که مجهز به دانش حقوقی بوده وتعهد در قبال کشور و مردم خود داشته باشد .

Educating of united and skillful students which have knowledge of law and are committed towards their people and country. 

دیدگاه دیپارتمنت قضاوسارنوالی.

ارتقای کیفیت آموزش های نظری وعملی برابر با معیار های ملی وبین المللی.

ایجاد سیستم حقوق در سطح ملی وارتباط آن با سیستم های حقوق بین المللی غرض زدودن نابرابری اجتماعی وایجاد جامعه عاری از جرم.

Vision of judicial department

Advancement of the quality of learning in theoretical and practical fields due to national and international criteria.

اهداف و مقاصد دیپارتمنت قضاوسارنوالی.

 • .  ارایه آموزش های حقوقی معتبر و بروز به محصلین نظر به  اقتضا آت زمانی ومکانی و شرایط حاکم برکشور .
 • .تقویت قضائ رقابتی و تخصص گرایی و تربیه حقوقدانان مسلکی متعهد و محهبز به مهارت های مورد ضرورت در بازار کار .
 • موضوعات اصلی در این رشته عبارت است از:
 • .حقوق جزا عمومی ، حقوق جزا، حقوق بین الملل خصوصی ، حقوق محیط زیست .
 • حقوق مدنی اختصاصی ، اصول محاکمات جزای، حقوق جزای بین الملل ، حقوق بین الملل خصوصی ،
 • ، جرم شناسی، کریمنالستک،جزا شناسی .

Goals and purposes of judicial department

Providing qualified and up to date legal knowledge for students considering of time and place necessities and conditions of the country. 

Reinforcement of competitive and merit centered condition among students and educating of skillful and committed lawyers which are equipped with skills necessary in the market.

The basics of this field are as follow:

General criminal law, criminal law, private international law, environment law, criminal procedure, international criminal law, criminology, criminalistics and penology.

 

 

 

 

کریکولم درسی دیپارتمنت.قضاوسارنوالی : curriculum of judicial department

لست مضامین سمستر هفتم قضا وسارنوالی 

تعداد کریدت

کود

مضامین پشتو

مضامین انگلیسی  

مضامین

شماره

2

LA 773

نریوال جزای حقوق

International Criminal law

حقوق جزای بین الملل1

۱

2

LA 774

دجزایی محاکماتو اصول

Principles of criminal procedure

اصول محاکمات جزای 1   

۲

2

LA 775

جزا پیزندنه

Penology

جزا شناسی 1         

۳

1

LA 776

دفاع وکالت

Defense attorney

وکالت دفاع 1

۴

2

LA 777

عینی حقوق

Real property Law

حقوق عینی 1     

۵

2

LA 778

د مدنی محاکماتواصول

Principles of civil procedure

اصول محاکمات مدنی 1

۶

2

LA 779

نریوال خصوصی حقوق

Private International Law

حقوق بین المللی خصوصی 1

۷

1

LA 780

نریوال تجارت حقوق

International commercial law

حقوق تجارت بین المللی 1

۸

2

LA 781

د حقوق اداری

Administrative Law

 

حقوق اداری(1)

۹

2

LA 782

د میراث حقوق

Inheritance Law

حقوق میراث 2

10

1

LA 784

د حقوقو ترمینولوزی

Terminology

ترمینولوژی حقوقی اختیاری

11

19

 

 

 

مجموع کریدت ها

 

لست مضامین سمسترهشتم  قضا وسارنوالی 

تعداد کریدت

کود

مضامین پشتو

مضامین انگلیسی  

مضامین

شماره

2

LA 890

نریوال جزای حقوق

International Criminal law

حقوق جزای بین الملل2

۱

 

 

 

 

 

 

2

LA 891

دجزایی محاکماتو اصول

Principles of criminal procedure

اصول محاکمات جزای 2   

۲

2

LA 892

جزا پیزندنه

Penology

جزا شناسی 2         

۳

2

LA 893

مونوگراف

Monograf

مونوگراف

۴

2

LA 894

عینی حقوق

Real property Law

حقوق عینی 2     

۵

2

LA 895

د مدنی محاکماتواصول

Principles of civil procedure

اصول محاکمات مدنی 2

۶

1

LA896

نریوال خصوصی حقوق

Private International Law

حقوق بین المللی خصوصی 2

۷

2

LA 897

نریوال تجارت حقوق

International commercial law

حقوق تجارت بین المللی 2

۸

2

LA 898

د حقوق اداری

Administrative Law

حقوق اداری 2

۹

2

LA 899

د میراث حقوق

Inheritance Law

حقوق میراث 2

10

1

LA 101

عدلی طب

Judicial medicine

 

طب عدلی

11

20

 

 

 

مجموع کریدت ها

 

 

 

 

 

 

 

لست مضامین سمستر پنجم  قضا وسارنوالی 

تعداد کریدت

کود

مضامین پشتو

مضامین انگلیسی  

مضامین

شماره

2

LA 551

د جزا  اختصاصی حقوق

Private Criminal Law

حقوق جزای اختصاصی 1

۱

2

LA 552

کریمولوژی

Criminology

کریمولوژی 1

۲

2

LA 553

کریمنالستیک

Criminalistic

کریمنالستیک

۳

2

LA 555

کورنی حقوق

Family Law

حقوق فامیل 1

۴

2

LA 516

د تجارت حقوق

Commercial Law

حقوق تجارت 1

۵

2

LA 557

نریوال عمومی حقوق

Public International Law

حقوق بین الملل عمومی 1

۶

1

LA 558

اساسی قانون

Constitution

فانون اساسی

۷

2

LA 559

د تحقیق روش

Research Method

روش تحقیق

8

2

LA 560

د فقهی اصول

Jurisprudential Rules

اصول فقه

9

2

LA 562    

د جزا حقوقو تاریخ

History of Criminal Law

تاریخ حقوق جزا

10

19

 

 

 

مجموع کریدت ها

 

                             امضای رئیس:                            

تعداد کریدت

کود

مضامین پشتو

مضامین انگلیسی  

مضامین

شماره

2

LA664

د جزا  اختصاصی حقوق

Private Criminal Law

حقوق جزای اختصاصی 2

۱

2

LA665

کریمولوژی

Criminology

کریمولوژی 2

۲

2

LA666

کریمنالستیک

Criminalistic

کریمنالستیک 2

۳

2

LA667

حقوقی کلنیک

legal clinics

کلینیک حقوقی

۴

2

LA668

کورنی حقوق

Family Law

حقوق فامیل 2

۵

2

LA669

د تجارت حقوق

Commercial Law

حقوق تجارت2

۶

2

LA670

نریوال عمومی حقوق

Public International Law

  حقوق بین الملل عمومی 2

۷

1

LA671

د جزا قانون اصول

Analysis Criminal law

تحلیل قانون جزا

۸

2

LA672

د فقهی قواعد

Jurisprudential Rules

قواعد فهقی

۹

2

LA673

اداراه او مدیریت

Administration And Management 

اداره مدیریت

 

1

LA675

جنای روانشناسی

Criminal Psychology

روانشناسی جنای اختیاری     

10

20

 

 

20

مجموع کریدت ها

 

لست مضامین سمستر ششم قضا وسارنوالی 

 

تعداد کریدت

کود

مضامین پشتو

مضامین انگلیسی  

مضامین

شماره

3

LA 441

عمومی حقوق جزا

Public Criminal Law

حقوق جزای عمومی 2

۱

2

LA442

معاصرحقوق سیستمونه

Contemporary Legal Systems

سیستم های حقوقی معاصر2

۲

2

LA443

د وجایبو حقوق

Obligations Law

حقوق وجایب 2

۳

2

LA444

مالی حقوق

Financial Law

حقوق مالی 2

۴

2

LA445

عمومی اساسی حقوق

Public  Constitutional Law

حقوق اساسی عمومی 2

۵

2

LA446

اسلامی ثقافت

Islamic Culture

ثقافت اسلامی 4

۶

1

LA447

بهرنی زبه

English Language

زبان خارجی 4

۷

2

LA448

د سیاسی افکاروتاریخ

History of Political Thoughts

تاریخ افکارسیاسی 2

۸

2

LA449

د بیمی حقوق

Insurance  Law

حقوق بیمه اختیاری

۹

18

 

 

 

مجموع کریدت ها

 

لست مضامین سمستر چهارم قضا وسارنوالی 

 

تعداد کریدت

کود

مضامین پشتو

مضامین انگلیسی  

مضامین

شماره

3

LA 323

عمومی حقوق جزا

Public Criminal Law

حقوق جزای عمومی 1

۱

2

LA331

معاصرحقوق سیستمونه

Contemporary Legal Systems

سیستم های حقوقی معاصر1

۲

3

LA332

د وجایبو حقوق

Obligations Law

حقوق وجایب 1

۳

2

LA333

مالی حقوق

Financial Law

حقوق مالی 1

۴

2

LA334

عمومی اساسی حقوق

Public  Constitutional Law

حقوق اساسی عمومی1

۵

2

LA335

دکار حقوق

Labor Law

حقوق کار

۶

2

LA336

اسلامی ثقافت

Islamic Culture

ثقافت اسلامی 3

۷

1

LA337

بهرنی زبه

English Language

زبان خارجی 3

۸

2

LA338

د سیاسی افکاروتاریخ

History of Political Thoughts

تاریخ افکارسیاسی 1

۹

2

LA 4439

د معنوی مالکیتونو حقوق

Property Law

حقوق مالکیت معنوی اختیاری

10

21

 

 

21

مجموع کریدت ها

 

لست مضامین سمستر سوم قضا وسارنوالی 

 

 

تعداد کریدت

کود

مضامین پشتو

مضامین انگلیسی  

مضامین

شماره

3

LP-LA 0106

دحقوقو مبادی

Introduction to  Law

مبادی حقوق 1

۱

2

LP-LA 0107

د اسلام د حقوقو اساسات

Fundamentals of  Islamic Law

اساسات حقوق اسلامی

۲

2

LP-LA 0108

دبشر حقوق

Human Rights

حقوق بشر

۳

2

LP-LA 0109

د سیاست دعلم مبادی

The basics of Politics

مبانی علم سیاست

۴

2

LP-LA 0110

د فقه مبادی

Jurisprudential Rules

مبادی فقه

۵

2

LP-LA 0111

داقتصاد مبادی

Principles of Economics

مبادی اقتصاد عامه

۶

1

SL-IC 0101

اسلامی ثقافت

Islamic culture

ثقافت اسلامی 1

۷

2

Li-En 0102

بهرنی زبه

English Language

زبان خارجی

۸

2

Ss-Hi 0105

د افغانستان معاصر تاریخ

Political History of The World Af

تاریخ معاصر افغانستان

۹

1

LP-LA0114

د جزا حقوقو تاریخ

History of Criminal Law

تاریخ حقوق جزا

10

۱9

 

 

 

مجموع کریدت ها

 

لست مضامین سمستراول قضا وسارنوالی 

امضای رئیس

 

 

 

 

 

 

تعداد کریدت

کود

مضامین پشتو

مضامین انگلیسی  

مضامین

شماره

2

LP-P1 0206

دحقوقو مبادی

Introduction to  Law

مبادی حقوق 2

۱

2

LP-P1 0216

دچاپیریال ساتنی حقوق

Environment Law

حقوق محیطزیست

۲

2

LP-P1 0217

نریوال سازمانونه

International Organizations

حقوق سازمانهای بین المللی

۳

2

2LP-P1 0218

فقهی متون

Jurisprudential Rules

متون فقهی – حقوقی       

۴

3

LP-P1 0219

معاصر حقوق سیستمونه

Contemporary Legal Systems

سیستم های حقوقی معاصر

۵

2

LP-P1 0220

د مصروف کوونکی حمایت حقوق

Consumer protection law

حقوق حمایت از مصرف کننده

۶

2

LP-P1 0221

اخلاقی او مسلکی سلوک

Ethies and professional conduct

اخلاق وسلوک مسلکی

۷

2

LP-P1 0222

رسنی حقوق

Media’s   Laws

حقوق رسانه ها

۸

1

SL-IC 0201

اسلامی ثقافت

Islamic culture

ثقافت اسلامی۲

۹

2

Li-En0202

بهرنی زبه

English Language

لسانی خارجی

10

20

 

 

 

مجموع کریدت ها

 

لست مضامین سمستر دوم قضا وسارنوالی 

امضای رئیس

 

 

مجموع کردیت های همه سمستر ها

156

 

دیپارتمنت قضاوسانوالی  در تشکیل خود دارای  استاد به سویه ، ماستر و دوکتورا می باشد:

 1. پوهنیار مین الله شایق ، ماستری ازولایت ننگرهار
 2. پوهنیار فضل الربی خیرخواه ، ماستری ازولایت ننگرهار
 3. پوهنیارعیدمحمد فلاح ، ماستری ازکشور ایران
 4. پوهنیارسیف الدین جاهد ،ماستری ازکشور هندستان
 5. پوهیالی میرعبیدالله حیدری ، ماستری از جامعة المصطفی،

Lest of lecturers in judicial department

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی :                                                                  

رسالت دیپارتمنت اداره ودیپلوماسی .

معرفی متون قوانین موضوعه وحقوق شهروندان وهمچنان سیستم های حقوقی.

بلند بردن جهان بینی محصلین تابا استفاده از محتوای آرزشمند حقوق برای ساختن جامعه عاری ازهر گونه کار های غیر قانونی وقانون شکنی گامهای موثر را بردارند.

Mission of administrative department

Introducing of positive law contexts, citizens law and legal systems to students.

Enhancing of students legal outlook through which they establish a society without illegal acts and breaches laws.  

دیدگاه دیپارتمنت اداره ودیپلوماسی.

ارتقاء واعتلای معیار فرهنگ حقوق شناسی در سطح داخلی و خارجی رسیدن به مرحله دانشمندی ارشد در نظامها حقوقی وسیاسی .

Vision of administrative department

Advancement of knowledge of law and politics in national and international level for the sake of achieving scholarship level in legal and political systems.

اهداف ومقاصد دیپارتمنت اداره ودیپلوماسی.

نهادینه سازی فرهنگ قانون پذیری .

حصول اطمینان از این که مواد آموزشی در مطابقت بانیازهای ملی طراحی گردیده است .

موضوعات اصلی این رشته عبارت است از ...

. حقوق بین الملل، مسایل سیاسی جهان،حقوق اساسی،حقوق بین الملل عمومی

0 اصول روابط بین الملل ، صلح و منازعات ،0 تاریخ دیپلوماتیک قنسلی ، اصول سیاست های  بین الملل.

0 ، صلح وحل منازعات، اصول رهبری ، امنیت بین الملل .

Goals and purposes of administrative department

Institutionalization of law observance culture.

Assuring of the relativity of learning materials with national necessities.

Main subjects of this field are as follows:

International law, world political issues, constitutional law, public international law, international relations, peace and conflicts, history of diplomacy and council, fundamentals of international relations, principals of leadership and international security.

 

 

 

 

 

کریکولم درسی دیپارتمنت.اداره ودیپلوماسی:

لست مضامین سمستر هفتم اداره ودیپلوماسی

تعداد کریدت

کود

مضامین پشتو

مضامین انگلیسی  

مضامین

شماره

2

LA 773

نریوال جزای حقوق

International Criminal Law

حقوق جزای بین الملل۲

۱

۲

LA 774

نریوال خصوصی حقوق

Private International Law

حقوق بین المللی خصوصی

۲

۲

LA 775

نریوال تجارت حقوق

International Commercial law

حقوق تجارت بین المللی

۳

۲

LA 776

اداری حقوق

Administration law

حقوق اداری(1)

۴

1

LA 777

د بشر حقوق

Human Rights

 حقوق بشر

۵

۲

LA 778

د رهبری اصول

Leadership Principles

اصول رهبری

۶

2

LA 779

دنری سیاسی حقوق

Political Issues of The World

مسایل سیاسی جهان (1)

۷

۲

LA 780

دنریوال روابط اصول

Principles of
 International Relations

اصول روابط بین الملل (1)

۸

۲

LA 781

نریوال امنیت

International Security

امنیت بین المللی

۹

2

LA 782

عملی برنامه

Principles of Civil Trials

برنامه عملی

10

1

LA 784

د عقب ماندی عوامل

Causes of Backwardness

علل عقب ماندگی اختیاری

11

20

 

 

 

 

 

 

لست مضامین سمسترهشتم  اداره ودیپلوماسی  

تعداد کریدت

کود

مضامین پشتو

مضامین انگلیسی  

مضامین

شماره

2

LA 885

نریوال جزای حقوق

International Criminal Law

حقوق جزای بین الملل۲

۱

2

LA 886

نریوال خصوصی حقوق

Private International Law

حقوق بین المللی خصوصی

۲

2

LA 887

نریوال تجارت حقوق

International Commercial law

حقوق تجارت بین المللی

۳

2

LA 888

اداری حقوق

Administration law

حقوق اداری(1)

۴

2

LA 889

د دیپلوماتیک اوقونسلی حقوق

Diplomatic Rights

حقوق دیپلوماتیک وقونسلی

۵

1

LA 890

دبشر حقوق

Human Rights

 حقوق بشر

۶

2

LA891

دنری سیاسی حقوق

Political Issues of The World

مسایل سیاسی جهان

۷

2

LA 892

دنریوال روابط اصول

Principles of
 International Relations

اصول روابط بین الملل 2

۸

2

LA 893

د مدنی محاکماتواصول

Principles of Civil procedure

اصول محاکمات مدنی

۹

2

LA 894

 

Monograph

مونوگراف

10

1

LA 895

دذره وی سلاح خپریدومنع

Atomic Weapon
proliferation

منع گسترش سلاح ذره وی اختیاری

11

20

 

 

 

 

 

 

امضای رئیس:

 

 

 

لست مضامین سمستر پنجم  اداره ودیپلوماسی

تعداد کریدت

کود

مضامین پشتو

مضامین انگلیسی  

مضامین

شماره

۳

LA 551

نریوال عمومی حقوق

Public  International Law

حقوق بین الملل عمومی

۱

2

LA 515  2

اساسی مقایسوی حقوق

Comparative Law

حقوق اساسی مقایسوی ۲

۲

2

LA 553

اداره او مدیریت

Administration  Management 

اداره  و مدیریت

۳

2

LA 554

نریوالواریکی تاریخ

History of International
Relations

تاریخ روابط بین الملل

۴

2

LA 515  5

د دیپلوماسی عمومی تاریخ

Public  History of Diplomacy

تاریخ عمومی دیپلماسی

۵

2

LA 556

سیاسی جفرافیه

Political geography

جغرافیای سیاسی

۶

2

LA 557

نریوال سیاستنونه

International politics

اصول سیاست های  بین الملل۲

۷

2

LA 558

صلحاو منازعی حل

Peace and Conflict Resolution

صلح و حل منازعات

8

1

LA 560

محلی اداره

Local Administration

اداره محلی اختیاری

9

18

 

 

 

 

 

  

 

تعداد کریدت

کود

مضامین پشتو

مضامین انگلیسی  

مضامین

شماره

3

LA662

نریوال عمومی حقوق

Public  International Law

حقوق بین الملل عمومی2

۱

2

LA663

اداره او مدیریت

Administration And Management 

اداره مدیریت 2

۲

2

LA664

اساسی قانون

Constitution

قانون اساسی

۳

2

LA665

نریوالواریکی تاریخ

History of International
Relations

تاریخ روابط بین الملل

۴

2

LA666

د تحقیق روش

Research Methodology

روش تحقیق

۵

2

LA667

نریوال سیاستنونه

International politics

سیاست های بین الملل 2

۶

2

LA668

د افغانستان خارجی روابطو تاریخ

History of Afghanistan’s
Foreign Relations

تاریخ روابط خارجی AF

۷

2

LA669

سیاسی جامعه شناسی

Sociology

جامعه شناسی سیاسی

۸

1

LA672

ترمینولوزی سیاسی واداری

Terminology foreign Language

ترمینولوزی اختیاری

۹

18

 

 

۱9

مجموع کریدت ها

 

لست مضامین سمستر ششم اداره ودیپلوماسی  

 

امضای رئیس:

 

 

 

 

 

 

 

تعداد کریدت

کود

مضامین پشتو

مضامین انگلیسی  

مضامین

شماره

3

LA 441

عمومی حقوق جزا

Public Criminal Law

حقوق جزای عمومی 2

۱

2

LA442

معاصرحقوق سیستمونه

Contemporary Legal Systems

سیستم های حقوقی معاصر2

۲

2

LA443

د وجایبو حقوق

Obligations Law

حقوق وجایب 2

۳

2

LA444

مالی حقوق

Financial Law

حقوق مالی 2

۴

2

LA445

عمومی اساسی حقوق

Public  Constitutional Law

حقوق اساسی عمومی 2

۵

2

LA446

اسلامی ثقافت

Islamic Culture

ثقافت اسلامی 4

۶

1

LA447

بهرنی زبه

 

زبان خارجی 4

۷

2

LA448

د سیاسی افکاروتاریخ

History of Political Thoughts

تاریخ افکارسیاسی 2

۸

2

LA449

د بیمی حقوق

Insurance  Law

حقوق بیمه اختیاری

۹

 

 

 

 

 

10

18

 

 

 

مجموع کریدت ها

 

لست مضامین سمستر چهارم اداره ودیپلوماسی

 

 

تعداد کریدت

کود

مضامین پشتو

مضامین انگلیسی  

مضامین

شماره

3

LA 323

عمومی حقوق جزا

Public Criminal Law

حقوق جزای عمومی 1

۱

2

LA331

معاصرحقوق سیستمونه

Contemporary Legal Systems

سیستم های حقوقی معاصر1

۲

3

LA332

د وجایبو حقوق

Obligations Law

حقوق وجایب 1

۳

2

LA333

مالی حقوق

Financial Law

حقوق مالی 1

۴

2

LA334

عمومی اساسی حقوق

Public  Constitutional Law

حقوق اساسی عمومی1

۵

2

LA335

دکار حقوق

Labor Law

حقوق کار

۶

2

LA336

اسلامی ثقافت

Islamic Culture

ثقافت اسلامی 3

۷

1

LA337

بهرنی زبه

English Language

زبان خارجی 3

۸

2

LA338

د سیاسی افکاروتاریخ

History of Political Thoughts

تاریخ افکارسیاسی 1

۹

2

LA 4439

د معنوی مالکیتونو حقوق

Property Law

حقوق مالکیت معنوی اختیاری

10

21

 

 

21

مجموع کریدت ها

 

لست مضامین سمستر سوم  اداره ودیپلوماسی

امضای رئیس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

تعداد کریدت

کود

مضامین

مضامین

مضامین

شماره

2

LP-P1 0106

د سیاست دعلم مبادی

The basics of Politics

مبانی علم سیاست1

۱

۲

LP-P1 0107

نریوال سازمانونه

International Organizations

سازمانهای بین المللی1

۲

۲

LP-P1 0108

نریوالواریکی تاریخ

History of International
Relations

تاریخ روابط بین الملل 1

۳

۲

LP-P1 0109

سیاسی جامعه شناسی مبانی

Sociology

مبانی جامعه شناسی

۴

۲

LP-P1 0110

دحقوقو مبادی

Introduction to  Law

مبادی حقوق

۵

2

LP-P1 0111

داقتصاد مبادی

Principles of Economics

مبادی اقتصاد

۶

۱

SL-IC 0101

اسلامی ثقافت

Islamic culture

ثقافت اسلامی1

۷

۲

Li-En 0102

بهرنی زبه

English Language

زبان خارجی

۸

۲

Ns-Em 0104

د چاپیریال ساتنی

Living Enviomment

 

محیط زیست

۹

2

Ss-Hi 0105

د افغانستان معاصر تاریخ

Political History of The World Af

تاریخ معاصر افغانستان

10

19

 

 

19

مجموع کریدت ها

 

لست مضامین سمستراول اداره ودیپلوماسی

 

تعداد کریدت

کود

مضامین

مضامین

مضامین

شماره

2

LP-P1 0206

د سیاست دعلم مبادی

The basics of Politics

مبانی علم سیاست2

۱

۲

LP-P1 0207

نریوال سازمانونه

International Organizations

سازمانهای بین المللی2

۲

۲

LP-P1 0208

نریوالواریکی تاریخ

History of International
Relations

تاریخ روابط بین الملل2

۳

۲

LP-P1 0214

 

History of Political Thoughts

تاریخ اندیشه های سیاسی غرب 1

۴

۲

LP-P1 0215

ترمینولوزی سیاسی واداری

Terminology foreign Language

ترمینولوزی سیاسی

۵

2

LP-P1 0216

 

 

اصول ومبانی دیموکراسی

۶

2

LP-P1 0217

اداراه او مدیریت

Administration And Management 

اداره ومدیریت      

۷

۲

LP-P1 0218

عمومی اساسی حقوق

Public  Constitutional Law

حقوق اساسی عمومی

۸

1

SL-IC 0201

اسلامی ثقافت

Islamic culture

ثقافت اسلامی۲

۹

2

Li-En0202

بهرنی زبه

English Language

لسانی خارجی

10

19

 

 

 

مجموع کریدت ها

 

لست مضامین سمستر دوم اداره ودیپلوماسی    

 

مجموع کردیت های همه سمستر ها

153

 

دیپارتمنت  اداره ودیپلوماسی  در تشکیل خود دارای 4 استاد به سویه ، ماستر و دوکتورا می باشد:

 1. پوهندوی داکتر،عبدالله برومند،دوکتورا ازکشور مصر.
 2. پوهنمل داکترمحمد الله بهادر،دگتورا ازکشور مصر.
 3. پوهنمل داکتر،مسعود ترشت وال ،دکتورا ازکشور تاجکستان.
 4. پوهنیارعبدالتواب دانش ، ماستری از کشورامریکا.

امضای رئیس