دانشکده کمیپوترساینس - دانشگاه پروان

معلومات کلی در مورد پوهنځی کمیپوترساینس

پوهنځی کمپیوتر ساینس دارای دو دیپارتمنت میباشد.

 • دیپارتمنت سیستم های معلوماتی
 • دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی

تاریخچه پوهنځی

پوهنځی  کمپیوتر ساینس یکی از پوهنځی ‌های نه ‌گانۀ پوهنتون پروان می باشد که برای نخستین بار در سال 1391 با 55 دانشجو در چوکات پوهنځی تعلیم و تربیه تحت عنوان دیپارتمنت آموزش کمپیوتر به فعالیت آغاز کرد. دیپارتمنت یاد شده در آغاز دارای اساتید رسمی نبوده و استادان پس از یک سمستر تدریس افتخاری، شامل کادر علمی این دیپارتمنت گردیدند.  دیپارتمنت مذکور به اساس پشنهاد شماره 543 سال 1393 پوهنتون پروان به ریاست انسجام اکادمیک و بر اساس مکتوب شماره 2067 سال 1394 وزارت تحصیلات عالی، به پوهنځی  کمپیوتر ساینس ارتقاء نمود.

دروس این پوهنځی  تا ختم سمستر چهارم به گونه عمومی تدریس شده و پس از آن به دو دیپارتمنت سیستم های معلوماتی و تکنالوژی معلوماتی رشته بندی می شود

پوهنحی کمپیوتر ساینس تا الحال چهار دوره از فراغ التحصیلان خویش را به جامعه تقدیم کرده است.

دیدگاه

فراهم ساختن فهم تیوری های مسلکی و زمینه شناخت ملی به پوهنحی کمپیوترساینس منحیث مسؤل در بخش تخنیک های کمپیوتری، کاوش استعداد های نهان در محصلان و آماده ساختن آنها جهت همساز کردن دانش نظری با دانش عملی بخاطر ایجاد جامعه دیجیتال.

ماموریت

ماموریت ما حصول برتری در تکنالوژی معاصر از طریق تجارب پیشرفته نظری ، تطبیق فرهنگ تحقیق و تولید فارغ التحصیلان با روحیه خیلی قوی مطابق به فرهنگ اصیل افغانی.

ارزش ها

 • احترام به ارزشهای معنوی و ملی
 • احترام متقابل
 • دیجیتل سازی
 • آزادی اکادمیک
 • آموزش الکترونیکی
 • رشد مهارت های ارتباطی
 • نهادینه سازی مسولیت های مسلکی

معلومات در مورد دیپارتمنت سیستم های معلوماتی

1. دیدگاه:

دیدگاه ما فراهم آوری زمینه شناخت محلی در کوتاه مدت و منطقی در دراز مدت به دیپارتمنت سیستمهای معلوماتی منحیث مسئول در بخش تخنیک های کمپیوتری از طریق فراهم نمودن زمینه ی آموزشی، تدریس، تحقیق، ظرفیت سازی و تربیه پرسونل مسلکی و فنی، و تقدیم متخصصین جوان برای رشد و انکشاف جامعه ی مدرن و دیجیتال.

2. ماموریت:

ماموریت ما حصول برتری در تکنالوژی معاصر از طریق تجارب پیشرفته نظری، انکشاف رشته سیستمهای معلوماتی به مثابه مرکز عرضه ی مفکوره های علمی و تکنالوژیکی با مهارت های عالی و تقویت نقاط قوت جهت رقابت علمی در سطح ملی.

3. ارزشها:

ارزشها در یک دیپارتمنت رهنمود برای تصامیم، فیصله ها و رفتارهای آن را فراهم میسازد. ارزشهای اساسی و مهم دیپارتمنت سیستمهای معلوماتی قرار ذیل اند:

 1. پایبندی به اصول و شئونات اسلامی
 2. دیجیتل سازی
 3. طراحی و پیاده سازی نرم افزار های علمی، تجاری و مسلکی
 4. تحقیقات علمی در  سطح دیپارتمنت
 5. دانش و تعهد جهت موفقیت محصلان
 6. مهارت های ارتباطی
 7. همبستگی
 8. انعطاف پذیری
 9. احترام متقابل
 10. احساس و روحیه همکاری
 11.  آموزش از راه دور (Distance Learning)
 12.  آموزش الکترونیکی

اهداف

هدف دیپارتمنت سیستم های معلوماتی توضیح و رسانیدن مسایل علمی و مهارت های تخنیکی به هموطنان کشور عزیز ما میباشد. دیپارتمنت سیستم های معلوماتی یک دیپارتمنت جوان بوده و سیستم های معلوماتی در کمپیوترساینس نیز یک علم جدید است. بنا این دیپارتمنت به نصاب درسی یا کریکولم جدید نیاز دارد. اعضای کادر علمی دیپارتمنت دارای سویه های عالی مسلکی بوده و اکثریت مطلق شان دارای اسناد ماستری در این رشته اند. مسئولیت اعضای کادر علمی دیپارتمنت سیستم های معلوماتی ایجاد و انکشاف کریکولم درسی این دیپارتمنت میباشد.

این کریکولم طبق ضرورت و پلان از قبل تهیه شده باید موضوعات مربوط به سیستم های معلوماتی کمپیوتری شامل کورس های بانک معلومات و صنوف ویب دیزاین را در بر داشته باشد. محصلین که از این دیپارتمنت فارغ میشوند باید طوری تربیه شوند که مسایل علمی و مسلکی مربوط ساحه سیستم های معلوماتی را از ابتدا تا درجه های پیشرفته به شمول کارهای عملی فرا گیرند. تمامی کورس های مسلکی که ارتباط به رشته شان میگیرند باید مسایل عمومی (اساسات)، عناوین پیشرفته و عملی را شامل شوند.

پس منظر

پوهنتون کابل بزرگترین و سابقه دار ترین پوهنتون دولتی افغانستان بوده و در پایتخت مملکت در شهر کابل موقعیت دارد. پوهنحی کمپیوتر ساینس در حال حاضر یکی از پوهنحی های 16 گانه این پوهنتون میباشد. پوهنحی کمپیوتر ساینس دارای 4 دیپارتمنت است. دیپارتمنت سیستم های معلوماتی یکی از دیپارتمنت های کلیدی این پوهنحی میباشد. دروس پوهنحی کمپیوتر ساینس در حال حاضر به سیستم سمستر بوده و در آینده نزدیک سیستم جدید کریدت در این پوهنحی تطبیق خواهد گردید. محصلین در سیستم فعلی دروس شان را در 8 سمستر برای مدت 4 سال ادامه داده و با درجه علمی لیسانس (BS) فارغ میشوند. دو سال اول، محصلین مضامین را به صورت عمومی تعقیب نموده و در آغاز سال سوم تحصیلی به رشته ها تقسیم میشوند. یعنی محصلین پوهنحی کمپیوتر ساینس صنوف سوم و چهارم شان را به شکل اختصاصی در رشته های معین تخصصی به اتمام میرسانند.

طوریکه قبلا نیز تذکر یافت دیپارتمنت سیستم های معلوماتی یکی از چهار دیپارتمنت پوهنحی کمپیوتر ساینس میباشد. تمام دیپارتمنت های پوهنحی

کمپیوتر ساینس دارای اهداف مشابه در قبال فعالیت های اکادمیک و تربیه کادرهای علمی اند. از جمله چهار دیپارتمنت، سه آن فارغ ده بوده و محصلین را در قسمت دیزاین و انکشاف سیستم ها، پروگرام ها و شبکه های کمپیوتر تربیه مینمایند. دیپارتمنت چهارمی بصورت مستقل محصل نداشته پروگرام های از قبل تهیه شده و موجود در مارکیت را منحیث مضامین کمکی به پوهنحی های پوهنتون کابل تدریس مینماید. دیپارتمنت سیستم های معلوماتی از دسته اول بوده و محصلین مربوط این دیپارتمنت در قسمت دیزاین، انکشاف و پروگرام نمودن سیستم های جدید در ساحه بانک معلومات و ویب دیزاین دروس نظری و عملی فرا میگیرند.

تدریس و تحقیق

کریکولم دیپارتمنت سیستم های معلوماتی به اساس ضرورت ملی و معیارهای بین المللی در این ساحه دیزاین شده است. چندین اثر مشابه دیده شده و کورس های که با شرایط کشور و ضرورت واقعی جامعه مطابقت داشته اند انتخاب شدند. کوشش ها جهت انتخاب کورس های مورد ضرورت با همآهنگی دوستان بین المللی از پوهنتون های مختلف اروپا، امریکا و افریقای جنوبی صورت گرفته است. استادان بعضی پوهنتون های منطقه از کشور هندوستان نیز در تهیه این کریکولم سهیم بودند.

کریکولم دیپارتمنت سیستم های معلوماتی شامل کورس های مختلف مضامین اساسی، عمومی و کمکی میباشد. مضامین اساسی که در این کریکولم جابجا شده اند بصورت عمومی به دو دسته تقسیم میشوند. دسته اول شامل مضامین مربوطه رشته بانک معلومات (دیتابیس) بوده و دسته دوم مضامین ویب دیزاین را شامل میشود.

عناوین عمده در کورس های دسته اول عبارت اند از:

 • اساسات دیتابیس
 • مودل سازی معلومات اولیه (دیتا)
 • مدیریت دیتابیس
 • سیستم های معلوماتی مصئون
 • ذخیره دیتا
 • ساختار DBMS

 

عناوین عمده کورس های دسته دوم عبارت اند از:

 • تکنالوژی انترنت
 • پروگرام نویسی ویب
 • اساسات مولتی میدیا
 • ارتباط استفاده کننده با کمپیوتر
 • سیستم های معلوماتی ویب
 • امنیت و خدمات ویب

در کنار مضامین اساسی، مضامین عمومی که در دیپاتمنت سیستم های معلوماتی تدریس میشوند و در این کریکولم در نظر گرفته شده اند، عبارت اند از:

 • اساسات کمپیوتر ساینس
 • انجنیری نرم افزار
 • پروگرام نویسی
 • سخت افزار کمپیوتر
 • دیتا سترکچر

و بالاخره مضامین کمکی که در دیپارتمنت سیستم های معلوماتی تدریس میشوند شامل کورس های مختلف ریاضی، احصائیه، احتمالات و بخش فزیک اند.

کورس های اساسی هرکدام در یک سلسله تدریس شده اولین کورس معمولا اساسات موضوع را تشکیل داده و به تدریج کورس های پیشرفته در همان موضوعات به کریکولم گنجانیده شده اند. اکثر کورس های عمومی و کمکی در دو سال اول در نظر گرفته شده اند. دو سال اخیر (سال های سوم و چهارم) زیادتر مضامین عمده مربوط رشته را در بر دارند. محصلین در پایان سال دوم تحصیلی شان با اساسات کمپیوتر و علم کمپیوتر ساینس بلدیت میداشته باشند. در آغاز سال سوم، محصلین به مضامین مسلکی دیپارتمنت آشنا شده و زمینه انکشاف آنها در این ساحه مهیا ساخته میشود. با تکمیل سال سوم، محصلین قادر به دیزاین بانک معلومات و محیط صفحات ویب با اندازه های متوسط خواهند بود. در سال چهارم با تطبیق پروژه فراغت که در دو سمستر اجرا میشود، محصلین مهارت و تجربه مسلکی لازم را دریافت خواهند نمود. پروژه های سال چهارم محصلین را وا میدارند تا بصورت عملی مهارت های خود را در جامعه به نمایش گذاشته و تجربه مورد ضرورت جهت کاریابی را دریافت نمایند. در جریان تطبیق پروژه ها، محصلین خود را، موقف خود را، ضرورت مردم و اجتماع و ضرورت مارکیت را بصورت ضمنی درک خواهند نمود.

ضرورت کریکولم

معلومات مهمترین اصل در تمام مسایل فردی، اجتماعی، تاریخی، تجارتی و غیره امور اند. فعالیت های روزمره ما مستقیما متاثر از سیستم های معلوماتی اند. سیستم های معلوماتی میتوانند به شکل فزیکی، کمپیوتری و یا هم وابسته به سیستم خاص باشند. انترنت آهسته آهسته به یکی از ضروریات روزمره بشر تبدیل میشود. سیستم های معلوماتی مستقیما توسط انترنت از طریق صفحات ویب و دیتابیس ها مورد استفاده قرار میگیرند. با در نظرداشت این اصل ها، بصورت ساده ضرورت مارکیت برای اشخاص مسلکی در این رشته ها ارزیابی شده و محسوس میباشد. فارغین دیپارتمنت سیستم های معلوماتی منحیث اشخاص مسئول در ساحه بانک معلومات، دیزاین صفحات ویب و پروگرام سازی در این بخش ها به جامعه افغانستان تقدیم شده و ضروریات جامعه اعم از مسایل شخصی، دولتی و شرکت ها را مرفوع خواهند ساخت.


تفصیل نصاب درسی دیپارتمنت سیستم های معلوماتی

سمستر اول

 

کود مضمون

نام مضمون

نوعیت مضمون

دیپارتمنت

ساعات (به سيستم سمستر) نظری – عملی

ساعات (به سيستم کریديت) نظری - عملی

مجموع کریدت

 

CS101

اساسات کمپيوتر 1

اساسی

کمپیوتر ساینس

4-1

4-2

5

 

SC102

رياضيات 1

اساسی

ریاضی

4-0

4-0

4

 

HY103

تاريخ

پوهنتون شمول

تاریخ

2-0

2-0

2

 

EN104

آنگليسی 1

پوهنتون شمول

انگلیسی

2-0

2-0

2

 

IL105

ثقافت اسلامی

پوهنتون شمول

ثقافت اسلامی

0-2

1-0

1

 

SC106

فزيک 1

اساسی

فزیک

4-0

4-0

4

 

مجموعه کریدیت سمستر اول

18

 

 

سمستر دوم

 

 

کود مضمون

نام مضمون

نوعیت مضمون

دیپارتمنت

ساعات (به سيستم سمستر) نظری – عملی

ساعات (به سيستم کریديت) نظری - عملی

مجموع کریدت

 

 

CS201

اساسات کمپيوتر 2

اساسی

کمپیوتر ساینس

4-0

4-0

4

 

 

CS202

رياضيات مجزا

اساسی

کمپیوتر ساینس

4-0

4-0

4

 

 

SC203

فزيک 2

اساسی

فزیک

4-0

4-0

4

 

 

EN204

انگليسی 2

پوهنتون شمول

انگلیسی

2-0

2-0

2

 

 

IL205

ثقافت اسلامی 2

پوهنتون شمول

ثقافت اسلامی

2-0

1-0

1

 

 

CS216

مبادی پروگرام نويسی 1

اساسی

انجینیری نرم افزار

4-2

4-2

5

 

 

مجموعه کریدیت سمستر دوم

20

 

 

سمستر سوم

 

 

کود مضمون

نام مضمون

نوعیت مضمون

دیپارتمنت

ساعات (به سيستم سمستر) نظری – عملی

ساعات (به سيستم کریديت) نظری - عملی

مجموع کریدت

 

 

CS331

اساسات ديتا بيس

اساسی

سیستم های معلوماتی

4-2

4-2

5

 

 

CS312

مبادی پروگرام نويسی 2

اساسی

انجینیری نرم افزار

4-2

4-2

5

 

 

CS303

احتمالات

اساسی

کمپیوتر ساینس

4-0

4-0

4

 

 

CS321

شبکه های کمپيوتری 1

اساسی

تکنالوژی معلوماتی

4-2

4-2

5

 

 

EN305

مهارت های ارتباطی

اساسی

ژورنالیزم

2-0

1-0

1

 

 

IL306

ثقافت اسلامی 3

پوهنتون شمول

ثقافت اسلامی

2-0

1-0

1

 

 

مجموعه کریدیت سمستر سوم

21

 

 

سمستر چهارم

 

 

کود مضمون

نام مضمون

نوعیت مضمون

دیپارتمنت

ساعات (به سيستم سمستر) نظری – عملی

ساعات (به سيستم کریديت) نظری - عملی

مجموع کریدت

 

 

IL402

ثقافت اسلامی 4

پوهنتون شمول

ثقافت اسلامی

2-0

1-0

1

 

 

CS421

مهندسی کمپيوتر

اساسی

تکنالوژی معلوماتی

4-2

4-2

5

 

 

CS422

شبکه های کمپيوتری 2

اساسی

تکنالوژی معلوماتی

4-2

4-2

5

 

 

CS405

احصائيه

اساسی

کمپیوتر ساینس

4-0

4-0

4

 

 

CS423

سيستم های عامل

اساسی

تکنالوژی معلوماتی

4-0

4-0

4

 

 

مجموعه کریدیت سمستر چهارم

19

 

 

کود مضمون

نام مضمون

نوعیت مضمون

دیپارتمنت

ساعات (به سيستم سمستر) نظری – عملی

ساعات (به سيستم کریدت) نظری - عملی

مجموع کریدت

 

سمستر پنجم (سيستم های معلوماتی)

 

CS531

تکنالوژی انترنت و پروگرام نويسی ويب

اختصاصی

سیستم های معلوماتی

4-0

3-2

4

 

CS532

ديتابيس و سيستم های معلوماتی

اختصاصی

سیستم های معلوماتی

4-0

4-0

4

 

CS533

اساسات مولتی ميديا

اختصاصی

سیستم های معلوماتی

4-0

3-2

4

 

CS534

منابع باز

(Open Source)

اختصاصی

سیستم های معلوماتی

4-0

4-0

4

 

CS515

انجنيری نرم افزار

اساسی

انجنيری نرم افزار

4-0

4-0

4

 

IL505

ثقافت اسلامی 5

پوهنتون شمول

ثقافت اسلامی

1-0

1-0

1

 

 

مجموعه: 21

 

 

سمستر ششم (سيستم های معلوماتی)

 

کود مضمون

نام مضمون

نوعیت مضمون

دیپارتمنت

ساعات (به سيستم سمستر) نظری – عملی

ساعات (به سيستم کریدت) نظری - عملی

مجموع کریدت

 

CS631

مديريت ديتا بيس

اختصاصی

سیستم های معلوماتی

4-0

3-2

4

 

CS632

ارتباط استفاده کننده با کمپيوتر 1

اختصاصی

سیستم های معلوماتی

4-0

4-0

4

 

CS633

پروگرام نويسی سيستم های معلوماتی ويب

اختصاصی

سیستم های معلوماتی

4-0

3-2

4

 

CS614

ساختار دیتا(معلومات)

اساسی

انجینری نرم افزار

4-0

4-0

4

 

IL605

ثقافت اسلامی

پوهنتون شمول

 

2-0

1-0

1

 

مجموعه : 17

 

سمستر هفتم (سيستم های معلوماتی)

 

کود مضمون

نام مضمون

نوعیت مضمون

دیپارتمنت

ساعات (به سيستم سمستر) نظری – عملی

ساعات (به سيستم کریدت) نظری - عملی

مجموع کریدت

 

CS731

ارتباط استفاده کننده با کمپيوتر 2

اختصاصی

سیستم های معلوماتی

4-0

3-2

4

 

CS732

اصول استفاده از تکنالوژی سيستم های معلوماتی

اختصاصی

سیستم های معلوماتی

4-0

4-0

4

 

CS733

امنيت و خدمات ويب

اختصاصی

سیستم های معلوماتی

4-0

3-2

4

 

CS734

پروژه وب

اختصاصی

سیستم های معلوماتی

4-0

4-0

4

 

CS735

روش تحقیق

اساسی

سیستم های معلوماتی

4-0

4-0

4

 

IL706

ثقافت اسلامی 7

پوهنتون شمول

ثقافت اسلامی

2-0

1-0

1

 

مجموعه 21

 

سمستر هشتم (سيستم های معلوماتی)

 

کود مضمون

نام مضمون

نوعیت مضمون

دیپارتمنت

ساعات (به سيستم سمستر) نظری – عملی

ساعات (به سيستم کریدت) نظری - عملی

مجموع کریدت

 

CS831

ساختار DBMS

اختصاصی

سیستم های معلوماتی

4-0

3-2

4

 

CS832

ذخيره ديتا

اختصاصی

سیستم های معلوماتی

4-0

3-2

4

 

CS833

نگارش علمی و فنی

اساسی

سیستم های معلوماتی

4-0

4-0

4

 

CS834

اداره

اساسی

سیستم های معلوماتی

4-0

4-0

4

 

CS835

پروژه

اساسی

سیستم های معلوماتی

 

 

4

 

IL806

ثقافت اسلامی 8

پوهنتون شمول

پوهنحی شرعیات

2-0

1-0

1

 

مجموعه: 21

 

مجموعه کریدیت همه سمسترها:      80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استادان دیپارتمنت سیستم های معلوماتی

دیپارتمنت سیستم های معلوماتی در تشکیل خود دارای 4 استاد به سویه های لیسانس ماستر و کاندید دوکتورا دارد.

شماره

اسم

تخلص

رتبه علمی

درجه تحصیل

1

حسیب احمد

خالقی

نامزد پوهنیار

لیسانس

2

مجتبی

جاوید

پوهنیار

ماستر

3

مسعود

مسعودی

پوهنیار

ماستر

4

عصمت الله

ثابت

نامزد پوهنیار

ماستر

تعداد اساتید حاضر

3

تعداد اساتید در حال تحصیلی

1 (دوکتورا)

تعداد کلی اساتید دیپارتمنت

4

 

 

 

 

 

 

 

 


معلومات کلی در مورد دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی

دیدگاه:

فراهم سازی فهم تیروی های اساسی و مسلکی در بخش های مختلف علوم کمپیوتری برای رشد استعداد های محصلین و تربیه کادراها جهت ایجاد جامعه الکترونیک (آراسته به تکنالوژی معلوماتی) دیدگاه دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی می باشد.

ماموریت:

تربیه کادر های مسلکی در رشته تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی در مطابقت به فرهنگ افغانی  اصلی ترین ماوریت دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی را شکل می دهد.

ارزش ها:

در نظر داشتن مسئولیت های مسلکی، تحصصی، قانونی، اجتماعی و اخلاقی در هنگام استفاده از تمام مسائل مرتبط به تکنالوژی و کمپیوتر در کنار موضوعات ذیل از مهم ترین ارزش های دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی می باشد:

 • احترام به ارزش های ملی ومعنوی؛
 • احترام متقابل؛
 • آزادی اکادمیک؛
 • دیجیتل سازی؛
 • مهارت های ارتباطی؛
 • مسئولیت های مسلکی؛
 • و مسئولیت های اجتماعی و فرهنگی.

موضوعات اصلی رشتۀ تکنالوژی معلوماتی:

موضوعات اصلی در رشتۀ تکنالوژی معلوماتی برای محصلان این رشته در سه بخش ذیل می توان طبقه بندی کرد:

 • در بخش دانش: محصل رشتۀ تکنالوژی معلوماتی در جریان دورۀ لیسانس باید موضوعات مبانی اساسی کمپیوتر، مبانی پروگرام نویسی، دیزاین و تطبیق شبکه های کمپیوتری، مدیریت پروزه های تکنالوژی معلوماتی، پروگرام نویسی شبکه، اداره سیستم های شبکوی و امنیت سیستم های کمپیوتری را آموزش بیبیند تا به عنوان یک کادر متخصص در رشته تکنالوژی معلوماتی در جامعه عرض اندام نماید.
 • در بخش مهارت ها: محصل رشتۀ تکنالوژی معلوماتی باید در حد لازم مهارت های مدیریت در بخش های مختلف تکنالوژی معلوماتی، دیجیتل سازی، تفکر انتقادی و برنامه نویسی را  در جریان دوره لیسانس خود آموخته و توانایی حل مشکل خویش را در این بخش دارا باشد.
 • در بخش سلوک: محصل رشتۀ تکنالوژی معلوماتی باید از لابلای مضامین تخصصی و مسلکی خویش احترام به ارزش های ملی ومعنوی،  اخلاق اکادمیک، احترام متقابل، مهارت های ارتباطی، مسئولیت های مسلکی و ارزش های انسانی و اخلاقی را فرا گرفته و به تمام این ارزش ها متعهد بوده و از هر نوع تبعیض مبرا باشد.

کریکیولم درسی رشتۀ تکنالوژی معلوماتی

کریکیولم درسی رشته تکنالوژی معلوماتی برای چهار سال قرار ذیل است:

سمستر اول

کود مضمون

نام مضمون

نوعیت مضمون

دیپارتمنت

ساعات (به سيستم سمستر) نظری – عملی

ساعات (به سيستم کریديت) نظری - عملی

مجموع کریدت

CS101

اساسات کمپيوتر 1

اساسی

کمپیوتر ساینس

4-1

4-2

5

SC102

رياضيات 1

اساسی

ریاضی

4-0

4-0

4

HY103

تاريخ

پوهنتون شمول

تاریخ

2-0

2-0

2

EN104

آنگليسی 1

پوهنتون شمول

انگلیسی

2-0

2-0

2

IL105

ثقافت اسلامی

پوهنتون شمول

ثقافت اسلامی

0-2

1-0

1

SC106

فزيک 1

اساسی

فزیک

4-0

4-0

4

مجموعه کریدیت سمستر اول

18

سمستر دوم

کود مضمون

نام مضمون

نوعیت مضمون

دیپارتمنت

ساعات (به سيستم سمستر) نظری – عملی

ساعات (به سيستم کریديت) نظری - عملی

مجموع کریدت

CS201

اساسات کمپيوتر 2

اساسی

کمپیوتر ساینس

4-0

4-0

4

CS202

رياضيات مجزا

اساسی

کمپیوتر ساینس

4-0

4-0

4

SC203

فزيک 2

اساسی

فزیک

4-0

4-0

4

EN204

انگليسی 2

پوهنتون شمول

انگلیسی

2-0

2-0

2

IL205

ثقافت اسلامی 2

پوهنتون شمول

ثقافت اسلامی

2-0

1-0

1

CS216

مبادی پروگرام نويسی 1

اساسی

انجینیری نرم افزار

4-2

4-2

5

مجموعه کریدیت سمستر دوم

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سمستر سوم

 

 

کود مضمون

نام مضمون

نوعیت مضمون

دیپارتمنت

ساعات (به سيستم سمستر) نظری – عملی

ساعات (به سيستم کریديت) نظری - عملی

مجموع کریدت

 

 

CS331

اساسات ديتا بيس

اساسی

سیستم های معلوماتی

4-2

4-2

5

 

 

CS312

مبادی پروگرام نويسی 2

اساسی

انجینیری نرم افزار

4-2

4-2

5

 

 

CS303

احتمالات

اساسی

کمپیوتر ساینس

4-0

4-0

4

 

 

CS321

شبکه های کمپيوتری 1

اساسی

تکنالوژی معلوماتی

4-2

4-2

5

 

 

EN305

مهارت های ارتباطی

اساسی

ژورنالیزم

2-0

1-0

1

 

 

IL306

ثقافت اسلامی 3

پوهنتون شمول

ثقافت اسلامی

2-0

1-0

1

 

 

مجموعه کریدیت سمستر سوم

21

 

 

سمستر چهارم

 

 

کود مضمون

نام مضمون

نوعیت مضمون

دیپارتمنت

ساعات (به سيستم سمستر) نظری – عملی

ساعات (به سيستم کریديت) نظری - عملی

مجموع کریدت

 

 

IL402

ثقافت اسلامی 4

پوهنتون شمول

ثقافت اسلامی

2-0

1-0

1

 

 

CS421

مهندسی کمپيوتر

اساسی

تکنالوژی معلوماتی

4-2

4-2

5

 

 

CS422

شبکه های کمپيوتری 2

اساسی

تکنالوژی معلوماتی

4-2

4-2

5

 

 

CS405

احصائيه

اساسی

کمپیوتر ساینس

4-0

4-0

4

 

 

CS423

سيستم های عامل

اساسی

تکنالوژی معلوماتی

4-0

4-0

4

 

 

مجموعه کریدیت سمستر چهارم

19

 

سمستر پنجم

کود مضمون

نام مضمون

نوعیت مضمون

دیپارتمنت

ساعات (به سيستم سمستر) نظری – عملی

ساعات (به سيستم کریدت) نظری - عملی

مجموع کریدت

CS521

شبکه  های کمپيوتری 3

اختصاصی

تکنالوژی معلوماتی

4-2

4-2

5

IL502

ثقافت اسلامی 5

پوهنتون شمول

ثقافت اسلامی

2-0

1-0

1

CS513

انجنيری نرم افزار

اساسی

انجنيری نرم افزار

4-1

4-2

4

CS522

سيستم های عامل شبکه

اختصاصی

تکنالوژی معلوماتی

4-1

4-2

5

CS516

ساختار ديتا و الگورتم

اساسی

انجنيری نرم افزار

4-0

4-0

4

مجموعه کریدیت سمستر پنجم

19

سمستر ششم

کود مضمون

نام مضمون

نوعیت مضمون

دیپارتمنت

ساعات (به سيستم سمستر) نظری – عملی

ساعات (به سيستم کریدت) نظری - عملی

مجموع کریدت

CS621

شبکه کمپيوتری 4

اختصاصی

تکنالوژی معلوماتی

4-2

3-2

4

CS622

پروگرام نويسی شبکه

اختصاصی

تکنالوژی معلوماتی

4-2

3-2

4

CS623

مديريت ديتابيس

اساسی

تکنالوژی معلوماتی

4-2

3-2

4

CS625

مديريت آی-سی-تی

اختصاصی

تکنالوژی معلوماتی

4-0

4-0

4

IL606

ثقافت اسلامی

پوهنتون شمول

ثقافت اسلامی

2-0

1-0

1

مجموعه کریدیت سمستر ششم

17

سمستر هفتم

کود مضمون

نام مضمون

نوعیت مضمون

دیپارتمنت

ساعات (به سيستم سمستر) نظری – عملی

ساعات (به سيستم کریدت) نظری - عملی

مجموع کریدت

CS721

شبکه های پيشرفته 1

اختصاصی

تکنالوژی معلوماتی

4-2

3-2

5

CS722

شبکه بيسيم و موبايل

اختصاصی

تکنالوژی معلوماتی

4-2

3-2

4

CS734

پروگرام نويسی سيستم های معلوماتی ويب

اساسی

سیستم های معلوماتی

4-2

3-2

4

IL705

ثقافت اسلامی

پوهنتون شمول

ثقافت اسلامی

2-0

1-0

1

CS726

روش تحقيق

 

 

 

 

4

مجموعه سمستر هفتم

18

سمستر هشتم

کود مضمون

نام مضمون

نوعیت مضمون

دیپارتمنت

ساعات (به سيستم سمستر) نظری – عملی

ساعات (به سيستم کریدت) نظری - عملی

مجموع کریدت

CS821

اختیاری 2

اختصاصی

تکنالوژی معلوماتی

4-2

4-2

4

CS822

مديريت منابع تکنالوژی معلوماتی

اختصاصی

تکنالوژی معلوماتی

4-2

4-2

5

CS823

امنيت شبکه 1

اختصاصی

تکنالوژی معلوماتی

4-2

4-2

5

IL804

ثقافت اسلامی

پوهنتون شمول

ثقافت اسلامی

2-0

1-0

1

CS824

پروژه

 

 

 

 

4

مجموعه کریدیت سمستر هشتم

20

مجموعه کلی کریدیت

152

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استادان دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی:

دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی در تشکیل خود دارای 5 استاد به سویه های لیسانس ماستر و کاندید دوکتورا دارد.

شماره

شهرت

رتبه علمی

درجه تحصیل

وظیفه

1

همایون بهمنش

پوهنیار

ماستر

آمر دیپارتمنت

2

سیاه موی غوری

پوهنیار

ماستر

استاد

3

محمد بشیر زمانی

پوهنیار

ماستر

استاد (مصروف تحصیل دوکتورا)

4

فرشته اختر

پوهنیار

ماستر

استاد

5

مقام الدین محب

نامزد پوهنیار

لیسانس

استاد