معرفی رهبری پوهنتون

 

  1. زندگی نامه مختصر محترم دوکتور محمد عزیز کاظم رئیس پوهنتون
  1. زندگی نامه مختصر محترم دکتور عبدالحق حنیف معاون امور علمی  پوهنتون
  1. زندگی نامه مختصر محترم پوهنیار علیم مجددی معاون امور محصلان پوهنتون
  1. زندگی نامه مختصر محترم قاری برکت الله حنفی معاون مالی  و اداری پوهنتون