دانشکده علوم اجتماعی

دیدگاه
دانشکده علوم اجتماعی در تلاش این است تا در آینده نزدیک از مجرای تدریس، پژوهش، و ارایه سایرخدمات بهتر
علمی، تحصیلی و فرهنگی در حوزه علوم اجتماعی به عنوان یکی از دو بهترین و با کیفیت ترین دانشکده در سطح دانشگاه
و یکی از بهترین دانشکده ها در سطح کشور قرار گیرد.


مأموریت
دانشکده علوم اجتماعی مصمم به زمینه سازی جهت دسترسی آسان، مناسب، معیاری و با کیفیت تحصیلی ار در
پروسههای تدریس، تحقیق و سایر خدمات مؤثر اجتماعی و فرهنگی برای نسل جوان به ویژه دانشجویان خویش میباشد
تا جوانان این حوزه علمی دانش و مهارتهای مفید و مورد نیازشان را کسب نموده مصدر خدمات شایسته برای جامعه
خویش گردند.


ارزش ها

 •  احترام و پایبندی به ارزشهای اسلامی و ملی؛
 •  احترام به قوانین نافذه کشور و تلاش جهت نهادینه سازی آن؛
 •  تطبیق قوانین، لوایح و مقررات؛
 •  آگاهی دهی واقع بینانه به دانشجویان ازچگونگی سرگذشت تمدنها، فرهنگها، حکومتها و جوامع غرض
 • تقویت روحیه تمدنی، فرهنگی و تاریخی آنها؛
 •  صداقت و قاطعیت در جهت ارایه خدمات با کیفیت تحصیلی برای دانشجویان این حوزه؛
 •  تلاش جهت تربیه کادرهای علمی، متخصص و تقدیم نمودن آنها به حیث نیروی انسانی و شایسته در جامعه؛
 •  تلاش بیشتر جهت ارایه خدمات بهتر تحصیلی
 •  ارزش نهادن به استعدادهای خلاق و مبتکر؛
 •  توجه در جهت تقویت اخلاق، صداقت و صمیمیت به وطن و مردم در دانشجویان؛
 •  تقویت و گسترش علوم اجتماعی در کشور،
 •  احترام به آزادیهای اکادمیک؛
 •  حمایت از کارهای تحقیقاتی، فرهنگ تحقیق و ...
 •  تقویت و گسترش موارد تأثیر گزار در حوزه علوم اجتماعی.

1999 شورای علمی دانشکده قرائت و مورد / 1 / دیدگاه، مأموریت و ارزشهای دانشکده علوم اجتماعی در جلسه مؤرخ 9
تائید اکثریت اعضا قرار گرفته، ثبت پروتوکول شماره) 1 ( کتاب جلسات دانشکده می باشد.