اعلان دو بست کادری دانشکده تعلیم و تربیه در رشته تعلیمات مسلکی

parwan_admin
Wed, Aug 04 2021 10:36 PM
اعلان دو بست کادری دانشکده تعلیم و تربیه در رشته تعلیمات مسلکی

Publish Date

Closing Date

به منظور سپردن کار به اهل آن و جذب افراد متخصص و توان اینک دانشگاه پروان دو بست کادری خویش را با مشخصات ذیل برا بار مجدد (دوم) به سویه دکتر، ماستر و لیسانس به اعلان می سپارد:

دو بست کادری رشته تعلیمات مسلکی در رشته های تحصلی ذیل:

- پیداکوژی

- روان شناسی

متقاضیان میتوانند درخواستی شمولیت در کادر علمی بست های متذکره را ضم اصل ترانسکریپت نمرات ، کاپی رنگه دیپلوم، کاپی رنگه تذکره تابعیت و کاپی همین اعلان از وبسایت دانشگاه پروان ، اعتبار از تاریخ 16-05-1400 الی 16-06-1400 به ریاست دانشگاه پروان تسلیم نمایند. 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies